Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och tid för justering

 • FOU-rådets ordförande går igenom protokollet från FOU-rådets möte den 30 november 2020. Ledamöter inbjuds att ställa frågor eller lämna synpunkter.

  Bilagor

 • Preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade har utsänts till rådets ledamöter.

 • På FOU-rådets möte den 30 november 2021 redovisade Pelle Håkansson, Tf FOU-direktör, preliminär fördelning av interna FoU-medel och förslag på fördelning av BAS-Alf. Pelle meddelar att det inte gjorts några förändringar sedan den redovisningen.

  Vecka 10 kommer primärvårdschef, FoU-direktör samt FoU-ansvarig i primärvården att besluta om ansökningsförfarande för tilldelning av medel för akademisk satsning i primärvården.

  FOU-rådets ledamöter tycker att det är viktigt att Region Jämtland Härjedalen har kapacitet att knyta doktorander till organisationen och att det finns tillräckligt med medel för att utveckla forskningen. Frågor ställs om det finns tillräckligt många seniora forskare för att kunna handleda forskare som vill doktorera. Pelle informerar att det är på gång med några pensionsavgångar men att det inte ska vara något som hindrar att det kommer nya doktorander då det går att använda handledare på annan ort. 

 • Läkarstudenterna väljer i termin tre var de ska utföra resterande del av sin utbildning. Vid senaste intaget var det bara en student som valde Östersund som första val. Det kommer nu att ske en lottning där 10 studenter kommer att tilldelas Östersund. Pelle Håkansson, Tf. FOU-direktör, informerar att dialog förts med programdirektör i Umeå och med FOU i Umeå. Sammantaget har man konstaterat att det är svårt att säga varför det blev just såhär denna gång. Luleå och Sundsvall ser inte samma tapp. Om det fortsätter måste utredning göras och åtgärder vidtas. Det kan vara en effekt av Corona. Pelle tycker att det är oroande men det kan lika gärna vara en engångsföreteelse. Det finns ingen oro från Umeås sida och de vill snarare öka antalet studenter i Östersund, helst från 10 till 17 (se § 6).  

  Pelle tycker att det är relevant att efter nästa intag undersöka hur regionens egna läkarstunder ser på situationen och vad de tror påverkar valet. Men att nästa intag också ska väntas in. Det är däremot svårare att undersöka hur de studenter som inte valde Östersund resonerade. Möjligen har Umeå gjort egna undersökningar. 

 • Pelle Håkansson, Tf FOU-direktör, informerar att Umeå universitet vill göra om avtalet om läkarutbildningen och förhandling pågår om platsantal och ersättningsnivå. Anledningen till detta är att läkarutbildningen förlängs från 11 till 12 terminer hösten 2021. I avtalsdiskussionerna föreslår Umeå universitet att Region Jämtland Härjedalen ska ta emot 17 studenter per termin istället för 10 som det är idag. Region Jämtland Härjedalen ställer sig tveksamma till förslaget och det är också i linje med de andra regionernas första ställningstagande. De mindre klinikerna är mest tveksamma då de har svårt att ta emot studenter redan idag. Möten förs med berörda verksamhetschefer. 

  FOU-rådets ledamöter är i grunden positiva till en utökning eftersom utbildningen är viktig ur rekryteringssynpunkt, men det under förutsättning att verksamheten kan klara det. Ledamöterna undrar om politiken kan bidra på något sätt.

  Pelle arbetar med en skrivning om förutsättningarna till HR-direktör och Regiondirektör. Möjligen får en mellanväg accepteras med förslag om 15 platser. Avtalsförhandlingar brukar skötas på tjänstemannanivå men FOU-rådet tycker att det är viktigt att ställningstagandet förankras med styrelsens ordförande. Som också får avgöra om det behöver hanteras på annat sätt i politisk instans.  

 • Pelle Håkansson, Tf. FOU-direktör, informerar att Region Jämtland Härjedalen fått en fråga via Mittuniversitetet om att delfinansiera en eller ett par doktorandtjänster. Syftet skulle i så fall vara att visa att regionen inte bara stöttar läkare utan även sjuksköterskor i deras akademiska karriär. Frågan kommer från ett möte som Pelle haft med FOU-direktör i Västernorrland och MIUN. Pelle håller nu på att bereda ärendet som sen kommer att tas upp med HS-direktör med flera. Mittuniversitetet vill med en eventuell medfinansiering från regionen att fler ska ha möjlighet att bli docenter. Frågan har också aktualiserats utifrån söktrycket på sjuksköterskeutbildningen.

 • Pelle Håkansson, Tf FOU-direktör, informerar att bastjänstgöring, BT, införs den 1 juli 2021. BT är en introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringstjänstgöringen, ST. Detta innebär att AT fasas ut inom 5-6 år. BT innebär också att läkarstudenterna får sitt läkarleg när de lämnar universitetet. På Region Jämtland Härjedalen kommer BT att införas först i liten skala men utökas allt eftersom AT fasas ut. Pelle tycker att processen med införandet går bra. Just nu pågår rekrytering av regionövergripande BT-studierektor.

 • Pelle Håkansson, TF FOU-direktör, informerar om aktuellt kring Projektcenter. Det finns en viss oro för ett kunskapstapp då flera av eldsjälarna försvinner på sikt till följd av pensionsavgångar. Pelle ser ett behov av att projektcenter knyts närmare verksamheten och också med politiken. Det kommer att bli viktigt att ny FOU-direktör tar tag i de frågorna. En viktig del är att hitta former för att bättre sprida information om aktuella projekt och regionens roll i dem. FOU-rådets ledamöter håller med om det men påtalar också betydelsen av att politiken får information om vilka projekt som kan vara aktuella för framtiden. 

  • Rekryteringensprocessen av ny FOU-direktör har avslutats. Bodil Landstad tillträder 15 augusti. 
  • På regionstyrelsens möte den den 27 mars ska svaret på granskning om FOUU-projekt behandlas. FOU-rådets ledamöter kommer ges möjlighet att lämna synpunkter. 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.