Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • En preliminär lista på det ärenden som ska behandlas på FoU-rådets möte har sänts ut till rådets
  ledamöter.

 • FoU-rådet hade sitt senaste sammanträde den 21 november 2022. Det var det sista sammanträdet för mandatperioden 2019-2022.

  Bilagor

 • FoU-rådet består av tre ledamöter som utses av regionstyrelsen. Enligt FoU-rådets reglemente utser rådet inom sig ordförande och vice ordförande. På regionstyrelsens sammanträde den 14 januari 2019, § 15, utsågs ledamöterna. Regionstyrelsen utsåg också Bengt Bergqvist (S) till ordförande. FOU-rådet behöver utse en vice ordförande för perioden 2023-2026

 • Informations- och diskussionsärende

  Bilagor

 • Informations- och diskussionsärende

 • På uppdrag av regionstyrelsen från maj 2022, § 81, pågår ett arbete med åtgärder för att skapa förutsättningar för en strategisk kompetensförsörjning i Region Jämtland Härjedalen. Regiondirektören har inom ramen för uppdraget tillsatt en särskild ledning med uppdrag att arbeta med dessa frågor. I den delrapport som gavs till styrelsen den 24 januari 2023, § 9, framgick bland annat vad de olika fokusområdena i ledningen har gjort, vad som pågår och vad som planeras. För fokusområde utbildning fanns förslag om att revidera behörighetskrav för vilka som ska vara berättigade att ansöka om interna forskningsprojektmedel (FoU-medel). Ett underlag med förutsättningar har utarbetats av regionens FoU-enhet.

  För att säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor finns i Regionplan 2023–2025 beskrivet att den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Utvecklingen av regionen som en attraktiv arbetsgivare utgör en betydelsefull förutsättning för regionens kompetensförsörjningsarbete. Det finns också beskrivet att utvecklingsinsatser, lärandemiljö och den individuella kompetensplaneringen ska utgå från verksamhetens främsta behov och i så hög grad som möjligt tillgodose individuella intressen av kompetens- och karriärutveckling samt forskning.

  För att främja kompetensutveckling genom forskning utlyser Region Jämtland Härjedalen varje år sökbara FoU-medel. FoU-medel är en förutsättning för att bedriva forskning och möjliggöra akademisk karriär för regionens medarbetare. För att säkerställa regionens kompetensförsörjning mot utbildningsuppdraget (främst regionaliserade läkarutbildningen), stärka patientsäkerheten samt bidra till verksamhetsutveckling i det patientnära arbetet är FoU-medel idag sökbara endast för kliniskt verksamma medarbetare, minst 50 % av heltid, i Region Jämtland Härjedalen. Övriga medarbetare anställda i regionen och medarbetare anslutna till privata vårdgivare anslutna till vårdvalet är inte behöriga att söka FoU-medel. Medel kan sökas för bland annat personalkostnader, kostnader i och med interna och externa undersökningar och analyser, materiel nödvändigt för forskningsprojektet, resor samt litteratur. Region Jämtland Härjedalens FoU-enheten har ansvar för att administrera, samordna granskning samt ta fram beslutsunderlag för fördelning av FoU-medel. FoU-direktör beslutar om tilldelning. År 2023 är xxx kronor avsatta för FoU-medel.

  Utmaningarna med kompetensförsörjningen gäller såväl hälso- och sjukvårdsutbildad personal som personal inom IT, folkhälsovetenskap, verksamhetsutveckling, juridik, ekonomi och personal. På kort sikt är det fortsatt viktigt för Region Jämtland Härjedalen att konkurrera om resurserna på den konkurrensutsatta arbetsmarknad som utvecklats. För att stärka Region Jämtland Härjedalens attraktionskraft som arbetsgivare, oavsett profession, föreslås därför att samtliga medarbetare med huvudanställning i regionen ska ges möjlighet till att söka FoU-medlen. Med förslaget ges alla medarbetare möjlighet till att söka och bedriva forskning och kompetensutveckling med FoU-medel. Förutom att det är ett viktigt incitament för Region Jämtland Härjedalen som attraktiv arbetsgivare kan en revidering av kriterierna bidra till att stärka regionens gemensamma förmåga att möta nya utbildningsuppdrag som följer med God och Nära vård och den nya läkarutbildningen.

