Hoppa över navigering
 •   2

  Justerare och tid för justering

 • En preliminär lista på det ärenden som ska behandlas på FoU-rådets möte har sänts ut till rådets ledamöter.

 • Ordförande går igenom protokollet från FoU-rådets möte den 9 maj 2023.

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Reglementet för regionstyrelsens FoU-råd omfattar en beskrivning av rådets uppdrag och organisation. Den senaste versionen av reglementet fastställdes av regionstyrelsen den 29 maj 2019. Reglementet behöver nu revideras igen. Bland annat utifrån den nya Forsknings-, utbildnings-, och utvecklingspolicyn som fastställdes den 21 juni 2023, § 70.

  Ett av syftena med att revidera forsknings-, utbildnings-, och utvecklingspolicy var att knyta policyn närmare till verksamhetens uppdrag, utmaningar och förutsättningar. Där det bland annat handlar om att hantera utmaningarna med kompetensförsörjningen.

  Regionstyrelsen följer upp FoU-rådets arbete kontinuerligt. Vid den senaste uppföljningen, på regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2023, kunde konstateras att FoU-rådet har en fortsatt viktig roll i att bevaka aktuella och strategiska frågor inom områdena forskning, utveckling, utbildning och innovation och vid behov föra frågor vidare till regionstyrelsen. De områden som rådet följt hade koppling till prioriterade områden som finns angivna i regionplanen för Region Jämtland Härjedalen.

  Men i rapporten angavs också några utvecklingsområden kopplat till FoU-rådets arbete. Bland annat nämndes betydelsen av att utifrån ett politiskt perspektiv föra frågor vidare till relevanta organ och nätverk. Även rådets koppling till planerings- och budgetprocessen i de delar som rör FoU-rådets uppdrag ansågs kunna utvecklas. Andra delar som lyftes var betydelsen för rådet att bevaka fler områden, till exempel regionens arbete med utbildningar.

  Utifrån ovan föreslås en översyn av reglementet för FoU-rådet.

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

  FoU-rådet ska ha fyra sammanträden. Möten i februari, maj, september och december.

 •   12

  Övriga frågor

 • § 22

  Justerare och tid för justering

 • En preliminär lista på de ärenden som ska behandlas på FoU-rådets möte har sänts ut till rådets ledamöter.

 • Ordförande går igenom protokollet från FoU-rådets möte den 9 maj 2023.

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, och Pelle Håkansson, enhetschef Forsknings- och utbildningsenheten, presenterar ett underlag som beskriver utmaningar och behov framåt för Region Jämtland Härjedalens arbete med forskning och strategiska utbildningsfrågor. I den uppföljning av området som presenterades för regionstyrelsen i augusti konstaterades att det finns behov av att inför 2024 tydliggöra konkreta prioriteringar på övergripande nivå för dessa områden. Syftet med FoU-rådets diskussion är att få en grund inför fortsatta diskussioner om prioriteringar på kort och lång sikt. Däribland inför framtagande av plan för regionstyrelsen för 2024.

  FoU-rådets ledamöter ställer frågor och framför synpunkter utifrån underlaget.

  En stor och viktig prioritering framåt är att öka forskningen bland fler av regionens yrkesgrupper. Beslut i styrelsen tidigare år innebär att alla medarbetare med huvudanställning i regionen kan söka interna forskningsmedel - och inte endast kliniskt verksamma som det har varit tidigare. Sjuksköterskor är en grupp som det genomförs specifika aktiviteter för i syfte att få fler att forska. Samverkan med Mittuniversitetet om förenade tjänster behövs. Andra prioriteringar inom forskningsområdet är att öka forskningsvolymen, skapa mentorordning för nydisputerade samt öka andelen kliniska studier och läkemedelsstudier.

  På utbildningssidan står läkarutbildningen inför stora förändringar. Utbildningstiden ökar från 5,5 till 6 år. Vidare ökar Umeå universitet volymen av nya studenter. Sammantaget innebär det att antalet läkarstudenter för Region Jämtland Härjedalen ökar från 60 till ca 105 studenter. Detta kräver investeringar i lokaler, samt ökade driftutgifter. I arbetet med att öka antalet VFU-platser, med bibehållen kvalitet, finns genomförda och planerade aktiviteter. Fyra adjungerade kliniska adjunkter (AKA) samt en VFU-strateg på 50% som ska driva VFU-frågor på nationell, regional samt lokal nivå är anställda, samt att det är på gång med att anställa en klinisk lektor i omvårdnad. Under hösten 2023 påbörjas en utredning om hur regionen på kort och lång sikt ska hantera rekrytering av AT-, BT- och ST-läkare.

  FoU-rådets ledamöter konstaterar att det krävs såväl investeringar i lokaler som i personella resurser. Ledamöterna anser att det är svårt för Region Jämtland Härjedalen att ensamt driva frågan om utökade anslag utan att det är något som regiondirektörsnätverket bör arbeta med. Ledamöterna lyfter också NRF som en viktig aktör i det sammanhanget. FoU-rådets anser också läkarutbildningens lokalbehov måste finns med i det förberedande arbetet gällande framtagande av regionens fastighetsutvecklingsplan.

  FoU-rådets ledamöter ser positivt på det utvecklingsarbete som gjorts kring utökningen av VFU-platser och ser fortsatt dialog kring den frågan som viktig.

