Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop av ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Aktuellt läge

 •   7

  Presentation av den politiska organisationen

 •   8

  Verksamhetsplanen uppdatering

 •   9

  Tillgänglighetskonferens 2022

 • Tillgänglighetsrådet har mottagit svar på sin skrivelse till regionstyrelsen om tillgängliga möteshandlingar. För tillfället pågår en omarbetning av nya, mer tillgänglighetsanpassade, mallar. Förhoppningen är att de nya mallarna ska vara i bruk under hösten. Sekretariatet kommer att fortsätta arbetet med att göra webbplatser, mallar och dokument mer tillgängliga för alla medborgare.
   

 • Ordföranden, Catarina Espmark (M), öppnar mötet och hälsar välkommen. Rådets nya sekreterare Elsa Persson hälsas särskilt välkommen. Samtliga ledamöter i rådet ger en presentation av sig själv och berättar om vilken organisation de tillhör. 

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet i enlighet med reglementet för Tillgänglighetsrådet. 

 • Upprop av ledamöter skedde via Teams. 

 • § 27

  Val av justerare

 • Ordförande går igenom föregående protokoll. Inga synpunkter framförs.

 • Samtliga medlemmar i rådet ger en presentation av sig själv samt berättar om sitt arbete och den nuvarande situationen i sin organisation. 

  Utmärkande presenteras att det ska anordnas en "kamratstöds-helg" i Östersund av Synskadades riksförbund. Eventet riktar sig till de i yrkesverksam ålder. Bland annat kommer olika hjälpmedel och tillgångar att presenteras under helgen. 

  Psoriasisförbundet redogör för att förbundet kommer anordna en digital utbildning riktad till frisörer. Utbildningen innefattar att frisörer utbildas i att möta kunder med psoriasis, vilket ökar tillgängligheten av frisörer för personer med psoriasis. 

   

 • Elsa, sekreterare för tillgänglighetsrådet, presenterar hur regionens politiska organisation är uppbyggd. Mot bakgrund av att det pågår en översyn av den politiska organisationen redogörs det för den nuvarande organisationens uppbyggnad och tillgänglighetsrådets roll i organisationen. 

  En rapport som genomfördes av samordningskansliet år 2015 visade att dåvarande tillgänglighetsråd hade ett oprecist och odefinierat arbete. I rapporten konstaterades det att verksamheten var i behov av bättre kunskap om sina arbetsområden. Mot den bakgrunden reviderades tillgänglighetsrådets reglementet år 2016. 

  Tillgänlighetsrådets nuvarande reglemente tar sig till uttryck i sex punkter;
  - Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 
  -Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för personer med funktionsnedsättning
  -Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör personer med funktionsnedsättning
  -Bevaka hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen hjälpmedelspolicy för länet 
  -Sprida information om funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor till berörda i Jämtland Härjedalen
  -Följa forskning och utveckling inom funktionshinder och hjälpmedelsområdet

  Utifrån ämnet togs tre frågor upp för diskussion;
  -Anser rådets ledamöter att rådet fyller sin funktion?
  -Är rätt organisationer/föreningar med i rådet?
  -Hur påverkas rådet av nämndstrukturen i organisationen? 

  Av diskussionen kan det sammantaget konstateras att rådet fyller en funktion som rådgivande organ i den politiska organisationen. Det är av vikt att rådets ledamöter är medvetna om att rådet själv kan ta initiativ till att vara rådgivande för andra organ i den politiska organisationen. Exempel från den egna verksamheten är då rådet lämnade en skrivelse till regionstyrelsen om tillgängliga möteshandlingar. 
  Vad gäller delaktighet i rådet går det att önska förbättring, övriga ledamöter utöver representanter från föreningslivet närvarar sällan på rådets sammanträden. Det diskuteras också huruvida rådets bredd kan öka. Dels genom inflytande av yngre ledamöter, dels genom att involvera andra föreningar. För att öka bredden i rådet ges det som förslag att ledamöterna ska sprida information i de egna föreningarna och att anordna ett öppet tillgänglighetsråd där andra utöver ledamöterna i rådet bjuds in. 
  Tillgänglighetsrådet uppfattar sitt läge i den politiska organisationen som centralt, under regionstyrelsen, vilket möjliggör en nära kontakt med styrelsen. 