  För kompetensförsörjning, bibehållen forskning samt utbildning av framtidens vårdpersonal är det viktigt att även privata hälsocentraler tar sitt ansvar i dessa frågor. Privata hälsocentraler anslutna till vårdvalet bör ges samma förutsättningar som regiondrivna hälsocentraler att söka och erhålla FoU-medel. Vårdpersonal som idag går till privatdriven vård kan med vidgade behörighetskriterier fortsätta forska, varpå den totala akademiska kompetensen och forskningsproduktionen kan bibehållas och stärkas.

  En revidering av behörighetskraven medför inga utökade kostnader för 2023. Inför 2024 måste eventuella utökade behov beskrivas i arbetet med inspel till Regionplan och budget 2024–2026.

  Bilagor

 • I juni 2018, § 144, tog regionfullmäktige beslut om en Forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy för Region Jämtland Härjedalen. Policyn var en revidering av tidigare version. Under hösten 2022 initierades behov av en ny revidering och frågan togs upp i regionstyrelsens FoU-råd i november 2022. Rådet gav då Region Jämtland Härjedalens FoU-direktör i uppdrag att till rådets möte i februari ta fram förslag på en reviderad policy. Ett förslag har nu tagits fram och som tas upp på FoU rådets möte den 22 februari.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för politiska styrdokument (Dnr RS/1060/2018) är en policy ett dokument som ska ange Region Jämtland Härjedalens förhållningssätt till något, samt regionens värderingar. En policy ska inte ge några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall. Region Jämtland Härjedalens policyer ligger till grund för region Jämtland Härjedalens planer, såsom Regionplan med budget och verksamhetsplaner. Enligt reglementet för regionstyrelsen ansvarar styrelsen för att ta fram övergripande styrdokument och hålla dem aktuella. En översyn av Region Jämtland Härjedalens styrdokument pågår med anledning av att det är en ny mandatperiod från 1 januari 2023.

  Det förslag till reviderad policy som utarbetats har utgått från Region Jämtland Härjedalens uppdrag att arbeta med forskning, utbildning och utveckling inom sina kärnverksamheter. Ett behov har funnits att knyta policyn närmare till verksamhetens uppdrag, utmaningar och förutsättningar. Där det bland annat handlar om att hantera utmaningarna med kompetensförsörjningen.

  Eftersom även regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden bör föreslagen policy sändas till dem på remiss. FoU-rådet rekommenderar att remissvaren skickas in senast den 1 maj 2023 så att policyn hinner behandlas på regionfullmäktige i juni.

  Bilagor

 • FoU-rådet ska fastställa sammanträdestider för 2023. 

 •   11

  Övrga frågor

 • Detta är FoU-rådets första möte för mandatperioden och rådets nya ordförande Bengt Bergqvist (S) hälsar välkommen. En presentationsrunda genomförs av ledamöter och deltagande tjänstepersoner.

  Ledamöterna anser att forskning, utbildning och utveckling är viktiga frågor för Region Jämtland Härjedalen och ser fram emot möjligheten att arbeta med utveckling av dessa områden inom ramen för FoU-rådets uppdrag. De ledamöter som valts in i rådet är samma personer som ingår i regionstyrelsens presidium. Ledamöterna ser utifrån det goda möjligheter till samverkan med regionstyrelsen.

 • § 2

  Val av justerare och tid för justering

 • En preliminär lista på de ärenden som ska behandlas på FoU-rådets möte har sänts ut till rådets ledamöter.

 • FoU-rådet hade sitt senaste sammanträde den 21 november 2022. Det var det sista sammanträdet för mandatperioden 2019-2022.

