Hoppa över navigering

Möte 2021-09-23

Utskott för kollektivtrafikfrågor
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Enligt punkt 4.4 och punkt 5.1.4 i regionala utvecklingsnämndens reglemente ska nämnden och dess utskott för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

  Ett förslag till sammanträdestider 2022 för regionala utvecklingsnämnden och dess utskott för kollektivtrafikfrågor har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Hänsyn har även tagits till SKL:s och Norra Sjukvårdsregionförbundets sammanträdestider. Att 2022 är ett valår innebär dock vissa avsteg från planeringsprocessen. Regionfullmäktige fastställde sina sammanträdesdatum vid fullmäktiges möte i april, § 39, och regionstyrelsens datum fastställdes i juni, § 102. Regionstyrelsen har även planerat in en gemensam planeringsdag och budgetdag för regionstyrelsen och nämnderna. Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesdatum fastställdes den 15 juni, § 99.

  Vid två tillfällen under året, i februari samt i september, föreslås att länets kommunstyrelseordföranden bjuds in till gemensam dialog kring kollektivtrafiken i länet.

  Bilagor

 • Trafikplan för T22 planeras att tas upp för beslut i regionala utvecklingsnämnden i oktober. Genomgång av planen och hur den hänger ihop med trafikplaneringen på kort och lång sikt.

 •   5

  Paus

  • Aktuella tågfrågor

  • Lägesrapport: Östersundslänken

  • Aktuella trafikupphandlingar

  • Ekonomi (delårsrapport)

  • Coronapandemins effekter på kollektivtrafiken

  • Information från samverkansforum/styrgrupper/nätverk

 • Diskussion och inspel inför nämndens verksamhetsplanering 2022

 •   8

  Lunch

  • Trafikplanering på kort och lång sikt

  • Östersundslänken

  • Aktuella upphandlingsfrågor

  • Aktuella tågfrågor

  • Skolskjuts

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.