Hoppa över navigering

Möte 2018-06-25

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Region Jämtland Härjedalen och sex av länets kommuner i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämndens uppdrag är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden.

   

  Ett förslag till verksamhetsplan för 2018 har upprättats för att beskriva nämndens arbete.

  Verksamhetsplan 2018 publiceras senare.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen fastställde den 25 april, § 105, Region Jämtland Härjedalens organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.

  Varje nämnd är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden, och i det ansvaret ingår att utse ett dataskyddsombud samt att anmäla ombudets kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Reglerna om dataskyddsombud (DSO) finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen. Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. Det finns flera skillnader.

  En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas.

  Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom förvaltningen, antingen övergripande eller per nämnd.

  Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.

 • Nämnden har under första tertialet bytt namn från gemensam nämnd för IT-drift och stöd, till gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. Nämnden har utökats med ytterligare fem medlemmar. Förutom Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun, samverkar nu även Östersunds kommun, Krokoms kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun. Även Bräcke kommun och Härjedalens kommun har anmält intresse och beräknas ingå i nämnden under andra halvan av 2018.

  Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits och fungerat väl utan störningar. Driften har levererats med hög kvalitet.

  Nämnden har ett överskott på 55 tkr per april. Resultatet beror på att kostnaderna för IT-driften mot den externa leverantören har en viss rörlig del. Avvikelsen kommer att justeras utifrån årsfaktureringen i juli och december. Prognosen är ett nollresultat för året.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.