Hoppa över navigering
 • Enligt reglemente för Tillgänglighetsrådet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses att bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare. 

  Punkt 4. Natur på recept  byter rubrik till Friluftsliv på recept. 

   

   

 • Föregående protokoll gås igenom, inga synpunkter framförs.

 • Ledamöterna i Tillgänglighetsrådet delger varandra information om nuvarande läge och pågående arbete inom respektive organisationstillhörighet. Det informeras om att vissa interna riktlinjer inom Region Jämtland Härjedalen kvarstår kopplat till covid-19 pandemin, trots att de nationella restriktionerna upphört. 

 • Fredrik Olausson, friluftslivssamordnare Länsstyrelsen, och Lisa Kentsson, samordnare för fysisk aktivitet Region Jämtland Härjedalen, presenterar friluftsliv på recept. Inledningsvis redogörs det för Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag, vilket utgör en del av de svenska miljömålen. Inom svensk friluftslivspolitik år 2012 sattes tio mål med friluftslivet. Däribland målen tillgänglig natur för alla och friluftsliv för god hälsa. Länsstyrelsen gavs i uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet med friluftspolitiken. 

  Vidare redogörs det för att fysisk aktivitet tillsammans med vistelse i naturen är två av de viktigaste påverkningsbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig bidra till att förebygga många icke-smittsamma sjukdomar, upprätthålla hälsosam kroppsvikt, förbättra mental hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Även vistelse i naturen har en positiv effekt på hälsan. Att vara ute i naturen kan medföra minskad stress, stärka den kognitiva förmågan, förbättra psykisk hälsa, främja psykisk aktivitet och underlätta social interaktion. 

  Därefter presenteras fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR beskrivs vara en svensk evidensbaserad metod med bevis för att öka den fysiska aktivitetsnivån. FaR innebär i praktiken att en patient kan få ordinerad fysik aktivitet som komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling, det kan också erbjudas en patient i förebyggande syfte. En ordination på fysisk aktivitet är individuellt anpassad utifrån patientens hälsotillstånd, förmåga och intresse. I Region Jämtland Härjedalen registrerades cirka 1200 personer vara otillräckligt fysiskt aktiva, av dessa ordinerades cirka 30 personer FaR. Utmaningen i sammanhanget beskrivs vara att skapa enkla och strukturerade möjligheter för ordinerande personal att skriva ut FaR, samt att sänka tröskeln från ordination till utförande. 

  Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa förklaras vara att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Genom att stärka möjligheterna till naturvistelse kan utskrivningen av FaR förbättras, vilket bland annat kan göras genom att kvalitetssäkra promenadslingor som är lätta att hitta. Initiativet till att utveckla FaR till att även involvera naturaktivitet togs av Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland, som nu även ska etableras i Region Jämtland Härjedalen. Projektet omfattar inventering av befintliga promenadslingor som lämpar sig för ordination av aktivitet i naturen enligt FaR-metoden. Val av slingorna görs utifrån ett antal olika kriterier, som senare delas in i fyra olika kategorier baserat på svårighetsgrad. En karta visas upp för att illustrera hur slingorna kan vara utformade. 

  I den efterföljande diskussionen ställs frågan till Tillgänglighetsrådets ledamöter hur rådet kan vara ett referensorgan i projektet. Det föreslås att Tillgänglighetsrådet utser en representant som deltar under projekteringen och förmedlar information samt synpunkter mellan Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsråd och Länsstyrelsen. 

   

 • Henrik Wahlström, projektledare hälso- och sjukvårdsdirektörens stab, informerar om operativ plan för hälso- och sjukvårdens utveckling. Inledningsvis beskrivs det att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att verkställa den vård som beslutats politiskt både regionalt och nationellt, samt utifrån statliga direktiv. Det kan förenklat beskrivas som att det utifrån detta fastslås vad som ska göras och det inom hälso- och sjukvården beslutas hur det ska organiseras och arbetas. Operativ plan för hälso- och sjukvårdens utveckling ska vara ett tillvägagångssätt för att förbättra hur arbetet bedrivs. Det förberedande arbetet kan delas in i två delar, vilka är: 
  1) Hur kan Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsförvaltning och kommunerna samverka för att gemensamt nå länets hälsovision: "Hälsa på lika villkor för en hållbar utveckling i Jämtlands län"? 
  2) Hur kan Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsförvaltning organisera sin verksamhet för att möta invånarnas behov?
  Den första delen beskrivs främst vara riktat till kommunerna, medan den andra delen är mer allmängiltig. 

  Henrik bjuder in Tillgänglighetsrådets ledamöter och organisationstillhörigheter till samtal för att fortsatt prata om den operativa planen för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det informeras om att respektive organisation väljer mötesform (digitalt/fysiskt) och att mötestiden beräknas ta cirka 90 minuter. Längre fram i arbetet av den operativa planen kommer återkoppling göras till deltagande organisationer om hur inkomna synpunkter har beaktats. 
   

