Hoppa över navigering
 • § 22

  Val av justerare och tid för justering

 • En preliminär lista på det ärenden som ska behandlas på FoU-rådets möte har sänts ut till rådets ledamöter.

 • FoU-rådets sekreterare går igenom protokollet från rådets möte den 15 maj 2022.

  Enligt § 19 ärendet "Beslut utifrån initiativärende från Ann-Marie Johansson (S) om konsekvensanalys av större andel privata vårdgivare" skulle FoU-rådet på dagens sammanträde diskutera uppdraget till regiondirektören från regionstyrelsen om att bevaka det fortsatta arbetet med att säkra forsknings- och utbildningsuppdraget i primärvården framåt. Det ärendet kommer att tas upp på rådets möte i december istället.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen utsåg i augusti Jörgen Larsson (C) som ny ordförande för FoU-rådet efter det att tidigare ordförande avsagt sig sina uppdrag. Jörgen inleder mötet med att berätta att han ser fram emot uppdraget och framför betydelsen av att arbeta med utveckling av områden forskning, utbildning, utveckling och innovation. Han lyfter särskilt behovet av att till medarbetare och medborgarna i länet nå ut med information om att dessa frågor också är en viktig del av Region Jämtland Härjedalens uppdrag.

  Efter dagens möte har FoU-rådet bara ett möte kvar för denna mandatperiod. Jörgen föreslår att FoU-rådet på sitt möte i december ska ägna en del tid till att summera vad rådet har arbetat med under de här fyra åren, viktiga aktuella frågor samt lite om rutiner och arbetssätt för rådets arbete. Det för att kunna lämna över på ett bra sätt. FoU-rådets övriga ledamöter tycker att det är ett bra förslag. 

 • Pelle Håkansson, enhetschef för Forskning och utbildning, och Nina Erkenstam, enhetschef för Projektkontoret, introducerar sina respektive verksamheter och berättar om de viktigaste uppdragen just nu.

  Pelle informerar att mycket arbete på utbildningssidan handlar om att implementera nya modeller av utbildningar och att se över avtal och samverkan som finns med bland andra Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Införandet av BT har varit omfattade och innebär några år av parallella system så länge AT-utbildningen finns kvar. Många av de som utbildas i organisationen stannar kvar och Pelle framhåller hur viktig utbildningsverksamheten är för regionens kompetensförsörjning och i arbetet med att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Uppstarten av KTC är viktig för utbildningsverksamhetens utveckling.

  Pelle informerar också om utmaningen med pågående generationsskifte där flera profilerade forskare i närtid går i pension. För det krävs nya sätt som kan stimulera yngre och fler yrkesgrupper att forska. Bodil Landstad, FoU-direktör, betonar också vikten av att kunna erbjuda klinisk tjänstgöring samtidigt som man forskar. Där är samtal med Mittuniversitetet viktigt.

  Nina informerar om bakgrunden till Projektkontoret och de politiska beslut som tagits. Hon informerar också om Projektkontorets uppdrag, där det finns både ett strategiskt och ett operativt uppdrag. Fullt etablerat ska det vara i december 2022. Rekrytering av projektledare pågår och det verkar finnas ett stort intresse. Det finns också en stor efterfrågan i organisationen på projektledarkunskap och projektnätverk. Projektkontorets organisation och placering ska utvärderas om 1,5 år.

 • Den 15 september var sista dagen att ansöka om forskningsmedel 2023. Pelle Håkansson, enhetschef, redovisar en preliminär sammanställning över inkomna ansökningar. Sammantaget har det totala antalet ansökningar ökat jämfört med de senaste två åren.

  De senaste två åren har samtliga ansökningar om forskningsmedel blivit beviljade. Det beror delvis på att det varit färre ansökningar än tidigare år men också att det varit svårt att få in nya sökande samtidigt som flera forskare gått i pension. Pelle informerar att det är en stor utmaning och något som måste arbetas med både i verksamheten och på politisk nivå.

  FoU-rådets instämmer i beskrivningen om att det är viktigt att arbeta med åtgärder som bidrar till att fler intresserar sig för forskning. Det är en viktig del i länets kompetensförsörjning. Ledamöterna anser att regionstyrelsen bör få mer information om pågående arbete inom FoU-området.

 • På FoU-rådets senaste möten har diskussioner förts om hur frågor inom FoUU-området kan kommuniceras och marknadsföras på ett bättre sätt. På rådets senaste möte den 16 maj beslutades att rådet skulle följa upp arbetet med detta på sina kommande möten.

  Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar att hon tillsammans med FoU-avdelningens medarbetare kommer att intensifiera arbetet med det här under hösten. Bodil har under våren och sommaren också haft möjlighet att skapa sig en tydligare bild av nuläget och ser behov av att kommunicera på ett annat sätt, både internt och externt. En workshop har genomförts med kommunikationsavdelningen i syfte att diskutera behov och möjliga arbetssätt framåt.

  Bodil informerar också att en kommunikatör på 50 % är anställd på Projektkontoret. Ett liknande behov finns också inom forskningsverksamheten för att knyta kommunikation närmare den verksamheten.

  FoU-rådets ledamöter ser positivt på det påbörjade arbetet och delar FoU-direktörens uppfattning om betydelsen av att prioritera detta. Ledamöterna ser det också som en viktig del av Region Jämtland Härjedalens varumärkesbyggnad. Ledamöterna anser att det vore bra om en handlingsplan med åtgärder upprättades. FoU-rådet kommer att förmedla behovet av att prioritera detta område till det FoU-råd som tar vid kommande mandatperiod.

 • Henrik Jonsson, projektledare, informerar om den Överenskommelse om partnerskap som arbetats fram under 2022 mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. Överenskommelsen syftar till att beskriva det sätt på vilket Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet ska samarbeta för att uppnå sina enskilt och gemensamt definierade mål. Överenskommelsen har tagits fram efter breda diskussioner mellan förtroendevalda, tjänstepersoner, rektorer m.fl.. Det genomfördes också en samverkansdag under våren 2022 där syftet var att samla in förslag till överenskommelsen.

  FoU-rådets ledamöter ser positivt på det arbete som gjorts att formalisera samverkan på ett tydligt sätt. Utifrån de utmaningar som finns kring kompetensförsörjning tycker rådet att det är viktigt att fortsätta bevaka samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet och hur den ytterligare kan utvecklas. Ledamöterna anser att även det är ett viktigt medskick till det nya FoU-rådet för kommande mandatperiod.

 • Bodil Landstad, FoU-direktör, informerar att verksamheten diskuterat Pre-nobel och upplägg för 2022. De senaste åren har ett event genomförts på biblioteket med lite olika innehåll. Men, eventet har haft svårt att locka besökare samtidigt som det inneburit mycket arbete med förberedelser. Möjligen kan pandemin ha haft betydelse men även innan pandemin såg det ut på ungefär samma sätt. Därför har det diskuterats om det går att göra något helt annat. Förslag har framförts om att lyfta fram universitetssjukvårdsenheterna genom olika filmer som kan spridas digitalt.

  FoU-rådet delar Bodils uppfattning om att det kan vara dags för ett annat koncept. De tycker att förslaget om att använda filmer är bra. Förslag framförs också om att genomföra en lunch där förtroendevalda och forskare deltar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.