Hoppa över navigering

Möte 2019-10-11

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Sammanslagning av gemensamma nämnder

 • Bifogat finns verksamhetsplan för GNS 2019.

  Bilagor

 • Tillväxtverkets EU-program för Mellersta Norrland ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland. Programmet Mellersta Norrland är inriktat mot fem tematiska mål.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

   

  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

   

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

   

  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

   

  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.


  Projekt digital transformation syftar till att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Projektet vill visa att det inte bara är samhället och teknik som utvecklas snabbt. Hur vi som medborgare nyttjar tillit och förtroende har också förändrats. För att vårt samhälle ska fortsätta utvecklas i sin helhet är det av vikt att våra offentliga organisationer följer med i utvecklingen och möter medborgarens nu vardagliga och digitala behov. Genom projektet vill man påbörja en gemensam digital transformation.

  Nämndens parter behöver förankra projektet i sina egna verksamheter och ge inspel på bland annat mål och syfte med projektet. En projektmall har tagits fram i detta syfte och kommer att skickas ut till respektive part.

  En projektansökan bör vara färdigställd till december 2019 vilket innebär att inspel behöver inkomma till e-strategen senast 2019-10-31.

  Bilagor

 • Enligt § 7 i gemensamma nämnden för samverkans reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag på sammanträdestider för 2020 har upprättats inom sekretariatet. Sammanträden som inkluderar deltagande parter från kommunerna, ska enligt tidigare överenskommelse ske på måndagar eller fredagar.

 •  

  - Svenskt ramverk för digital samverkan.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.