Hoppa över navigering
 •   1

  Program

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Föregående protokoll

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • På regionstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017, § 214, genomfördes en uppföljning av Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamheten (FoUU) inom Region Jämtland Härjedalen. Utifrån rapporten beslutade styrelsen att ge Region Jämtland Härjedalens FoU-råd i uppdrag att se över möjligheterna att stimulera forskningen även utanför medicinområdet i regionen. På FoU-rådets möte den 4 december deltog FOU-Jämts forskningsledare i syfte att tillsammans med rådets ledamöter diskutera möjliga former av samverkan mellan de två verksamheterna, samt samverkan mellan FoUU-avdelningen och Regionala utvecklingsförvaltningen då FoU-Jämt organisatoriskt tillhör Regionala utvecklingsförvaltningen.

   

  I uppföljningsrapporten som redovisades till regionstyrelsen finns en beskrivning om hur FoUU-verksamheten är organiserad idag och om pågående arbeten med att skapa, och ständigt förbättra, den akademiska miljön som stimulerar till forskning och vidareutbildning samtidigt som studenter inom läkar-, vård- och omsorgsutbildningar får ett bra utbildningsklimat. Utifrån rapporten kan konstateras att Region Jämtland Härjedalens FoUU-avdelning framförallt är inriktad på det medicinska området och att en utmaning för framtiden är att få fler yrkesgrupper än läkare att forska.

   

  FoU-jämt är ett arv sedan tiden med kommunförbundet. Mycket av FoU-Jämts arbete handlar om att stödja kunskapsutveckling, arbeta med uppföljningar och utvärderingen inom socialtjänst och kommunal omsorg. Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och tillhör organisatoriskt området Välfärd, klimat och kompetens inom Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsförvaltning. Inom FoU-Jämt finns ett FOU-råd bestående av ledamöter från samtliga kommuner, Mittuniversitetets avdelningar för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete samt Region Jämtland Härjedalen.

  FoU-rådet konstaterade att om forskning ska stimuleras på andra områden än medicin så behövs också ett ekonomiskt utrymme för det och att regionala utvecklingsförvaltningens kompetens om projektstöd är viktig att använda
   

  När frågan om samverkan diskuterades på FoU-rådets möte den 4 december såg FOU-Jämts forskningsledare och FoU-direktören många fördelar med att FoU-Jämt och Region Jämtland Härjedalens FoU-verksamhet närmar sig varandra.  FoU-rådet ansåg även att det vore gynnsamt att integrera FoU-Jämts arbete med fler området inom regional utveckling. Det ansågs också finnas en fördel om FoUU-avdelningen och FOU-Jämt samlokaliseras så att en synergieffekt kan skapas mellan de olika aktörernas forsknings- och utvecklingsverksamheter.
   

  Utifrån ovan finns behov av att närmare utreda möjliga lösningar för samordning av de båda verksamheterna, både vad gäller organisation och lokalisering. I det arbete bör såväl FOUU-avdelningen, FOU-Jämt, regionala utvecklingsförvaltningen och FOU-rådet finnas med.

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.