Hoppa över navigering
 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 • Rundvandring i foajén på Östersunds sjukhus genomförs under ledning av tillgänglighetsrådets ordförande. 

   

 •   7

  Presentation av Sköldkörtelförbundet Jämtland

 • Ledamöterna i tillgänglighetsrådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. Tillgänglighetsrådets sekreterare uppdaterar rådet om läget i Region Jämtland Härjedalen. 

   

 • Enligt punkt 4 i tillgänglighetsrådets reglemente ska rådet själv planera sin verksamhet. Ett förslag till sammanträdestider för 2024 för tillgänglighetsrådet har upprättats. I förslaget har en samordning gjorts med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder i syfte för att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Hänsyn har också tagits till andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. Regionfullmäktige fastställde sina sammanträdesdatum vid fullmäktige i juni, 58 §, och regionstyrelsen fastställde sina sammanträdesdatum vid sitt sammanträde i maj § 86.

  Utöver nämndens egna sammanträden har regionstyrelsen även planerat in en gemensam planeringsdag och budgetdag för regionstyrelsen, nämnderna och råden.

   

 • Vid tillgänglighetsrådets sammanträden den 9 maj, § 21, ställdes frågan om hur utbetalningsprocessen går till vid utbetalning av verksamhetsbidrag och vilket regelverk som Region Jämtland Härjedalen har. Mot den bakgrunden har Kerstin Pettersson Schaletzky, kultursamordnare Region Jämtland Härjedalen, bjudits in för att återge mer information och besvara ledamöternas frågor. 

  I handlingarna till mötet finns Regler och villkor för verksamhetsbidrag (RS/413/2021) bifogade. 

  Bilagor

 • Under tillgänglighetsrådets sammanträde den 8 december 2022, § 38, gjorde rådet ett studiebesök i restaurang Kajutan som ligger i anslutning till Östersunds sjukhus. Rådet hade tidigare under året upptäckt att det i dagsläget finns en del brister vad gäller tillgängligheten i restaurangens miljö. Dels vad gäller möblemang, framkomlighet och möblernas placering, dels vad gäller självserveringen. Mot bakgrund av att restaurangen är öppen för allmänheten bör en del åtgärder vidtas för att göra restaurangmiljön mer tillgänglighetsanpassad för patienter, besökare och personal som dagligdags är kunder hos Restaurang Kajutan och äter i matsalen. Om matsalen i större utsträckning skulle tillgänglighetsanpassas finns det goda skäl att tro att fler skulle äta i Restaurang Kajutan. Restaurang Kajutan skulle i februari 2023 äska medel för investeringsplan 2024. Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs under rundvandringen chans att lämna inspel till hur restaurangens miljö kan bli mer tillgänglighetsanpassad och vad som behöver tas hänsyn till i äskandet. 

 • Genomgång av verksamhetsplanering för tillgänglighetsrådet 2023. 

  Bilagor

 •   13

  Tillgänglighetskonferens

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.