Hoppa över navigering
 •  

  09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

   

  09:10-09:30   Information betänkande Nära vård. Lena Weinstock Svedh                              

   

  09:30-09:50   Fika    

   

  09:50-10:40  Information barnhälsovård. Anna Lundmark

   

  10:40-11:00  Information inför beslut och utvärdering verksamhetsplan 2018. Lena Weinstock   

                      Svedh      

   

  11:00-11:15  Partigrupp

             

  11:15-11:30  Beslut:

                        - Remissvar läkarersättning fysioterapi

                        - Svar medborgarförslag fotvård

  - Delegationsbeslut

                  

  11:30-12:30  Lunch

   

  13:00-15:30  Studiebesök City Sjukgymnastik Storgatan 40 inkl kaffe

   

   

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare. 

   

 •  

   

   

 • Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Ds 2018:31 ”Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi”.

  Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

  I promemorian föreslås att avsteg från heltidskrav ska kunna genomföras genom att vårdgivaren i avtal kan komma överens med landstinget om detta

  Vidare föreslås att undantag ska kunna göras från kravet att läkare eller fysioterapeuten inte får vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård. Detta föreslås kunna ske genom att vårdgivaren i avtal kan komma överens med landstinget om detta.

  I promemorian föreslås också att krav kan ställas på medverkan till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete. Landstinget ska få kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att rätt ersättning har betalats ut och att vårdgivaren på begäran ska lämna ut patientjournal och möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen.

  Slutligen föreslås att om landstinget finner att läkaren respektive fysioterapeuten, inte fullgör sina skyldigheter när det gäller medverkan till att verksamheten följs upp och om underlåtenheten medför risk för ekonomisk skada för landstinget, får landstinget förelägga vårdgivaren att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Om ett föreläggande inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget, får landstinget stoppa utbetalning av ersättning. Vårdgivaren ska kunna överklaga landstingets beslut om föreläggande eller beslut om att stoppa utbetalningar till förvaltningsrätten.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019

  Region Jämtland Härjedalen är positiv till en förändring av ovanstående lagar men flera av de förändringar som föreslås i promemorian får negativa konsekvenser för landstingen/regionerna. Dessutom saknas åtgärdsförslag för de grundläggande problemen. Enligt bedömning i promemorian kan mer omfattande förändringar än vad som föreslås i promemorian behöva genomföras på sikt. Någon tidplan för när sådana förändringar ska ske presenteras dock inte.

  Remissen ska besvaras senast den 14 november 2018.

  Bilagor

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om önskan att fotvårdremiss återinförs för reumatiker.

  Region Jämtland Härjedalen subventionerar sedan 1993 medicinsk fotvård för patienter med diabetes, nedsatt cirkulation i underbenen samt reumatism.

  På grund av förbättrade behandlingsmetoder för patienter med reumatism klarar idag de flesta reumatiker att själv sköta sin fotvård. Utifrån det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen beslutade regionfullmäktige 2016-10-19 § 146 om att reducera fotvårdsförmånen för patienter med reumatism till att enbart gälla de med nedsatt handfunktion. Det är således fortfarande möjligt för reumatiker att, utifrån en läkarbedömning, få remiss till fotvård.

  På grund av det rådande ekonomiska läget finns i dagsläget inga planer på att ändra tidigare fattat beslut.

  Bilagor

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:  -Ansökan från L.H om ändring av arvodeskategori från B till A
  (VVN 13/2018)
  -Ansökan från R.H om ändring av arvodeskategori från B till A
  (VVN 20/2018)
  -Ansökan från K.R-H om ändring av arvodeskategori från B till A
  (VVN 22/2018)
  -Ansökan från T.L om ändring av arvodeskategori från B till A
  (VVN 19/2018)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.