Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Föreläsning - Projektcenter, eHc, forskning inom Regionen

 •   7

  Fika

 •   8

  Tillgänglighetskonferensen 2021 - Uppföljning

 • Utdrag ur protokoll 2020-09-30 § 17.

  AU får i uppdrag att planera konferensdagen i maj 2021.

  Rådet diskuterade Punkt 7 från tidigare råd 2020-01-21 (- Vid Föreningspunkten, som är lokaliserad vid pressbyrån bortom sjukhusentrén där patientföreningar med flera finns representerade med information, kan informationsytor tydliggöras och förbättras. - Information om hjälpmedelsförsörjning - hjälpmedelspolicy och fritidshjälpmedel.

  - Uppföljning från parasportkoordinator vid MIUN om parasport.
  - Synliggöra Tillgänglighetsrådet arbete. Vidarebefordra rådets arbete till tillrespektive rådsmedlemmars föreningar. Sprida information om funktionshinder till olika forum.
  - Återkoppling från regionens koordinator efter Invitational Games Åre Östersund.
  - Rundvandring vid sjukhusentrén för att undersöka olika tillgänglighetsaspekter.
  - Förslag till tema vid nästa tillgänglighetskonferens "Tillgänglighet till naturen för funktionshindrade". Verka för att tillgänglighetskonferensen ska vara fullbokad. Påtala till kommunikationsavdelningen att pressrelease till media görs inför konferensen.)
  14 December 2020 - Föreläsare,
  Regionöverläkare Urban Tirén berättar om vad Covid19 gjorde med Regionen och vad organisationen tagit lärdom av. Ev. ska julgröt bokas till denna dag.
  28 januari 2021 - Hjälpmedelsförsörjning
  - Tillgänglighetskonferensen 20 maj 2021
  - Rundvandring i foajén och mötesplatsen
  - bestämma teman för resterande av året.
  16 september 2021
  - Studiebesök Förslag: Remonthagen Hjälpmedelscentralen 7 december 2021 - ej bestämt. Fler förslag: Synliggöra Tillgänglighetsrådet
  Rundvandring kopplat till rådets uppdrag

 •   10

  Årsbokslut

 •   11

  Ärende: Tillgänglighet protokoll

 • Arvodesersättning

  Arvodesblankett

  App - Min Lön, lönespecifikation

 •   13

  Övrigt

 • Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 • Enligt reglemente för Tillgänglighetsrådet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Upprop av ledamöter skedde genom Teams. 

 • § 15

  Val av justerare

 • § 16

  Föregående protokoll

 • Wolfgang Wimmers ersätter Pelle Håkansson och presenterar e-Hälsocentrum. 

  På e-Hälsocentrum jobbar företag och offentlig verksamhet sida vid sida för att skapa nya lösningar för hälso- och sjukvården. 

  Projektarbetet utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som stöds av projektmedel från Tillväxtverket. 

  IoT (Internet of Things) är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor. IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen. 

  Projektets målbild: Vi ska hitta IoT-lösningar i världen inom området hälsa som kan vara relevanta i Sverige och särskilt i Jämtland Härjedalen. Sprida kännedom om de IoT-lösningar man hittar i och utanför Regionen. Sprida kunskap om vilka förutsättningar som behövs för att IoT-lösningar ska kunna implementeras och vilka hinder som finns i dagsläget för implementeringen. Om projektet hittar lösningar och idéer som skulle gynnas av att sammanföras då kommer vi försöka agera kontaktförmedlare. 

  Fråga: Många i länet har inte täckning på sin mobiltelefon är t ex Telia med i projektet? 
  Svar: IpOnly är med idag och Telia har blivit kontaktad. 

  Fråga: Är fokus på projektet att det ska vara e-tjänster som involverar en situation där du besöker en personal på Regionen? Ska man kunna byta mötet hos Distriktsköterskan, läkaren osv? 
  Svar: Ja, det är en del av de lösningar som det kan vara. Ett första steg kan t ex vara en chatt-funktion. Eller någon som har långt till sjukhuset, som behöver kontinuerligt lämna vitala värden. Då kan dessa värden läsas av i hemmet och informationen skickas till läkaren på sjukhuset som kan läsa av informationen där. Det sparar på patientens mående att slippa åka långa och många resor. 

