Hoppa över navigering
 • 09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

   

  09:10-09:40  Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:1. Svar betänkande

                      Ingela Jönsson                     

   

  09:40-10:00   Fika   

   

  10:00-10:45  Fastighetsutvecklingsplan. Jan-Åke Lindroth

   

  10:45-11:00  Information patientmiljarden. Lena Weinstock Svedh

   

  11:00-12:00  Uppföljning projekt Nära vård – lättakut. Ingela Gillberg

   

  12:00-13:00  Lunch

   

  13:00-14:00  Långsiktig utvecklingsplan LUP psykisk ohälsa. Karin Jonsson och Camilla

                      Simonsson

   

  14:00-14:30  Information inför beslut. Lena Weinstock Svedh

   

  14:30-14:45  Fika

   

  14:45-15:15  Partigrupp

      

  15:15-16:00  Beslut:

                        - Informationsöverlämning vårdvalsnämnd

  - Rev förfrågningsunderlag Hälsoval

                        - Rev vårdval tandvård

                        - Rev vårdval fotvård

                        - Rapport internkontrollplan 2018

                        - Anmälan av inkomna handlingar – månadsrapport oktober

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare. 

   

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 • Den 14 februari 2018, § 27, beslutade regionfullmäktige om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen som ska gälla från den 1 januari 2019. Den nya organisationen innebär bland annat att en ny nämnd – Hälso- och sjukvårdsnämnden inrättas och att Vårdvalsnämnden försvinner. De ärenden och uppgifter som tidigare hanterats av Vårdvalsnämnden kommer från och med ovan nämnda datum att ligga under regionstyrelsen.

  Ordförande och vice ordförande i Vårdvalsnämnden David Adervall (S) och Cristine Persson (C) ställer sig tillgänglig för informationsöverlämning från vårdvalsnämnden till regionstyrelsen och hälso – och sjukvårdsnämnden vid något av deras sammanträden.

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2018, § 89, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2019. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2018.

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2018, §90, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna 2019. Vårdvalsnämnden fick samtidigt uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2018.

  I förfrågningsunderlag framkommer att revisionsundersökning utförd av tandläkare omfattar fullständig diagnostik av hela munhålan, terapiplanering och riskgruppering. Detta ska utföras minst under det år patienten är 3 år och 23 år. Högsta tillåtna intervall mellan undersökningar utförd av tandläkare är idag fyra år men föreslås att ändras till fem år på grund av tidigare beslut om ändrat revisionsintervall

  Ersättning till vårdgivaren för 2019 höjs enligt landstingsprisindex med 2,8% vilket resulterar i en summa på 1 357 kronor per år för varje listat barn.

  Under 2019 kommer IT-stöd för inrapportering av vårdrapporter att utvecklas och införas.

 • Regionfullmäktige fattade i juni 2018, § 91, beslut om att anta förfrågningsunderlag för vårdval medicinsk fotvård 2018. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november.

  Vid sammanträdet i juni saknades beslut om ersättning till vårdgivarna från 2019 för utförd behandling som enligt avtalet ska följa uppräkning för hälsovalet.

 • Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

  Nämnderna har, som anges i 6 kap 7 § kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga varje nämnd ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

 • Månadsrapport per 2018-10 för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, privata vårdgivare och beställd tandvård.

  Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid, vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget. Resultat efter tio månader är + 5,9 mkr beroende på att vissa aktiviteter ännu inte fått utfall.

  Underskottet på 2,1 mkr för felaktigt budgeterad momsintäkt bedöms i dagsläget kompenseras av icke utnyttjade medel för bedömningstandvården. Prognosen för helår beräknas således fortsättningsvis till +-0.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.