Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 • Representanter från Sköldkörtelförbundet i Jämtlands län presenterar organisationen. 

 • Ledamöterna i tillgänglighetsrådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. En lägesrapport återges om aktuellt läge i Region Jämtland Härjedalen. 
   

 • Informationsärende. 
  Daniel Nilsson, handläggare, presenterar ett projekt om invånarmedverkan. Projektet är en del av omställningen till nära vård som innefattar ett personcentrerat arbetssätt där patienten är medskapande. En systematisk patient- och brukarmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet och utveckling av regionens uppdrag. Av särskild betydelse är att säkerställa att patient-, brukar-, och anhörighetsorganisationernas kunskap och kompetens kontinuerligt används i det utvecklingsarbete som pågår och att gemensamt definiera behov, insatser och lösningar. 

  Tillgänglighetsrådets ledamöter fick vid sitt sammanträde den 9 maj, § 18, en information i ärendet. Vid mötet den 7 december återges en uppföljning av projektet. 
   

 • Diskussionsärende
  Enligt Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråds reglemente, punkten 4, ska tillgänglighetsrådet själv planera sin verksamhet. Tillgänglighetsrådets ledamöter uppmanas inkomma med förslag på ärenden och områden till Uppföljning och planering för tillgänglighetsrådet 2024. 
   

 • Diskussionsärende.
  Jessica Hådell, systemutvecklare av ärendehanteringssystemet, går igenom digital tillgänglighet och tillgängliga möteshandlingar. Både genomfört och planerat arbete inom området presenteras och tillgänglighetsrådets ledamöter uppmuntras inkomma med synpunkter i förbättringsarbetet. 
   

 • Informationsärende. 
  Ulrika Eriksson, förvaltningschef patientnämndens förvaltning, informerar om patientnämndens sammansättning och uppdrag. 

  Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Den har fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder fem gånger per år.

  Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden sammanfattar tendenser utifrån de klagomål och synpunkter som inkommit, dessa förs sedan vidare till ledningen för hälso- och sjukvården.

  Patientnämndens ledamöter, liksom tjänstemännen vid kansliet, har tystnadsplikt och arbetar efter samma sekretessregler som personalen i hälso- och sjukvården. Nämnden är inget övervakande organ, har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.
   

 •   12

  Tillgänglighetskonferens 2024

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.