Hoppa över navigering

Möte 2021-05-27

Utskott för kollektivtrafikfrågor
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   3

  Fördjupning Svensk Kollektivtrafik

 • I samband med regionfullmäktiges beslut i november 2019, § 132, om att flytta över verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020 så beslutades även hur frågorna skulle organiseras politiskt (utskott under regionala utvecklingsnämnden). En del i beslutet var också att en utvärdering av den politiska organisationen för kollektivtrafikfrågor skulle göras inför mandatperioden 2022–2026.

   

  Den fullmäktigeberedning som tillsatts för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod har det formella uppdraget även för denna utvärdering, och den kommer att vara en del av deras underlag inför eventuella förändringar i den politiska organisationen. Sekretariatet har fått i uppdrag att sammanställa ett underlag inför beredningens sammanträde den 18 juni. En viktig del i utvärderingen är utskottets egen upplevelse av hur organisationen har fungerat, och vilka fördelar och nackdelar samt styrkor och svagheter man ser med nuvarande organisation.

  Bilagor

 •   5

  Paus

 • Länstrafiken i Jämtlands län AB har sedan 31 maj 2017 (RS/1030/2017) beviljats undantag från Region Jämtland Härjedalens modervarumärkesstrategi. Modervarumärkesstrategi, som innebär att ett varumärke och en logotyp ska används för alla kärnverksamheter inom Region Jämtland Härjedalen, beslutades av regionfullmäktige i april 2015, § 37 (RS/100/2015). Undantag från modervarumärkesstrategin beslutas av regionstyrelsen.

  Den 1 juli 2020 införlivades verksamheten för Länstrafiken inom regionala utvecklingsnämndens förvaltningsområde, inom verksamhetsområde Kollektivtrafik, och frågan avseende varumärke aktualiserades. Länstrafiken är ett inarbetat varumärke som är välkänt och starkt förknippat med kollektivtrafiken i regionen. För en affärsdrivande verksamhet, som kollektivtrafiken är, har varumärket en betydande roll. Det ska vara tydligt och enkelt att hitta information och att resa. Idag finns en välbesökt webbplats (ltr.se) och app där resenärer bland annat hittar tidtabeller, trafikinformation och möjlighet till köp av biljetter.

  Ett byte av den grafiska profilen är både tidskrävande och kostsamt. Enligt en uppskattning beräknas kostnaden hamna på cirka 4,5 miljonen kronor exklusive marknadsföringsinsatser. I den beräknade kostnaden finns exempelvis byte av hållplatsskyltar, dekor för alla fordon i redan upphandlade trafikavtal och annat grafiskt material. Dessa kostnader finns inte inom nämndens och område Kollektivtrafiks budgetram. Med anledning av ovanstående föreslås att verksamheten även fortsatt marknadsförs genom varumärket Länstrafiken.

  Bilagor

  • Ekonomi

   • Delår och prognos

   • Diskussion inför planerings- och budgetdag 10 juni

  • Lägesrapport: Ettårig trafikplan och Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet

  • Lägesrapport: Östersundslänken

  • Aktuella trafikupphandlingar

   • Stadstrafiken Östersund

  • Coronapandemins effekter på kollektivtrafiken

  • Aktuella Norrtågsfrågor

  • Information från samverkansforum/styrgrupper/nätverk

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.