Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 • Under rådets sammanträde den 2 februari, § 8, beslutades att Digital informationshantering ska hanteras vid varje sammanträde. 

 • Ledamöterna i pensionärsrådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. En lägesrapport återges om aktuellt läge i Region Jämtland Härjedalen. 

 • Enligt punkt 4 i pensionärsrådets reglemente ska rådet själv planera sin verksamhet. Ett förslag till sammanträdestider för 2024 för pensionärsrådet har upprättats. I förslaget har en samordning gjorts med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder i syfte för att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Hänsyn har också tagits till andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. Regionfullmäktige fastställde sina sammanträdesdatum vid fullmäktige i juni, 58 §, och regionstyrelsen fastställde sina sammanträdesdatum vid sitt sammanträde i maj § 86.

  Utöver nämndens egna sammanträden har regionstyrelsen även planerat in en gemensam planeringsdag och budgetdag för regionstyrelsen, nämnderna och råden.

 • Genomgång av verksamhetsplanering för 2023. 

 • Informationsärende. Den 12 oktober 2022, § 123, beslutade regionfullmäktige om införande av SMS-livräddare i Region Jämtland Härjedalen. Frågan väcktes genom två medborgarförslag som föreslog att  Region Jämtland Härjedalen ska ansluta sig till SMS-livräddare med motiveringen att det både kan rädda fler liv och spara pengar. Besluten i fullmäktige innefattade dels att medborgarförslagen bifölls, dels att hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrogs att utreda hur funktionen SMS-livräddare ska implementeras i Region Jämtland Härjedalen. Jan Näsvall, samordnare smittskydd och vårdhygien, återger information om SMS-livräddare och implementeringen. 
   

 • Informationsärende. Elsy Bäckström, utvecklingsstrateg hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen, och Karin Gärd, ordförande i LPO Äldres hälsa, informerar om demensvården i Region Jämtland Härjedalen och det pågående utvecklingsarbetet. 

 • Återredovisning av fråga som lyftes vid föregående sammanträde, den 1 juni § 26, om lönekostnader för sjuksköterskor och läkare i förhållande till hyrd personal. 
   

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.