Hoppa över navigering
 • 09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

   

  09:10-09:40  Utvärdering verksamhetsplan 2017. Lena Weinstock Svedh

   

  09:40-10:00  Fika 

   

  10:00-11:00   Uppföljning mödravård. Anna Meschaks och Ingrid Haglund

   

  11:00-12:00   Information inför beslut. Lena Weinstock Svedh

   

  12:00-13:00  Lunch

                                             

  13:00-14:00  Mobila närvårdsteamet. Anna Hestner

   

  14:00-14:40  Nära vård. Lena Weinstock Svedh

   

  14:40-15:00  Fika

   

  15:00-15:45  Partigrupp

                 

  15:45-17:00  Beslut:

  • Förfrågningsunderlag hälsoval, fotvård och tandvård

  • Verksamhetsplan 2018

  • Internkontrollplan 2018

  • Rapport internkontrollplan 2017

  • Extra sammanträde 2018

  • Konferens Primärvårdens dag

  • Anmälan av inkomna handlingar – månadsrapport 2017-10

   

  Bilagor

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2017, § 80, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2017.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2017, § 82, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Vårdval allmäntandvård barn och ungdomar 2018. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2017.

  I enlighet med riksdagens beslut från 2016 om höjd ålder för avgiftsfri tandvård ändras åldersgränsen för 2018 från 21 år till 22 år. Från 2019 höjs åldern till 23 år. Med anledning av förändrade åldersgränser föreslås en ändring i benämningen av vårdvalet för allmäntandvård barn och ungdomar till ”Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna”.

  Ersättningen till vårdgivaren för 2018 höjs enligt landstingsprisindex med 2,7% vilket resulterar i en summa på 1 320 kronor per år för varje listat barn.

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2017, § 81, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Vårdval medicinsk fotvård 2018. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2017.

  I underlaget för beslut framkommer bland annat ersättningen för uppdraget 2018.

  Bilagor

 • Vårdvalsnämnden ska årligen ta fram en verksamhetsplan som omfattar nämndens verksamhetsområden. Planen innehåller framgångsfaktorer kopplat till strategiska mål i regionplanen 2018-2020.

  Framgångsfaktorerna markerar vad nämnden bedömer är viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

  Bilagor

 • Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

  Nämnderna har, som anges i 6 kap 7 § kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga varje nämnd ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

  Nämnderna har, som det anges i 6 kap§ 7 kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga nämnden ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultat av sin internkontroll till regionstyrelsen.

  Vårdvalsnämnden har utifrån internkontrollreglementes riskbedömning identifierat och kartlagt ett antal risker och utifrån dessa valt ut fyra områden, varav två fortlöper från 2017 års internkontrollplan, att arbeta med under 2018.

  Bilagor

 • Vid vårdvalsnämndens sammanträde 2017-09-14 § 40 beslutade nämnden om sammanträdesdatum för 2018.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde 20-21 juni 2017 § 80 fick vårdvalsnämnden i uppdrag att tillsammans med regionstyrelsen göra en översyn av förfrågningsunderlagen inför 2019 med syfte att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera primärvårdens utveckling som styrande i regionens sjukvårdssystem.

  Vårdvalsnämndens presidium föreslår ett extra sammanträde 2018-01-09 för att fatta beslut om ändringar inför 2019 års uppdrag.

 • Nämnden har inbjudits att delta vid Primärvårdens dag 2018-02-07 i Stockholm.

 • Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare och beställd tandvård per 2017-10.


  Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget. Resultat efter tio månader är + 1,7 mkr beroende på att vissa aktiviteter ännu inte fått utfall.

  Prognosen höjs till -2,4 mkr vilket motsvarar den tidigare summan på -1,6 mkr som är lagd i budgeten som ohanterad obalans samt ersättning för utökning av antalet AT-läkare inom primärvården, vilket beräknas till -0,8 mkr.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Vid vårdvalsnämndens sammanträde 2017-09-14 § 40 beslutade nämnden om sammanträdesdatum för 2018.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde 20-21 juni 2017 § 80 fick vårdvalsnämnden i uppdrag att tillsammans med regionstyrelsen göra en översyn av förfrågningsunderlagen inför 2019 med syfte att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera primärvårdens utveckling som styrande i regionens sjukvårdssystem.

  Vårdvalsnämndens presidium föreslår ett extra sammanträde 2018-01-09 för att fatta beslut om ändringar inför 2019 års uppdrag.

 • Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare och beställd tandvård per 2017-10.


  Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget. Resultat efter tio månader är + 1,7 mkr beroende på att vissa aktiviteter ännu inte fått utfall.

  Prognosen höjs till -2,4 mkr vilket motsvarar den tidigare summan på -1,6 mkr som är lagd i budgeten som ohanterad obalans samt ersättning för utökning av antalet AT-läkare inom primärvården, vilket beräknas till -0,8 mkr.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.