  Sammantaget delar FoU-rådets ledamöter FoU-direktörens bild av de utmaningar regionen står inför. För att komma vidare med tydliga prioriteringar tycker ledamöterna att det är viktigt att det görs en sortering av utmaningarna så att det framgår tydligt vad som behöver genomföras på kort sikt och vilka åtgärder som kan vänta. Lokalfrågorna och satsningen på läkarutbildningar är två av de områden som ledamöterna ser behöver finnas med i planer för nästa planperiod.

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar om årets Pre-Nobel, som äger rum den 6 december. I syfte att få fler besökare har insatser gjorts för att information om eventet ska kommuniceras på ett bättre sätt än tidigare år. Bland annat har ett tidigare och mer utvecklat samarbete etablerats med kommunikationsavdelningen.

  Bodil ska ordna en "save-the date" som kan skickas ut till regionstyrelsen

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar att det pågår ett arbete med att hitta en ersättare för Camilla Simonsson som nyligen slutat som AT-chef. Arbetsområdet är prioriterat och det är viktigt att hitta rätt person som kan driva utmaningarna på ett bra sätt framåt.

  Bodil informerar också att hon har en bra dialog med andra regioner kring utveckling av BT och AT. Bland annat med Region Halland som arbetat framgångsrikt med detta område. 

 • Reglementet för regionstyrelsens FoU-råd omfattar en beskrivning av rådets uppdrag och organisation. Den senaste versionen av reglementet fastställdes av regionstyrelsen den 29 maj 2019. Reglementet behöver nu revideras igen. Bland annat utifrån den nya Forsknings-, utbildnings-, och utvecklingspolicyn som fastställdes den 21 juni 2023, § 70.

  Ett av syftena med att revidera forsknings-, utbildnings-, och utvecklingspolicy var att knyta policyn närmare till verksamhetens uppdrag, utmaningar och förutsättningar. Där det bland annat handlar om att hantera utmaningarna med kompetensförsörjningen.

  Regionstyrelsen följer upp FoU-rådets arbete kontinuerligt. Vid den senaste uppföljningen, på regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2022, kunde konstateras att FoU-rådet har en fortsatt viktig roll i att bevaka aktuella och strategiska frågor inom områdena forskning, utveckling, utbildning och innovation och vid behov föra frågor vidare till regionstyrelsen. De områden som rådet följt hade koppling till prioriterade områden som finns angivna i regionplanen för Region Jämtland Härjedalen.

  Men i rapporten angavs också några utvecklingsområden kopplat till FoU-rådets arbete. Bland annat nämndes betydelsen av att utifrån ett politiskt perspektiv föra frågor vidare till relevanta organ och nätverk. Även rådets koppling till planerings- och budgetprocessen i de delar som rör FoU-rådets uppdrag ansågs kunna utvecklas. Andra delar som lyftes var betydelsen för rådet att bevaka fler områden, till exempel regionens arbete med utbildningar.

  Utifrån ovan föreslås en översyn av reglementet för FoU-rådet.

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar om bakgrunden till överenskommelsen med Mittuniversitetet om partnerskap samt vad som är genomfört hittills och vad som är nästa steg.

  Överenskommelsen sammanfattas i sju punkter. Punkterna syftar till att beskriva på vilket sätt Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet ska samarbeta för att uppnå sina enskilt och gemensamt definierade mål. Punkterna handlar bland annat om gemensamt definierade målsättningar och tydlig struktur för möten och beslutsordning. Partnerskapet innefattar inga finansiella åtaganden på övergripande nivå.

  Bodil informerar om det uppstartsmöte som genomfördes 20 september i syfte att främja samarbetet i enlighet med överenskommelsen. Parterna är också överens om att tillsätta var sin processledare som ska hålla ihop arbetet. Region Jämtland Härjedalen har tillsatt Susanne Edfeldt, på 5%, i den rollen. På mötet kom man också fram till att anordna en ny samverkansdag.

  FoU-rådets ledamöter ser positivt på att samarbetet med universitetet fortsätter att utvecklas. Även politiskt är det prioriterat och något som FoU-rådet i egenskap av sina roller som förtroendevalda behöver hjälpa till att utveckla ytterligare.

 • Det har kommit en förfrågan från Cancerfonden om dialog med Region Jämtland Härjedalen om segregerad screening och klinisk forskning. En representant för organisationen har tagit kontakt med Bengt Bergqvist, FoU-rådets ordförande, om FoU-rådet är ett lämpligt forum för det.

  Nyttan med detta diskuteras. Bodil Landstad, FoU-direktör, tycker att det kan finnas ett syfte att lyssna in vad de har att säga och föra en dialog. Bland annat utifrån att uppmuntra flera att forska inom cancerområdet. Men att det då kanske bör vara i ett bredare sammanhang än i FoU-rådet och att även representanter från verksamheten deltar.

  FoU-rådets ledamöter anser att det kan vara ett värde i att träffa dem. Men det är viktigt att syftet med dialogen tydliggörs innan det blir aktuellt med en bredare träff. Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidier skulle kunna vara en rimlig politisk gruppering. 

 • FoU-rådet ska ha fyra sammanträden per år. Följande mötestider föreslås för 2024:

  • 21 februari kl. 9-12
  • 7 maj, kl. 9-12
  • 12 september, kl. 9-12
  • 21 november, kl. 9-12


  FoU-rådets sekreterare Sandra Hedman får i uppdrag att förankra tiderna med Robert Hamberg, som inte kunde vara med på dagens möte, innan protokollet justeras.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.