  Fråga: En synskadad behöver kunna läsa information, kan lösningar tas fram för att underlätta för dom? Tas det hänsyn till hur en synskadad kan uppleva det? Att själv kunna korrigera storleken på texten. 
  Svar: Ja absolut, sådana aspekter måste det tas hänsyn till. Men idag arbetar inte e-Hälsocentrums projekt direkt kopplat till sådana här problemlösningar, utan det kan vara möjligheten att ta in information om vitala värden på distans. 

  Många äldre behöver läsglasögon om man då inte kan ta till sig instruktionerna som finns på en skärm så är lösningen inte till någon hjälp utan det är en viktig parameter att ta med i utvecklingen av hjälpmedel på distans. 

  En lösning kan då vara att besöka sin Hälsocentral för att få hjälp att kontakta sjukhuset med de it-lösningar som kommer. 

  Möjligheten finns alltid att komma i kontakt med företag som redan har dessa lösningar för att koppla samman med det företag som har en produkt som kan underlätta vården t ex i hemmet. 

  Om det kommer lösningar som ingår i välfärdsteknologin så kommer det behöva sättas i realitet med verkligheten och då kommer det kunna bli aktuellt att återkomma till rådet för synpunkter på planerade lösningar. 

  Bra initiativ, det här låter spännande!

  Fråga: Vilka kommer kunna nyttja era lösningar? Innefattar det de som bor mer i landsbygd? 
  Svar: Projektet undersöker alltid vem kan nyttja denna lösning, i arbetet fastställs vilken målgrupp som lösningen gäller. 

   

 • Tidigare beslut var enligt följande: 

  Utsedd arbetsgrupp har träffats och diskuterade hur det kommer kännas att sitta digitalt en hel dag, och med de restriktioner som finns idag så måste lösningen vara digitalt. De har resonerat fram ett förslag att ha en inspirationsföreläsning 26 augusti och Tillgänglighetskonferensen flyttas fram till februari 2022, arbetsgruppen visar ett förslag på annons. 

  Rådet håller med och tycker det låter som ett bra förslag. 

  Tre huvudföreläsare var på förslag. 

  Johan Nilsson - Familjefar till två multihandikappade som gör många utflykter med familjen och assistenter. Upplever allt och med de problemlösningar som behövs för att genomföra sina utflykter. 
  Peter Tjernberg - synskadad och vandrar mycket i fjällen. Har många erfarenheter av att prova på olika aktiviteter. 
  Björn - cyklisten - Han har kopplat cykel till sin rullstol och cyklar överallt, funderar mycket på tillgänglighet och lösningar. Cyklar flera mil per år i både stad och skärgård. Har spelat in en film som finns på nätet, bl. a att gång-stråk ska vara släta. 

  Paulina har fått förslag från Johan Nilsson, han kan aktuell tid och vill ha 2.500 kr i arvode för sin föreläsning. Han har god vana av Teams och tillgång till egen dator. 

  Carina har varit i kontakt med Björn: men han har inte gett ett bra svar.

  My har fått förslag från Peter: han kan ställa upp och vill inte ha något arvode. 

  Tidigare föreläsare har fått choklad eller en bok, men då har de också tagit ut ett arvode. 

  Björn blir aktuell att föreläsa på Tillgänglighetskonferensen i februari.

  Peter Tjernberg föreläser i augusti. 

  Johan Nilsson blir aktuell att föreläsa på Tillgänglighetskonferensen i februari.

  Lisa Wahss berättar om en kvinna som bröt sin rygg och cyklar idag väldigt mycket. Det kan vara ett förslag till Tillgänglighetskonferensen i februari 2022. 

  Bra om den som föreläser gillar att stå på scenen och föreläsa om sitt ämne. 

  På Tillgänglighetsföreläsningen ska det göras reklam för Tillgänglighetskonferensen. 

  Förslaget är att Tillgänglighetsrådet träffas fysiskt i Hörsalen där Peter får föreläsa ifrån. Detta gäller om Folkhälsomyndigheten tillåter det. Tekniker ska vara på plats. Rådet träffas i Hörsalen 08.30. 

