Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Behovet av en gemensam DSO i Jämtland Härjedalen har diskuterats i olika former. Ett förslag som bygger på samverkan och behovet av en oberoende DSO som stöttar nämndens parter är under beredning på initiativ från kommuncheferna.

  DSO ska ses som en gemensam resurs med uppdrag av nämnden och kan rekryteras från vilken som helst av nämndens parter.

  DSO ska stödja kommunerna och regionen i deras befintliga arbete med personuppgifter så att dataskyddsförordningen kan efterlevas. DSO ska kunna arbeta självständigt och oberoende i sin roll. Därmed ska DSO inte ha andra arbetsuppgifter som kan krocka med DSO-rollen. Det är till exempel inte lämpligt att DSO sitter i organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut som omfattar personuppgiftsbehandling inom kärnverksamheten.

  Status
  Beredningen har tagit fram en arbetsbeskrivning som definierar regionala arbetsuppgifter inom dataskydd och som knyter an till det arbete som nämndens parter utför.

  På gemensamma nämnden för samverkans sammanträde den 26 oktober fick e-Strategen i uppdrag att inhämta intresseanmälningar från parterna att ingå i ett samarbete med ett gemensamt dataskyddsombud, samt inhämta intresseanmälan av part som är av intresse att inneha ett arbetsgivaransvar för tjänsten som dataskyddsombud.

  Det har inkommit svar från alla parter utom en där sex parter ställer sig positiva till en gemensam DSO och två parter har även anmält intresse för ett arbetsgivaransvar. Utifrån detta blir förslaget om att basera finansieringen på budgetomslutning sannolikt inaktuellt.

  I nämndens samarbetsöverenskommelse står det under punkt 8 ”Den principiella utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.”

  Bilagor

 • Från och med den 1 juli 2018 ingår länets åtta kommuner samt Region Jämtland Härjedalen i en gemensam nämnd, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. För nämnden finns ett reglemente och en samarbetsöverenskommelse antagna av nämndens parter.

  Enligt överenskommelsen är den gemensamma nämndens uppgift att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter. Nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Region Jämtland Härjedalen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar.

  Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan parterna enligt följande:

  De samverkande parterna ska lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad varje år.

  Uppkomna över- eller underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.

  Nämnden har själv att besluta om förändringar av betalningsperioder.

  I september 2018 anställdes en e-strateg för nämndens räkning vilket i stort innebär att nämnden inte haft några kostnader innan dess. Det årliga bidraget till nämnden har fakturerats parterna under november månad och avser år 2018.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämndens uppdrag är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden.

  Ett förslag till verksamhetsplan för 2019 har upprättats för att beskriva nämndens arbete.

  Verksamhetsplanen innefattar strategiska mål som innebär ett strategiskt arbete med målstyrning för nämndens långsiktiga arbete, samt planerade aktiviteter som att ta fram aktuella underlag för att ge möjlighet till analys och beslut efter rådande omständigheter. Målet är att bidra till kostnadseffektiv samverkan för nämndens samtliga parter.

  Verksamhetsplanen innehåller även budget för nämndens verksamhet, uppföljningsplan samt sammanträdesplanering.

  Bilagor

 • Utskrivningsprocessen för hälso- och sjukvårdens slutenvård styrs av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i fortsättningen benämnd LOSUS. Syftet med LOSUS är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för de personer som efter utskrivning behöver insatser från kommunen och den landstingsfinansierade öppenvården. En trygg och säker utskrivningsplanering kräver en god samverkan mellan berörda huvudmän och personalkategorier.

  Samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas personer som har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården. Huvudmännens skyldighet att erbjuda SIP finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), socialtjänstlagen, (SoL) och LOSUS.

  IT-stödet Lifecare används idag som verksamhetsstöd för processen samordnad planering vid utskrivning från slutenvården samt för SIP. Lifecare har upphandlats från Tieto och avtalet löper ut februari 2019. Region Jämtland Härjedalen använder idag Cosmic för dokumentation av patientjournal. Länets kommuner använder sina respektive verksamhetssystem för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvårdens dokumentation.

  Inom Cosmic kundgrupp har det under 2017–2018 genomförts ett gemensamt arbete för att utveckla en befintlig modul i Cosmic som stöder samordningsärenden mellan vårdgivarna, Cosmic LINK2.

  I maj informerades förvaltningscheferna inom socialtjänst och vård- och omsorgsområdet i kommunerna om möjligheten att ta del av LINK2 kostnadsfritt. Sociala vård- och omsorgsgruppen fick på sitt sammanträde i juni information och därefter lämnades ärendet vidare till Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

  På gemensamma nämnden för samverkans sammanträde i juni diskuterades ett nytt vårdplaneringssystem, då punkten fanns som en aktivitet i utkastet till verksamhetsplan 2018. Alla parter ställde sig då positiva till införande av nytt IT-stöd för samordnad planering. På sammanträdet i augusti tog nämnden beslut i tre punkter:

  1. Projektdirektivet godkänns.
    
  2. Projektägaren får i uppdrag att genomföra projektet, samt hantera tillkommande kostnader i överenskommelse med kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst och vård och omsorg.
    
  3. Återkomma till nämnden i december med en lägesrapport.
 • Inrättande av beredningsgrupp

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.