  Frågor ställs om uppdraget till regiondirektör att tillsammans med FoU-rådet bevaka det fortsatta arbetet med att säkra forsknings- och utbildningsuppdraget i primärvården framåt (RS/823/2020). Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar att det bland annat gjorts en översyn av förfrågningsunderlaget för Hälsovalet för att säkerställa att forskning, utbildning och utveckling inkluderas. Det pågår också andra utvecklingsarbeten kopplat till styrelsens uppdrag, till exempel inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning. FoU-rådet kommer att fortsätta följa detta arbete.

  Bilagor

 • FoU-rådet består av tre ledamöter som utses av regionstyrelsen. Enligt FoU-rådets reglemente utser rådet inom sig ordförande och vice ordförande. På regionstyrelsens sammanträde den 14 januari 2019, § 15, utsågs ledamöterna. Regionstyrelsen utsåg också Bengt Bergqvist (S) till ordförande. FoU-rådet behöver därefter utse en vice ordförande för perioden 2023-2026

 • Eftersom det är rådets första möte för mandatperioden genomförs en förtroendemannautbildning om FoU-rådet. Sandra Hedman, FoU-rådets sekreterare, informerar om syftet med rådet och rådets uppdrag och organisation utifrån det som står i FoU-rådets reglemente (RS/225/2019). Hon informerar också om ärenden som togs upp i rådet under föregående mandatperiod.

  Det tidigare rådet lämnade också några medskick inför kommande mandatperiod på sitt möte i november 2022. Dessa medskick var följande:

  • Fortsätta arbeta med att hitta former för hur frågor inom forskning, utbildning och utveckling kan nå ut till fler, både internt och externt, och hur kommunikation kring dessa områden kan utvecklas på ett mer strategiskt sätt.
  • Det nya projektkontoret skulle kunna knytas till FoU-rådet för att fånga in en översikt av aktuella projekt som Region Jämtland Härjedalen arbetar med.
  • Region Jämtland Härjedalens övergripande arbete med utbildningar borde kunna bevakas tydligare.
  • Utifrån de utmaningar som finns kring kompetensförsörjning är det viktigt att fortsätta bevaka samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.
  • Även möjligheter att stimulera och uppmärksamma forskning inom andra verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, exempelvis regional utveckling, borde vara ett prioriterat område kommande mandatperiod. Men då krävs att särskilda medel avsätts för ändamålet.


  FoU-rådets ledamöter tycker att det är bra att tidigare ledamöter lämnat medskick och håller med om att punkterna ovan är viktiga att arbeta vidare med. Frågor ställs om sjuksköterskornas möjlighet till utbildning och forskning. Bodil informerar om att det är en prioriterad fråga att stimulera forskningskulturen för sjuksköterskor och att arbete pågår. Rådet delar Bodils uppfattning och tycker att det är en viktig del i kompetensförsörjningen. 


  Eftersom det ska göras en översyn av Region Jämtland Härjedalens FoU-policy (se § 8) konstaterar FoU-direktören att det troligtvis också behöver göras en översyn av rådets reglemente så att de båda dokumenten hör ihop.

   

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar om aktuella frågor och utmaningar inom forskning-, utveckling- och utbildningsområdet. Sammantaget framhåller Bodil Region Jämtland Härjedalen som en viktig aktör vad gäller dessa frågor. Region Jämtland Härjedalen har också två universitetssjukvårdsenheter (USV) och för dem finns särskilda krav att bedriva forskning, utbildning, utveckling och innovation som en del av kärnverksamheten och väl integrerat i vården (kirurgen och primärvården). Bodil framhåller också dessa områden som betydelsefulla utifrån ett varumärkesperspektiv och för kompetensförsörjningen. I arbetet med att utveckla dessa områden är en god samverkan mellan förtroendevalda och verksamheten väldigt viktigt. Bodil ser där att FoU-rådet har en viktig roll och hoppas på ett bra samarbete de kommande fyra åren. 

