Hoppa över navigering
 • 09:00-09:10   

  Val av justerare

  Fastställande av föredragningslista

  Ordförandes inledning

  Information sekreterare

   

  09:10-09:40 

  Diskussion Förfrågningsunderlag (Hälsoval, fotvård och tandvård) och information inför beslut. LenaWeinstock Svedh och Charlotte Hagberg

   

  09:40-10:00  Fika    

   

  10:00-11:15  

  Forts diskussion Förfrågningsunderlag (Hälsoval, fotvård och tandvård) och information inför beslut. Lena Weinstock Svedh och Charlotte Hagberg

   

  11:15-12:15  

  Uppföljning riktade statsbidrag. Annette Boije

                           

  12:15-13:15  Lunch

   

  13:15-14:15 

  Information riktade statsbidrag för asylhälsa och avveckling av asyl och  Flyktinghälsan. Anna Frisk

   

  14:15-15:00  Partigrupp

   

  15:00-15:20  Fika  

      

  15:20-17:00  Beslut:

  -Förfrågningsunderlag Hälsoval, medicinsk fotvård och tandvård för barn och unga vuxna

  -Uppföljning internkontrollplan

  -Tertialrapport

  -Utnämning dataskyddsombud

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

   

 • Hälsoval i Jämtlands län infördes 1 januari 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) med ett samlat åtagande för invånarnas behov av primärvård i länet. Hälsovalet innebär att medborgarna har rätt att välja primärvård mellan de vårdgivare som region Jämtland Härjedalen godkänt och tecknat avtal med. Genom det individuella valet av utförare följer en ersättning till vårdgivaren.

  Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 2017-06-20--21 § 80 om förfrågningsunderlaget gällande 2018. Komplettering fastställdes av vårdvalsnämnden den 16 november 2017.

  Hösten 2017 genomfördes en politisk översyn av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen inför 2109 (VVN/25/2017). Regionfullmäktige beslutade 2018-02-13--14 § 32 om resultatet av översynen samt att förändringarna ska träda ikraft från 1 januari 2019 och verkställas i detta ärende.

  Förslag till förändringar inför 2019 redovisas i beslutsunderlag. I förfrågningsunderlaget redovisas dokument som ska uppfyllas för att få vara en del av i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna infördes 1 januari 2014 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 82 om förfrågningsunderlaget gällande 2018 (VVN/9/2017). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år.

  Med anledning av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen förkostnadsfri tandvård upp till 23 år från 1 januari 2019 behöver justeringar göras. Förslag till förändringar redovisas i beslutsunderlag.

  Bilagor

 • Vårdval medicinsk fotvård infördes den 1 januari 2013 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på remiss kan ansluta sig och få ersättning från regionen. Regionfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 81 om förfrågningsunderlaget för 2018 (VVN/8/2017).

  Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

  Bilagor

 • Vårdvalsnämnden antog vid sammanträdet 2017-11-16 nämndens internkontrollplan för 2018. Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultat av sin internkontroll till regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Vårdvalsnämnden har eget ekonomiskt ansvar för av regionfullmäktige tilldelad budgetram för vårdvalen, bedömningstandvård och privata vårdgivare. Nämnden har i uppdrag att fastställa tertialrapport för vårdvalsnämnden per 2018-04.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen fastställde den 25 april, § 105, Region Jämtland Härjedalens organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.

  Varje nämnd är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden, och i det ansvaret ingår att utse ett dataskyddsombud samt att anmäla ombudets kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Reglerna om dataskyddsombud (DSO) finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen. Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. Det finns flera skillnader.

  En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom förvaltningen, antingen övergripande eller per nämnd.

  Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens fastställda organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen ska dataskyddsombudets organisatoriska tillhörighet ska vara inom Regionstaben, Samordningskansliet. Ett förslag till utnämning av dataskyddsombud har tagits fram av samordningskansliet.

  Bilagor

 •   10

  Powerpointpresentationer

 • Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna infördes 1 januari 2014 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 82 om förfrågningsunderlaget gällande 2018 (VVN/9/2017). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år.

  Med anledning av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen förkostnadsfri tandvård upp till 23 år från 1 januari 2019 behöver justeringar göras. Förslag till förändringar redovisas i beslutsunderlag.

 • Vårdval medicinsk fotvård infördes den 1 januari 2013 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på remiss kan ansluta sig och få ersättning från regionen. Regionfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 81 om förfrågningsunderlaget för 2018 (VVN/8/2017).

  Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen om villkorsförändringar som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i beslutsunderlag.

 • Vårdvalsnämnden har eget ekonomiskt ansvar för av regionfullmäktige tilldelad budgetram för vårdvalen, bedömningstandvård och privata vårdgivare. Nämnden har i uppdrag att fastställa tertialrapport för vårdvalsnämnden per 2018-04.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.