Hoppa över navigering

Möte 2019-09-06

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •  

   

 • Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner beslutade på sitt sammanträde den 5 april 2019 att anställa ett gemensamt dataskyddsombud med inriktning tillsyn genom ett samverkansavtal mellan de parter som vill ingå avtalet.

  I samband med avtalsformuleringar för tjänsten uppstod en diskussion på tjänstemannasidan kring tolkning av arbetsgivaransvar sett till nämndens reglemente och samarbetsöverenskommelse. I och med att nämnden inte är en egen juridisk person bör det klargöras att det i detta fall blir Region Jämtland Härjedalen som blir arbetsgivare. Dataskyddsombudet kommer att arbeta inom de organisationer som ingår i samverkansavtalet.

  Med anledning av detta informeras nämnden för att ges förutsättningar att hantera eventuellt liknande situationer längre fram.

 • Behovet av stärkt digital kompetens och arbete med e-tjänster samt e-förvaltning inom de offentliga verksamheterna är stort. Därför beslutade nämnden på sitt sammanträde i juni att skriva fram en projektansökan till Tillväxtverkets EU-program för Mellersta Norrland. Projektet Digital transformation skulle syfta till att öka tillgången till och användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Genom projektet vill man påbörja en gemensam digital transformation.

  E-strategen fick i uppdrag att skriva fram en projektansökan samt säkerställa medfinansiering. Kommunstyrelseordförandena skulle lämna inspel till ansökan efter sitt sammanträde den 28 juni.

  Då ingen återkoppling skedde kunde inte ansökan färdigställas och den skickades således aldrig in.

  En ny utlysningsperiod öppnar i december, men då det inte finns någon verksamhetsförankring för projektet så är förslaget att ingen ny projektansökan skrivs fram.

 • Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har upprättat en delårsrapport per september 2019. Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parterna.

  Befintlig verksamhet i nämnden är som tidigare år serverdrift av Åre kommuns servrar och driftverksamheten fungerar enligt plan. Införandeprojektet Cosmic-Link avslutas september. Utöver det pågår 2 olika förstudier, Outsourcing löneadministration samt Gemensam IT-serverdrift.

  Ackumulerat utfall per september 2019 är: -424 tkr

  Bilagor

 • Diskussion kring nämndens verksamhetsplan 2020.

  • Mål och aktiviteter?
  • Digitaliseringsråd
  • Ärendehantering
 • På gemensamma nämndens sammanträde i juni gavs regionens samverkansråd i uppdrag att hantera en utredning av en eventuell sammanslagning av de tre gemensamma nämnderna som finns idag. Ett underlag har tagits fram och kommer att beredas på regionens samverkansråds sammanträde den 2 september för att sedan skickas ut till respektive nämnd samt till alla kommunstyrelser i länet.

  Bilagor

 •   8

  test

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.