Hoppa över navigering

Möte 2020-09-22

Utskott för kollektivtrafikfrågor
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

 • "Utskottet har som uppgift att inom kollektivtrafikområdet arbeta med:

  • Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,

  • framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,

  • inspel till regionala utvecklingsnämndens arbete med planering och uppföljning, i synnerhet nämndens verksamhetsplan, samt

  • bevaka att uppdraget som Regional kollektivtrafikmyndighet fullföljs.

   

  Utskottet ska vara referensgrupp i upphandlingsfrågor inom kollektivtrafikområdet.

   

  En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med är de strategier och övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och nämndens verksamhetsplaner."

   

  Utdrag ur Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022, https://diariet.regionjh.se/diariet/files/193e5257-08d8-4589-9e71-810207f1d982.pdf.

  • Beskrivning av verksamheten och olika samverkansforum

  • Aktuella kollektivtrafikfrågor:

   • Upphandlingar

   • Östersundslänken

   • Digitalisering av biljett- och betalsystem, enligt nationell standard

   • Organisation

  • Utvecklingsambitioner framåt:

   • Trafikförsörjningsprogrammet på remiss – mål och strategier

   • Hur förhåller sig Trafikförsörjningsprogrammet till övriga politiska mål och dylikt?

   • Ambitionerna över länsgräns?

  • Ekonomiska läget:

   • Osäkerheter kopplade till Corona

 • Enligt punkt 4.4 och punkt 5.1.4 i regionala utvecklingsnämndens reglemente ska nämnden och dess utskott för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

  Ett förslag till sammanträdestider 2021 för regionala utvecklingsnämnden och dess utskott för kollektivtrafikfrågor har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Hänsyn har även tagits till SKL:s och Norra Sjukvårdsregionförbundets sammanträdestider. Regionfullmäktige fastställde sina sammanträdesdatum vid fullmäktiges möte den 17 juni, § 57, och regionstyrelsens datum fastställdes den 26 maj, § 86. Regionstyrelsen har även planerat in en gemensam budgetdag för regionstyrelsen och nämnderna den 9 juni. Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesdatum fastställdes den 9 juni, § 72.

  Då utskottet övertagit en del av de uppgifter som tidigare hanterats av bolagsstyrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län AB har utskottets sammanträdesplan baserats på tidigare års sammanträdesplanering för bolagets styrelse. Vid två tillfällen föreslås även att länets kommunstyrelseordföringar bjuds in till gemensam dialog kring kollektivtrafiken i länet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.