Hoppa över navigering
 • Hälsoval Jämtlands län infördes den 1 januari 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) med ett samlat åtagande för invånarnas behov av primärvård i länet. Vid regionbildningen 2015 byttes det till namnet Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Hälsovalet innebär att medborgarna har rätt att välja primärvård mellan de vårdgivare som regionen godkänt och tecknat avtal med. Genom det individuella valet av utförare följer en ersättning till vårdgivaren.

  Regionfullmäktige beslutade vid mötet den 14-15 juni 2016 om förfrågningsunderlaget gällande 2017. Komplettering fastställdes av vårdvalsnämnden den 10 november 2016. Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år.

  Förslag till förändringar inför 2018 redovisas i beslutsunderlag. I förfrågningsunderlaget med bilagor redovisas dokument för uppdraget som ska uppfyllas för att få vara en del av i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • Vårdval medicinsk fotvård infördes den 1 januari 2013 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på remiss kan ansluta sig och få ersättning från regionen. Regionfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 om förfrågningsunderlaget för 2017 (VVN/17/2016).

  Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

  Bilagor

 • Vårdval barn- och ungdomstandvård infördes 1 januari 2014 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016 om förfrågningsunderlaget gällande 2017 (VVN/9/2016). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år.

  Med anledning av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri tandvård upp till 22 år från 1 januari 2018 behöver justeringar göras. Förslag till förändringar redovisas i beslutsunderlag.

  Bilagor

 • Under perioden 2016-11 till 2017-02 har en granskning av fem sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF 1993:1652) genomförts. Bakgrunden är det regelverk som dåvarande landstingsstyrelsen fattade beslut om i april 2014 gällande systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för nationella taxan (LS 494/2014). I regelverket ingår bland annat att göra stickprovskontroller, vilket denna granskning avser. Ersättning till vårdgivaren sker per genomfört besök

  Granskningen har till syfte att genom journaldokumentation och tidbok verifiera att fakturaunderlag är korrekta sett till behandling och belopp. Kontrollen har också tagit sin utgångspunkt i delar av de bestämmelser om journalföring som finns i Patientdatalagen (2008:355) samt delar av Patientsäkerhetslagen (2010:659).

  Vid denna uppföljning har även fem sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma inom hälsoval Region Jämtland Härjedalen granskats. Uppföljning åvilar där verksamhetschefen men i enlighet med förfrågningsunderlaget har Region Jämtland Härjedalen rätt att under avtalsperioden genomföra revision av verksamhet som omfattas av uppdraget.

  Hos varje vårdgivare har 10 patienter valts ut som i första hand haft mer än 15 besök under ett år.

  Sex av vårdgivarna har en föredömlig journalföring och två uppvisar ett tillfredsställande resultat. Två av vårdgivarna har tydliga brister i journalföringen.

  Resultatet visar att det hos en vårdgivare verksam enligt LOF 1993:1652 saknas två journalanteckningar i förhållande till fakturaunderlag. I regelverket för systematisk granskning (LS/494/2014) framgår att fakturerade besök som inte är journalförda ska återbetalas.

  För de två vårdgivare verksamma inom hälsoval Region Jämtland Härjedalen där det saknas journalanteckningar dras ingen ersättning, då vårdgivaren inte får betalt per besök. Ärendet lämnas till verksamhetscheferna för vidare åtgärd och uppföljning kommer att genomföras.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen fick ett tillskott på 28 000 000 kr i extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017. Regionfullmäktige fattade vid sammanträdet 2017-02-14 § 25 beslut om fördelningen av bidraget (RS/72/2017). I beslutet framgår att vårdvalsnämndens budgetram, enligt finansplan, ökas med 9 940 000 kr att fördela till primärvårdens verksamheter.


  Fördelningen av det extra statliga stödet inom vårdvalsnämndens ansvar rekommenderas göras utifrån faktiskt utförd asyl- hälso- och sjukvård. Utbetalning föreslås ske kvartalsvis efter månatligt underlag från enheten för asyl- och flyktingsamordning.

