Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Upprop ledamöter

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  "Farmor på fyllan"

 •   7

  Övrigt

 • Ordförande Åke Mörtsell förklarar mötets öppnande.

 • Enligt reglemente för pensionärsrådet har preliminär föredragningslista över de ärenden som
  avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare. två punkter anmäls, Uppföljning och planering samt information från organisationerna. 

 • § 35

  Val av justerare

 • Då rådet hölls digitalt så fick ledamöterna presentera sin närvaro genom Teams.

 • Närvaron i föregående protokoll var felaktig då sekreterare hade klickat fel under närvaron i dokumentsystemet. Detta informerades till rådet och att inga frågor har behandlats felaktigt under föregående möte trots att det kan uppfattas så under närvaron i protokollet. 

  Närvaron skulle ha presenteras enligt följande: 

  Beslutande ledamöter:
  Åke Mörtell (M) (Ordförande)
  Christine Persson (C)
  Ann-Marie Johansson (S)
  Britt Wikman (SKPF)
  Lennart Hobring (PRO) ersätter Bernt Nygren (PRO)
  Gerd Jonsson (PRO)
  Roland Johansson (SPF)

  Ej tjänsgörande ersättare:
  Majvor Enström (SPF)
  Inger Könberg (PRO)
  Kerstin Karlsson (PRO)

  Övriga närvarande:
  Hans Svensson (Regiondirektör)
  Maria Söderkvist (Hälso- och sjukvårdsdirektör)

 • Ekonomi per november:
  Arvoden har betalats ut med 20 952,16
  Kvarstående budget 54 047,84

  Planering 2021

  Information efterfrågas hur det planeras för en organisation kring framtidens PV.

  Vid ett kommande AU diskuterar Inger, Åke och Paulina kring planeringarna.  

 • PRO riks
  Händer inte så mycket, PRO riks har haft ett fysiskt årsmöte, i det nya huset på travet. 
  Genomfört en digital utbildning av alla ledamöter. PRO har tagit fram en ny broschyr för handledning för nya ledamöter. 

  PRO-Östersund city
  Träffas genom promenader, alla möten är inställda. 

  SPF 
  Det mesta är inställt, distriktet är engagerade att ta fram ett underlag till att bli digitala. 
  En inventering av mailåtkomst, hur många medlemmar kan bli kontaktade via mail? 
  Styrelse ringer runt för att ta reda på vilka som har mail, eller tillgång via mail genom anhöriga. 

  SPF Frösön 
  Möten i Juni och oktober, bra att det genomförts då ensamheten är väldigt stor. 
  Årsmöte i april, planeras. Styrelsemöte planeras 8 december. 

  SKPF 
  Länsavdelning och distrikt, kontoret i Östersund byggs nu upp digitalt. Årets sista styrelsemöte 8 december, planerar inför nästa år. 

 • Thomas Andersson höll en presentation om det arbete som RJH har påbörjat utifrån den rapport som skapades genom fallstudier 2018. Grunden till detta var att utredningen visade att fallolyckorna var mycket högre i Jämtlands län jämfört med övriga landet. 

  Diskussioner hölls kring presentationen och ämnet alkoholvanor och äldre. 

  Fråga: Stött på ett antal där anhöriga är väldigt nergående av alkoholmissbruk, anhöriga säger att de inte får någon hjälp. Detta arbete, är det ett förebyggande arbete? 

  Svar: Den problematik som beskrivs där alkoholmissbruket har gått så pass långt, då är det Socialtjänstens ansvar att hjälpa medborgaren. När medborgaren säger att den inte behöver hjälp, så finns det ändå en tvångslagstiftning som kan gå in och hjälpa den som behöver bli hjälpt. Ja, detta kommer att bli en grund till ett förebyggande arbete.

  Fråga: Bra projekt, vad är detta ett symptom på?
  Svar: Ensamheten är en del.
  Kommentar till svaret: Då är frågan om vad Regioner och kommuner försöker göra för att minska isoleringen? Detta känns mer som att man tar bort toppen på ett problemområde som är egentligen mycket större. 

  Fråga: Pandemin har pågått 8-9 månader, dricker farmor mer nu än tidigare? 
  Svar: Det kan inte ses, men däremot har mäns våld mot kvinnor ökat, och det kan vara en bidragande faktor. 

  Övrig info från organisationerna: 

  ABF arbetar med ett sätt om att våga prata om alkohol. De visar en specifik film för att sedan diskutera filmen. 

  Fördelen när detta ämne ska diskuteras kan vara att tala om livskvalité istället för att prata om äldre och deras alkoholvanor. 

   

   

 • Diskussion angående vaccin och vaccinationer för Covid-19 med Regiondirektör Hans Svensson. 

  Fråga: En äldre medborgare har igen fått betala för vaccin:
  Hur informeras det internt och hur informeras det till allmänheten? 

  Hans: Enskilda gånger som det tas ut betalning så ser Regionen det som ett enskilt ansvar att ta till sig informationen. Information finns på 1177.se.
  Paulina får i uppgift att ta kontakt med Regiondirektörsassistent att kommunicera till PV samt Regionledning att skicka ut information ännu en gång om vad som gäller. 

  Planering sker med att kontinuerligt få information angående leverans av vaccin till Sverige. 
  Första leveransen kommer att vara -70 vaccin. Det är inventerat och det finns gott om -70-förvaring av vaccin i länet. 

  Fråga: När kommer det vaccin?
  Svar: I början eller i mitten av januari. Regionen inväntar svar från SKR samt Folkhälsomyndigheten. Man ska ha två vaccinationer med 3 veckors mellanrum
  Fråga: Kommer ni få hem så det finns dos 1-2?
  Svar: Ja, det ser ut som att det kommer att finnas. 

  Fråga: Vart ska det vaccineras? 
  Svar: Campus samt fler alternativ, men vart det blir får Regionen återkomma med. Det är många frågor och alternativ som diskuteras för detta genomförande. 

  Fråga: Hur distribueras det ut i länet?
  Svar: Regionen har en länsövergripande planering.

  Fråga: Vad har ni för agenda? representanter från Malmö, Göteborg och Stockholm hade informerat vid ett annat tillfälle: Malmö hade planerat att det vaccinerades vid varje tillfälle vid läkarbesök osv. Är det något som RJH funderar på? 
  Svar: Det sker redan idag med vanliga vaccinationer. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.