Hoppa över navigering
 • 09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

  09:10-09:40  Information inför beslut. Carsten Dencker och Lotta Hagberg

  09:40-10:00  Fika 

  10:00-10:15  Forts information inför beslut

  10:15-11:00  GDPR- ny dataskyddsförordning. Sanna Othman

  11:00-11:15  Partigrupp

  11:15-11:30  Beslut:

  Bokslut vårdvalsnämnd

  Ev delegationsbeslut

   

  11:30-12:30  Lunch

   

  13:00-15:45  Studiebesök hälsocentralen Frösön

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Vårdvalsnämnden har ekonomiskt ansvar för av regionfullmäktige tilldelad budgetram för regionens vårdval, privata vårdgivare och det reformerade tandvårdsstödet.

  Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag:

  • Hälsoval/vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
  • Privata vårdgivare upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag om fysioterapiersättning (LOF) samt Lag om läkarvårdsersättning (LOL).
  • Beställartandvård enligt tandvårdslagen.


  För 2017 resulterar vårdvalsnämnden med ett överskott motsvarande 900 tkr, främst beroende på outnyttjade medel inom beställartandvården.

  I bokslutet har även målen i vårdvalsnämndens verksamhetsplan följts upp där de flesta målen är uppnådda. Arbete fortsätter med bland annat avtalsrelationen med länets kommuner och folktandvården samt utveckling av systemstöd.

  Bilagor

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh

  Ansökan från Kristina Haglund om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2018-01 -15.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.