Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 •   4

  Föregående protokoll

 • Informationsärende.
  Ekonomidirektör Jennie Eriksson deltar. 

 • Genomgång av verksamhetsplanering för 2023. Ledamöterna ges möjlighet att komma med inspel till verksamhetsplanen då pensionärsrådet enligt sitt reglemente själva ska planera sin verksamhet. 

 • Under rådets sammanträde den 2 februari, § 8, beslutades att Digital informationshantering ska hanteras vid varje sammanträde. 

   

   

 • Informationsärende. 
  Daniel Nilsson, handläggare, presenterar ett pågående projekt om invånarmedverkan. Projektet är en del av omställningen till nära vård som innefattar ett personcentrerat arbetssätt där patienten är medskapande. En systematisk patient- och brukarmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet och utveckling av regionens uppdrag. Av särskild betydelse är att säkerställa att patient-, brukar-, och anhörighetsorganisationernas kunskap och kompetens kontinuerligt används i det utvecklingsarbete som pågår och att gemensamt definiera behov, insatser och lösningar. 

  Pensionärsrådets ledamöter ges möjlighet att komma med inspel till det pågående uppdraget, både genom inspel under sammanträdet och genom att lämna synpunkter till Daniel i efterhand. 

 • Informationsärende. 
  Sara Lewerentz, regiondirektör, deltar. Ledamöterna i pensionärsrådet presenterar sig själva och sin organisationstillhörighet. Sara presenterar sig själv och aktuella frågor i Region Jämtland Härjedalen. 

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.