Hoppa över navigering

Möte 2021-12-06

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
  • Test

  • Från och med den 1 juli 2018 ingår länets åtta kommuner samt Region Jämtland Härjedalen i en gemensam nämnd, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. För nämnden finns ett reglemente och en samarbetsöverenskommelse antagna av nämndens parter. Enligt överenskommelsen är den gemensamma nämndens uppgift att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter. Nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Region Jämtland Härjedalen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan parterna enligt följande: De samverkande parterna ska lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad varje år. Uppkomna över- eller underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. Nämnden har själv att besluta om förändringar av betalningsperioder.

    Inför 2021 beslutade nämnden att halvera budgeten utifrån att tjänsten som eStrateg togs bort. Summan fastställdes till 457 200 kr per part.

  • Enligt § 7 i gemensamma nämnden för samverkans reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag på sammanträdestider för 2022 har upprättats inom sekretariatet. Sammanträden som inkluderar deltagande parter från kommunerna, ska enligt tidigare överenskommelse ske på måndagar eller fredagar. Inför 2022 finns ett förslag på att förlägga sammanträdena i anslutning till möten med Regionens samverkansråd.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.