 • Linda Forss, projektledare kultur och bildning Region Jämtland Härjedalen, återger en redovisning av Region Jämtland Härjedalens Kulturplan 2023. Det framhålls att område Kultur och bildning inom Region Jämtland Härjedalen kan delas in i de tre kategorierna kulturutveckling, Estrad Norr samt Birka- och Bäckedal folkhögskolor. Inom respektive kategori finns olika underkategorier. En del av kulturutvecklingens arbete är att ta fram den regionala kulturplanen, som också finns reglerat i förordningen 2010:2012 om fördelningen av vissa statsbidrag. Där framgår det bland annat att regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Utgångspunkten i kulturplanen är de nationella kulturpolitiska målen; självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet. 

  Delar ur den regionala utvecklingsstrategins målbild för 2050 presenteras. Dels framhålls det att "Konst och kultur idag är en självklar del av den regionala utvecklingen och i all utbildning, därför ligger länet i framkant när det gäller kulturella uttryck och initiativ (...) Det jämtländska kulturarvet och kulturmiljöerna är en motor för samhällsutveckling och skapar identitet och samhörighet". Dels att "Folkbildning samt det ideella föreningslivet inom kultur och idrott är väsentlig del av den lokala kraften (...), vilket skapar identitet, sociala mötesplatser, en bättre folkhälsa samt bidrar till platsers utveckling och dess näringsliv. Kultur-, frilufts- och idrottsaktiviteter finns därmed i medborgarens närområde, vilket genererar en attraktiv livsmiljö och en aktiv fritid samt en god hälsa. 

  Vidare presenteras arbetsprocessen för Kulturplanen 2023, vilken planeras att pågå under perioden mars 2021 till november/december 2022. För att rådets ledamöter ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter till Kulturplanen ställs sju frågor som ledamöterna uppmanas att ta med sig ut till respektive organisationstillhörighet. Inledningsvis ställs frågan "Vad ser vi som angeläget att synliggöra, utveckla och satsa på ur ett tillgänglighetsperspektiv när det gäller konst, kultur, bildning och kulturarv i Jämtlands län?"

  Därefter ställs följande frågor till Tillgänglighetsrådet:
  A) Tillgänglighet i skapandet av konst, kultur, folkbildning och kulturarv?
  B)Tillgänglighet i arrangerandet av konst, kultur, folkbildning och kulturarv?
  C) Tillgänglighet när det gäller möjligheten att ta del av konst, kultur och kulturarv?
  D) Självständighetsmålet- Delaktighetsmålet- Samhällsmålet?
  E) En region att längta till och växa i?
  F) "Gestaltad livsmiljö" 
  G) Roller, relationer och strukturer? 

  Tillgänglighetsrådets ledamöter uppmanas lämna synpunkter och besvara frågorna senast den 15 mars till linda.forss@regionjh.se. Det går också att läsa mer på https://kulturjamtlandharjedalen.se/. Nuvarande kulturplan återfinns på https://kulturjamtlandharjedalen.se/kulturplanen.html. 

  I den efterföljande diskussionen för Tillgänglighetsrådets ledamöter diskussion om hur rådet vidare kan inverka på Kulturplanen utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Bland annat lyfts rådet vara en instans som Kulturplanen kan remitteras till. 

 • Elsa, sekreterare för Tillgänglighetsrådet, redogör för planeringen av Tillgänglighetskonferensen 2022. Tidigare framarbetat planeringsunderlag ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet. 

  Följande punkter framförs:

  • Konferensen planeras att äga rum den 14 juni 2022, i Hörsalen Region Jämtland Härjedalen,

  • temat för dagen är "Upplevelse av naturen som alla kan ta del av",

  • om rådets ledamöter har förslag på möjliga föreläsare ska dessa meddelas Elsa, 

  • planering för det fortsatta arbetet. 

 • Bifogat med kallelsen till dagens sammanträde har ledamöterna i Tillgänglighetsrådet delgivits rådets Tillgänglighetsrådets Årsbokslut för 2021 med verksamhetsberättelse, ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. 

 • Enligt Tillgänglighetsrådets reglemente ska rådet själv planera sin verksamhet. Utifrån rådets sammanträdestider har en preliminär årsplanering tagits fram. Tillgänglighetsrådet fastställde sina sammanträdestider i december 2021, § 41. 

  Planerade ärenden 2022:

  • Verksamhetsplanering 2022

  • Uppföljning årsrapport och årsbokslut 2021

  • Information om utveckling av operativplan inom hälso- och sjukvården

  • Lägesuppdatering om projekt Östersundslänken

  • Dialog och diskussion om Kulturplanen 2023

  • Friluftsliv på recept- dialog med Länsstyrelsen

  • Tillgänglighetsrådets roll i "Universum"

  • Information om forskning- och utveckling 

  • Information InterReg. 

  • Information från brukarrådet

  • Föredragning Parasport Jämtland 

  • Projekt Mittuniversitetet 

  • Vandring i foajén

  • Vandring Hälsans stig 

  • Besök Remonthagen 

  • Löpande arbeta med informationsspridning om Tillgänglighetsrådets arbete

  • Tillgänglighetskonferens 2022

 • Monika Rolandsson har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet. My Jansson blir ny ordinarie ledamot i Monikas ställe. Monika övertar Mys tidigare roll som ersättare i rådet. Med anledning av att Monika tidigare varit med i Tillgänglighetsrådets arbetsutskott övertar My rollen som ledamot i Tillgänglighetsrådets arbetsutskott. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.