Hoppa över navigering
 • Peter Bodemyr (V), ordförande, hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 2

  Val av justerare

 • En preliminär föredragningslista har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • En presentationsrunda genomförs.

 • § 6

  Val av vice ordförande

 • Förutom de ledamöter som väljs till AU ingår per automatik även ordföranden och sekreteraren.

 • Sandra Hedman, Chef för Sekretariatet, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat reglemente och en PPT (skickas ut separat).

   

  Sandra gör en genomgång av den politiska organisationen i Region Jämtland Härjedalen, liksom Tillgänglighetsrådets roll och plats i organisationen. Vidare går Sandra igenom de olika avsnitten i Tillgänglighetsrådets reglemente.

  Ledamöter påtalar att skrivningen under avsnitt 3 i reglementet där det står om ledamöter bör ses över. Detta eftersom det finns felaktigheter i avsnittet.

   

  I den efterföljande diskussion ställer ledamot fråga om patientråd/brukarråd kopplat till Division Medicin och psykiatri. Sandra informerar om att en utredning ska tillsättas under våren. Den frågan ska tas upp i Tillgänglighetsrådet längre fram under året.

   

  Ledamöter ställer sig undrande till varför Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte längre närvarar vid Tillgänglighetsrådets möten. Dessa myndigheter bör tillfrågas igen och närvara vid mötena.

   

  Ordföranden tar upp temat för den kommande tillgänglighetskonferensen till diskussion.

  Bilagor

 • Per Byenfeldt föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Per föredrar bakgrunden till EU-direktivet, liksom omfattning och krav (främst gällande produkter och digitala tjänster). Vidare presenteras gällande tidskrav (senast 28 juni 2025, eller i vissa fall senast 28 juni 2030). För Region JH:s del är det juni 2025 som gäller.

   

  Per lyfter avgränsningar initialt, regionens ärendehantering (med kända och misstänkta felkällor) och regionens webbhantering. Fråga ställs om anpassningar på webben till formatet ”lättläst”. Per kommer att ta med sig den frågan till framtida möten med webb-utvecklare. Vidare presenteras vägen framåt och den tidplan som ska följas.

   

  Fråga ställs om Östersundslänken och tillgänglighetsanpassningar, om Per har varit inblandad i det arbetet. Per har inte varit delaktig. Tillgänglighetsrådet har dock fått information om arbetet med Östersundslänken i ett tidigare skede.

   

  Avslutningsvis förs en diskussion om kollektivtrafik och bankomat vid Östersunds sjukhus.

   

   

 • Kerstin Örbo, Enhetschef vid Kulturen, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat remissförslag och en PPT (skickas ut separat).

   

  Kerstin föredrar bakgrunden och centrala utgångspunkter (Barnkonventionen, Agenda 2030 m.m.)

  Kulturplanen har 10 avsnitt, med följande tre fokusområden:

  1)      Tillgänglighet och delaktighet,

  2)      Nationella minoriteter och urfolket samerna;

  3)      De professionella kulturskaparnas villkor – kulturella och kreativa branscher

   

  En fördjupning ges av område 1 - Tillgänglighet och delaktighet:

  • Barn och ungas rätt till kultur,

  • Breddat deltagande och skapande,

  • Digital kulturutveckling,

  • Kulturens rum och platser – Gestaltad livsmiljö.

   

  Avslutningsvis föredras tidsplanen fram till beslut. Remisstiden för Kulturplanen är fram till och med den 31 mars 2023. Tillgänglighetsrådet uppmanas att ta del av remissen och inkomma med synpunkter, antingen på remisskonferensen den 1 mars (inbjudan skickas ut separat) eller via mejl till Anna Söderbäck, Kultur- och bildningschef (anna.soderback@regionjh.se).

  Bilagor

 • Kerstin Örbo föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat remissförslag och en PPT (skickas ut separat).

   

  Kerstin föredrar bakgrunden ända från Sockenbiblioteken fram till vår tid. Vidare presenteras centrala delar ur bibliotekslagen, liksom visionen om och innebörden av ”hållbara bibliotek”, respektive ”tillgängliga bibliotek”.

   

  Visionen om och innebörden av ”Den lokala litteraturen och författare” förevisas. Avslutningsvis föredras tidplanen fram till beslut. Remisstiden för Biblioteksplanen är fram till och med 30 april 2023. Tillgänglighetsrådet uppmanas att ta del av remissen och inkomma med synpunkter, antingen på remisskonferensen den 1 mars (inbjudan skickas ut separat) eller via mejl till Kerstin Örbo (kerstin.orbo@regionjh.se).

   

  Fråga ställs om förändringar i den nya biblioteksplanen. Svar ges att det var länge sedan den förra Biblioteksplanen skrevs. Mycket har hänt sedan dess, med bl.a. Corona-pandemin osv. Vi har tagit ett stort kliv in i framtiden. Den nya planen är mycket mer anpassad efter rådande förutsättningar, liksom metoderna mer anpassade för framtiden.

   

  Ledamöter framför till största del positiv kritik om biblioteksverksamheten i Jämtlands län. Östersund och Krokom lyfts som särskilt positiva exempel.

  Bilagor

 • 1.       Tillgänglighetsanpassning av konstutställning

  Ordföranden lyfter en fråga från en konstförening. En konstutställning ska hållas i Exercishallen, vid gamla I5. Hjälp sökes med att tillgänglighetsanpassa utställningen, om någon är intresserad. Carina Moen och Tommy Ericsson anmäler sig som frivilliga kontakter. Ordföranden kommer att vidareförmedla kontakterna.

   

  2.       Boende vid patienthotellet Björken i Umeå

  Ledamot lyfter att patienter från Jämtland Härjedalen inte längre får bo på patienthotellet i Umeå. I stället hamnar de nere på något vanligt hotell på stan. Flera ledamöter håller med och att frågan bör lyftas inom Region Jämtland Härjedalen.

   

  Vidare lyfts en en fråga om kollektivtrafik till Umeå till behandlingar. Det måste finnas ersättningstrafik om annan trafik ställs in. En ledamot har missat behandling på grund av problem med ersättningstrafik. Även denna fråga bör lyftas inom Region Jämtland Härjedalen.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.