Hoppa över navigering
  • Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.
    Nämnderna har, som anges i 6 kap 7 § kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga varje nämnd ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

  • Regionfullmäktige fattade i juni 2016, § 109, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Hälsoval region Jämtland Härjedalen 2017. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2016.

  • Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande tandvård och barntandvård per 2016-10.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.