 • Vårdvalsnämnden antog vid sammanträdet 2016-11-10 nämndens internkontrollplan för 2017. Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har sen 80-talet haft ett avtal med ortoped vars verksamhet sedan år 2012 enbart gäller bedömning av ryggar. Patienter har efter remiss från annan läkare fått hjälp med bedömning/diagnostik och förslag på behandling. Avtalet löpte ut 2016-12-31 och därefter har ortopedkliniken på sjukhuset återtagit verksamheten genom att nyanställa en ortopedläkare.

  I budgeten för vårdvalsnämnden 2017 finns 1 200 000 kr avsatta för ovan nämnda verksamhet.

  Då område ortopedi återtagit verksamheten från 1 januari 2017 bör ovanstående summa följa med uppdraget.

 • Region Jämtland Härjedalen har, efter upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), sedan 2015 avtal om idrottsmedicinsk mottagning och naprapati. Avtalstiden är 2015-01-01 – 2017-12-31 med möjlighet till förlängning om högst 24 månader.

  Den idrottsmedicinska mottagningen i nuvarande form har funnits i länet sen 2011 och drivits på Campus av Medicin Direkt, numera Helsa AB. Kravet för att besöka mottagningen är att man är en regelbunden motionär som tränar minst tre gånger per vecka med pulshöjning. Taket för ersättning från regionen är 760 000 kr/år. Mottagningen tar emot ca 300 läkarbesök per år varav hälften är tävlingsidrottare och andra hälften motionärer. Vid eventuell nedläggning kommer ingen besparing att ske då dessa patienter i första hand kommer att behöva vända sig till primärvården. Därför föreslås ett erbjudande om förlängning på två år.

  Region Jämtland Härjedalen har sedan 2015 haft avtal med naprapat i Östersund, Strömsund samt Åre/Järpen med en budget på totalt 1,6 mkr. Naprapatverksamhet har aldrig tidigare ingått i regionens utbud av vård. Under 2016 försattes naprapaten i Åre/Järpen i konkurs och ersattes inte på grund av det rådande ekonomiska läget. Med hänsyn till den nuvarande ekonomiska situationen som Region Jämtland Härjedalen befinner sig i föreslås därför inte heller någon förlängning av avtalet med naprapaten i Strömsund och Östersund.

 • Vårdvalsnämnden har eget ekonomiskt ansvar för av regionfullmäktige tilldelad budgetram för vårdvalen, bedömningstandvård och privata vårdgivare. Nämnden har i uppdrag att fastställa tertialrapport för vårdvalsnämnden per 2017-04.

  Vårdvalsnämndens uppdrag består av tre uppdrag:

   

  • Hälsovalet
  • Privata vårdgivare
  • Beställartandvård

   

  Handlingar till ärendet skickas ut senare.

  Bilagor

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:
   

  • Avtal tecknat tandläkare Björk om godkännande i LOV barntandvård (VVN 7/2017)
  • Avtal avslutat LOV barntandvård Bohlins tandvård (LS/488/2013)
  • Avtal avslutat LOV barntandvård Tangas, Praktikertjänst AB (LS/488/2013)
  • Ansökan från Widerström om ändring av arvodeskategori från B till A (VVN/5/2017) godkänd
  • Ansökan från Nilsson om ändring av arvodeskategori från B till A (VVN/4/2017) godkänd
  • Avtal tecknat tandläkare Tangas om godkännande LOV barntandvård (VVN/16/2017)
 • Vårdval medicinsk fotvård infördes den 1 januari 2013 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på remiss kan ansluta sig och få ersättning från regionen. Regionfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 om förfrågningsunderlaget för 2017 (VVN/17/2016).

  Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

 • Vårdval barn- och ungdomstandvård infördes 1 januari 2014 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016 om förfrågningsunderlaget gällande 2017 (VVN/9/2016). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år.

  Med anledning av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri tandvård upp till 22 år från 1 januari 2018 behöver justeringar göras. Förslag till förändringar redovisas i beslutsunderlag.