  Då detta sammanträde är det sista innan Tillgänglighetsföreläsningen så beslutas det att AU får i uppdrag att hantera frågor som ska lösas efter vägen. AU får i uppdrag att adjungera My Schedin att ingå i AU. 

 • Utdrag ur protokoll 2020-09-30 § 17.

  AU får i uppdrag att planera konferensdagen i maj 2021.

  "Rådet diskuterade Punkt 7 från tidigare råd 2020-01-21 (- Vid Föreningspunkten, som är lokaliserad vid pressbyrån bortom sjukhusentrén där patientföreningar med flera finns representerade med information, kan informationsytor tydliggöras och förbättras. - Information om hjälpmedelsförsörjning - hjälpmedelspolicy och fritidshjälpmedel.

  - Uppföljning från parasportkoordinator vid MIUN om parasport.
  - Synliggöra Tillgänglighetsrådet arbete. Vidarebefordra rådets arbete till tillrespektive rådsmedlemmars föreningar. Sprida information om funktionshinder till olika forum.
  - Återkoppling från regionens koordinator efter Invitational Games Åre Östersund.
  - Rundvandring vid sjukhusentrén för att undersöka olika tillgänglighetsaspekter.
  - Förslag till tema vid nästa tillgänglighetskonferens "Tillgänglighet till naturen för funktionshindrade". Verka för att tillgänglighetskonferensen ska vara fullbokad. Påtala till kommunikationsavdelningen att pressrelease till media görs inför konferensen.)
  14 December 2020 - Föreläsare,
  Regionöverläkare Urban Tirén berättar om vad Covid19 gjorde med Regionen och vad organisationen tagit lärdom av. Ev. ska julgröt bokas till denna dag.
  28 januari 2021 - Hjälpmedelsförsörjning
  - Tillgänglighetskonferensen 20 maj 2021
  - Rundvandring i foajén och mötesplatsen
  - bestämma teman för resterande av året.
  16 september 2021
  - Studiebesök Förslag: Remonthagen Hjälpmedelscentralen 7 december 2021 - ej bestämt. Fler förslag: Synliggöra Tillgänglighetsrådet
  Rundvandring kopplat till rådets uppdrag

  AU:s förslag för andra halvåret av 2021:

  16 september att ha rundvandring i foajén och föreningspunkten om Folkhälsomyndighetens riktlinjer tillåter det. Rådet ses i foajén på en bra samlingspunkt. 

  7 december - äta gröt, generell information om den forskning och projekt som pågår inom Regionen. "

  Verksamhetsplanering i februari 2022.

  Tillgänglighet till nätet, hur ser arbetet att göra det digitala mer tillgängligt? 

  Det finns många projekt inom primärvården för att underlätta kontakten med sjukvården. 

 • § 20

  Årsbokslut

 • Rådet lägger till en mening för att förtydliga hur protokollen kan tillgänglighetsanpassas. 

 • Arvodesersättning: Heldagsarvode 933 kr och halvdagsarvode 602 kr. 

  Arvodesblankett: Fylls i och skickas in via mail, datumet jämförs mot det protokoll som skrivs för varje möte. Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i med penna. Kom ihåg att texta så handläggare ser ditt namn!

  App - Min Lön, lönespecifikation appen kan laddas ned till mobiltelefonen och du loggar in med ett digitalt bank-ID. Bilder på hur appen ser ut skickas ut via mail. 

  Kontaktlista - den kontaktlista som finns idag består endast av mail. Den behöver utökas med telefonnummer för att öka möjligheten att få kontakt med medlemmarna i rådet. Rådet är överens om att denna lista kan delas inom detta nätverk för att ha möjligheten att ta kontakt med varandra. 

  Meetings plus - länk mailas ut. Där kan rådsmedlemmarna hitta alla tidigare protokoll samt se alla planerade möten för 2021.

 • Paulina slutar i sitt uppdrag som sekreterare för Tillgänglighetsrådet för att utmanas i en ny tjänst inom Regionen. Överlämning görs till en ny handläggare så fort denne är på plats.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.