  Bodil lyfter särskilt fram forskning som ett viktigt utvecklingsområde för Region Jämtland Härjedalen. Där det bland annat handlar om att uppmuntra fler att bedriva forskning, kartlägga regionens forskningskompetens och skapa en kultur för forskning, till exempel genom att skapa fler forskningsmiljöer.

  Vad gäller utbildning ser Bodil behovet av en tydlig inställning och förståelse i organisationen för att utbildning och mottagande av studenter är en förutsättning för kompetensförsörjning. Hon anser också att det behövs en tydlig viljeinriktning vad gäller Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även utveckling av Klinisk undervisningsmottagning (KUM) är viktiga delar.

  FoU-rådets ledamöter håller med Bodil om att det finns många utmaningar inom dessa området. Rådet tycker att det i arbetet med att utveckla KUM kan vara av betydelse att inhämta information om en tidigare verksamhet inom regionen som benämndes KUA. Ledamöterna lyfter också betydelsen av en god relation och utvecklad samverkan med Mittuniversitetet. Bodil informerar att det pågår ett arbete med att utveckla samverkan med universitetet och inom kort ska ett möte om samverkansavtalet mellan parterna äga rum.  

  FoU-rådets ledamöter önskar mer information om Projektkontoret varför Nina Erkenstam ska bjudas in till kommande möte. Ledamöterna önskar också att på något av rådets kommande möten få en fördjupning om det samlade arbetet som pågår vad gäller kompetensförsörjningen. 

 • I juni 2018, § 144, tog regionfullmäktige beslut om en Forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy för Region Jämtland Härjedalen. Policyn var en revidering av tidigare version. Under hösten 2022 initierades behov av en ny revidering och frågan togs upp i regionstyrelsens FoU-råd i november 2022. Rådet gav då Region Jämtland Härjedalens FoU-direktör i uppdrag att till rådets möte i februari ta fram förslag på en reviderad policy. Ett förslag har nu tagits fram och som tas upp på FoU rådets möte den 22 februari.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för politiska styrdokument (Dnr RS/1060/2018) är en policy ett dokument som ska ange Region Jämtland Härjedalens förhållningssätt till något, samt regionens värderingar. En policy ska inte ge några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall. Region Jämtland Härjedalens policyer ligger till grund för region Jämtland Härjedalens planer, såsom Regionplan med budget och verksamhetsplaner. Enligt reglementet för regionstyrelsen ansvarar styrelsen för att ta fram övergripande styrdokument och hålla dem aktuella. En översyn av Region Jämtland Härjedalens styrdokument pågår med anledning av att det är en ny mandatperiod från 1 januari 2023.

  Det förslag till reviderad policy som utarbetats har utgått från Region Jämtland Härjedalens uppdrag att arbeta med forskning, utbildning och utveckling inom sina kärnverksamheter. Ett behov har funnits att knyta policyn närmare till verksamhetens uppdrag, utmaningar och förutsättningar. Där det bland annat handlar om att hantera utmaningarna med kompetensförsörjningen.

  Eftersom även regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden bör föreslagen policy sändas till dem på remiss. FoU-rådet rekommenderar att remissvaren skickas in senast den 1 maj 2023 så att policyn hinner behandlas på regionfullmäktige i juni.

  Bilagor

 • På uppdrag av regionstyrelsen från maj 2022, § 81, pågår ett arbete med åtgärder för att skapa förutsättningar för en strategisk kompetensförsörjning i Region Jämtland Härjedalen. Regiondirektören har inom ramen för uppdraget tillsatt en särskild ledning med uppdrag att arbeta med dessa frågor. I den delrapport som gavs till styrelsen den 24 januari 2023, § 9, framgick bland annat vad de olika fokusområdena i ledningen har gjort, vad som pågår och vad som planeras. För fokusområde utbildning fanns förslag om att revidera behörighetskrav för vilka som ska vara berättigade att ansöka om interna forskningsprojektmedel (FoU-medel). Ett underlag med förutsättningar har utarbetats av regionens FoU-enhet.