 • Under perioden 2016-11 till 2017-02 har en granskning av fem sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF 1993:1652) genomförts. Bakgrunden är det regelverk som dåvarande landstingsstyrelsen fattade beslut om i april 2014 gällande systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för nationella taxan (LS 494/2014). I regelverket ingår bland annat att göra stickprovskontroller, vilket denna granskning avser. Ersättning till vårdgivaren sker per genomfört besök

  Granskningen har till syfte att genom journaldokumentation och tidbok verifiera att fakturaunderlag är korrekta sett till behandling och belopp. Kontrollen har också tagit sin utgångspunkt i delar av de bestämmelser om journalföring som finns i Patientdatalagen (2008:355) samt delar av Patientsäkerhetslagen (2010:659).

  Vid denna uppföljning har även fem sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma inom hälsoval Region Jämtland Härjedalen granskats. Uppföljning åvilar där verksamhetschefen men i enlighet med förfrågningsunderlaget har Region Jämtland Härjedalen rätt att under avtalsperioden genomföra revision av verksamhet som omfattas av uppdraget.

  Hos varje vårdgivare har 10 patienter valts ut som i första hand haft mer än 15 besök under ett år.

  Sex av vårdgivarna har en föredömlig journalföring och två uppvisar ett tillfredsställande resultat. Två av vårdgivarna har tydliga brister i journalföringen.

  Resultatet visar att det hos en vårdgivare verksam enligt LOF 1993:1652 saknas två journalanteckningar i förhållande till fakturaunderlag. I regelverket för systematisk granskning (LS/494/2014) framgår att fakturerade besök som inte är journalförda ska återbetalas.

  För de två vårdgivare verksamma inom hälsoval Region Jämtland Härjedalen där det saknas journalanteckningar dras ingen ersättning, då vårdgivaren inte får betalt per besök. Ärendet lämnas till verksamhetscheferna för vidare åtgärd och uppföljning kommer att genomföras.

 • Region Jämtland Härjedalen fick ett tillskott på 28 000 000 kr i extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017. Regionfullmäktige fattade vid sammanträdet 2017-02-14 § 25 beslut om fördelningen av bidraget (RS/72/2017). I beslutet framgår att vårdvalsnämndens budgetram, enligt finansplan, ökas med 9 940 000 kr att fördela till primärvårdens verksamheter.


  Fördelningen av det extra statliga stödet inom vårdvalsnämndens ansvar rekommenderas göras utifrån faktiskt utförd asyl- hälso- och sjukvård. Utbetalning föreslås ske kvartalsvis efter månatligt underlag från enheten för asyl- och flyktingsamordning.

 • Vårdvalsnämnden antog vid sammanträdet 2016-11-10 nämndens internkontrollplan för 2017. Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

 • Region Jämtland Härjedalen har sen 80-talet haft ett avtal med ortoped vars verksamhet sedan år 2012 enbart gäller bedömning av ryggar. Patienter har efter remiss från annan läkare fått hjälp med bedömning/diagnostik och förslag på behandling. Avtalet löpte ut 2016-12-31 och därefter har ortopedkliniken på sjukhuset återtagit verksamheten genom att nyanställa en ortopedläkare.

  I budgeten för vårdvalsnämnden 2017 finns 1 200 000 kr avsatta för ovan nämnda verksamhet.

  Då område ortopedi återtagit verksamheten från 1 januari 2017 bör ovanstående summa följa med uppdraget.

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:
   

  • Avtal tecknat tandläkare Björk om godkännande i LOV barntandvård (VVN 7/2017)
  • Avtal avslutat LOV barntandvård Bohlins tandvård (LS/488/2013)
  • Avtal avslutat LOV barntandvård Tangas, Praktikertjänst AB (LS/488/2013)
  • Ansökan från Widerström om ändring av arvodeskategori från B till A (VVN/5/2017) godkänd
  • Ansökan från Nilsson om ändring av arvodeskategori från B till A (VVN/4/2017) godkänd
  • Avtal tecknat tandläkare Tangas om godkännande LOV barntandvård (VVN/16/2017)
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.