Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 • Ledamöterna i pensionärsrådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. En lägesrapport återges om aktuellt läge i Region Jämtland Härjedalen. 

   

 •   7

  Budget och budgetuppföljning

 • Genomgång av verksamhetsplanering för 2023. 

 • Rådets ledamöter ges möjlighet att komma med inspel till Uppföljning och planering för pensionärsrådet 2024.

   


   

 • Informationsärende. Ulrika Eriksson, förvaltningschef patientnämndens förvaltning, informerar om patientnämndens sammansättning och uppdrag. 

  Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Den har fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder fem gånger per år.

  Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden sammanfattar tendenser utifrån de klagomål och synpunkter som inkommit, dessa förs sedan vidare till ledningen för hälso- och sjukvården.

  Patientnämndens ledamöter, liksom tjänstemännen vid kansliet, har tystnadsplikt och arbetar efter samma sekretessregler som personalen i hälso- och sjukvården. Nämnden är inget övervakande organ, har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

   

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.