  För att säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor finns i Regionplan 2023–2025 beskrivet att den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Utvecklingen av regionen som en attraktiv arbetsgivare utgör en betydelsefull förutsättning för regionens kompetensförsörjningsarbete. Det finns också beskrivet att utvecklingsinsatser, lärandemiljö och den individuella kompetensplaneringen ska utgå från verksamhetens främsta behov och i så hög grad som möjligt tillgodose individuella intressen av kompetens- och karriärutveckling samt forskning.

  För att främja kompetensutveckling genom forskning utlyser Region Jämtland Härjedalen varje år sökbara FoU-medel. FoU-medel är en förutsättning för att bedriva forskning och möjliggöra akademisk karriär för regionens medarbetare. För att säkerställa regionens kompetensförsörjning mot utbildningsuppdraget (främst regionaliserade läkarutbildningen), stärka patientsäkerheten samt bidra till verksamhetsutveckling i det patientnära arbetet är FoU-medel idag sökbara endast för kliniskt verksamma medarbetare, minst 50 % av heltid, i Region Jämtland Härjedalen. Övriga medarbetare anställda i regionen och medarbetare anslutna till privata vårdgivare anslutna till vårdvalet är inte behöriga att söka FoU-medel. Medel kan sökas för bland annat personalkostnader, kostnader i och med interna och externa undersökningar och analyser, materiel nödvändigt för forskningsprojektet, resor samt litteratur. Region Jämtland Härjedalens FoU-enheten har ansvar för att administrera, samordna granskning samt ta fram beslutsunderlag för fördelning av FoU-medel. FoU-direktör beslutar om tilldelning. År 2023 är 7 miljoner kronor avsatta för FoU-medel.

  Utmaningarna med kompetensförsörjningen gäller såväl hälso- och sjukvårdsutbildad personal som personal inom IT, folkhälsovetenskap, verksamhetsutveckling, juridik, ekonomi och personal. På kort sikt är det fortsatt viktigt för Region Jämtland Härjedalen att konkurrera om resurserna på den konkurrensutsatta arbetsmarknad som utvecklats. För att stärka Region Jämtland Härjedalens attraktionskraft som arbetsgivare, oavsett profession, föreslås därför att samtliga medarbetare med huvudanställning i regionen ska ges möjlighet till att söka FoU-medlen. Med förslaget ges alla medarbetare möjlighet till att söka och bedriva forskning och kompetensutveckling med FoU-medel. Förutom att det är ett viktigt incitament för Region Jämtland Härjedalen som attraktiv arbetsgivare kan en revidering av kriterierna bidra till att stärka regionens gemensamma förmåga att möta nya utbildningsuppdrag som följer med God och Nära vård och den nya läkarutbildningen.

  För kompetensförsörjning, bibehållen forskning samt utbildning av framtidens vårdpersonal är det viktigt att även privata hälsocentraler tar sitt ansvar i dessa frågor. Privata hälsocentraler anslutna till vårdvalet bör ges samma förutsättningar som regiondrivna hälsocentraler att söka och erhålla FoU-medel. Vårdpersonal som idag går till privatdriven vård kan med vidgade behörighetskriterier fortsätta forska, varpå den totala akademiska kompetensen och forskningsproduktionen kan bibehållas och stärkas.

  En revidering av behörighetskraven medför inga utökade kostnader för 2023. Inför 2024 måste eventuella utökade behov beskrivas i arbetet med inspel till Regionplan och budget 2024–2026.

  FoU-rådet behandlar förslaget på sitt möte den 22 februari 2023. 

  Bilagor

 • FoU-rådet ska fastställa sammanträdestider för 2023. 

 • I samband med behandling av ärendet om utökade behörighetskriterier (§ 7) ställs frågor om hur det ser ut med finansiering via externa aktörer och forskning mot externa företag. Främst kopplat till läkemedelsutveckling. FoU-rådet vill på ett kommande möte få information om villkor för forskning som finansieras via läkemedelsföretag.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.