  Till nästa sammanträde får ledamöterna i uppgift att i den egna föreningen/organisationen lyfta frågan "Är tillgänglighetsrådet ändamålsenligt utifrån dess syfte?". Tanken är att svaren ska presenteras för rådet den 7 december. 

  Elsa får i uppdrag att dela PPT-bilderna som legat till grund för presentationen. Till nästa sammanträde får Elsa i uppdrag att ta fram ett förslag på informationsblad om tillgänglighetsrådets roll och funktion, som ledamöterna kan dela ut i dem egna föreningarna/organisationerna.

 • En aktivitetslista har skapats där kommande planerade aktiviteter och förslag på kommande planerade aktiviteter sammanställts. Tillgänglighetsrådets verksamhetsplanering har också infogats på listan. Listan finns som bilaga och sparas självständigt från protokollen, då det annars finns risk att tänkta aktiviteter faller bort. 

  Samtliga aktiviteter på listan presenteras. 

  Bilagor

 • Den digitala Tillgänglighetsföreläsningen som var planerad till den 26/8 2021 ställdes in. Det på grund av att tillgänglighetsrådets arbetsutskott bedömde att det inkommit för få intresseanmälningar. I enlighet med tidigare planering har rådet en förhoppning om att genomföra sin årliga Tillgänglighetskonferens i början av 2022. Temat för Tillgänglighetskonferensen är sedan tidigare bestämt, vilket är "Upplevelse av naturen som alla kan ta del av". 

  Möjliga veckor att genomföra konferensen är vecka 9, 11 eller 12. Vad gäller datum ska hänsyn tas till regionens årskalender 2022. 
  Budgeten för Tillgänglighetskonferensen uppgår till cirka 50 000 kr. 

  Vid tidigare sammanträde har rådet diskuterat föreläsare till Tillgänglighetskonferensen 2022. Följande föreläsare har lämnats som förslag;
  Peter Tjernberg- synskadad och vandrar mycket i fjällen. Han har erfarenhet av att testat många olika aktiviteter. Peter skulle ha föreläst under föreläsningsdagen den 26 augusti. 
  Björn "cyklisten"- han har kopplat sin rullstol till cykel och tar sig överallt med cykel. 
  Johan Nilsson och hans fru- föräldrar till två multihandikappade barn som tillsammans med assistenter gör många utflykter. 

  Flera föreläsare efterfrågas till konferensdagen. För att tillgodose jämställdhetsperspektivet söks i första hand kvinnor som har koppling till temat och kan föredra under konferensen. Carina Moen får i uppdrag att ta kontakt med kvinnor som möjligen är intresserade av att föreläsa. 

  Kontakten med Johan Nilsson som tidigare skedde genom rådets ledamot Lisa Whass lämnas över till Elsa. 

  Det diskuteras vilka informationskanaler som är nödvändiga att använda sig av för att rådet ska nå ut med information om konferensdagen. Lokala tidningar, sociala medier, radio och tv konstateras vara lämpliga kanaler att använda. Det bör också sättas upp anslag och informationsaffischer på sjukhuset och andra allmänna platser. Det ges förslag om att skicka ut inbjudan till Mittuniversitetet. 

   

 • Tillgänglighetsrådet har mottagit svar på sin skrivelse till regionstyrelsen om tillgängliga möteshandlingar. För tillfället pågår en omarbetning av nya, mer tilllgänglighetsanpassade mallar. Förhoppningen är att de nya mallarna ska vara i bruk under hösten. Sekretariatet kommer att fortsätta arbetet med att göra webbplatser, mallar och dokument mer tillgängliga för alla medborgare. 

  Bilagor

 • För kännedom pågår B-VM i parahockey i Östersund. Carina tipsar om att lyssna på radioprogram med en av spelarna som är med i laget. Frågan väcks om det finns något parahockeylag för kvinnor. 

  Frågan ställs om flera av rådets ledamöter har fått förfrågan att vara med i Jamtlis tillgänglighetsråd. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.