Hoppa över navigering
 •   1

  Program för kollektivtrafiknämnden 26 oktober

 • Tid för justering: fredag 27 oktober. 

 • Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär föredragningslista över ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 

 • Informationer:

  • Projektet Testresnär
    

  • Förtroendemannautbildning. Samverkan med kommunerna: Trafikplanering, trafikutveckling
    

  • Förtroendemannautbildning. Samverkan med övriga norrlandslän: Norrtåg, biljett- och betalsystem 
    

  • Remiss: Tågstrategi 2040 (KTN/61/2023) 
    

  • Zonindelning, biljetter och priser för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss) (KTN/42/2023) 
    

  • Pågående processer och aktuella ärenden
    

  • Information från kurser/konferenser/nätverk 

 • Kollektivtrafiknämnden fastställde 19 januari 2023, § 8, en verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2023. I uppföljningsplanen anges att aktuellt läge för nämndens fattade beslut ska redovisas vid nämndens sammanträde i oktober.

  Sedan hösten 2022 används planeringsverktyget Stratsys för uppföljning av regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämndernas fattade beslut. Verktyget utgör ett stöd till ledningsgrupper i planerings- och uppföljningsarbetet samt bidrar till att förenkla den återrapportering som årligen sker till styrelse och nämnder över fattade beslut.

  I bilagd redovisning, Uppföljning av kollektivtrafiknämndens fattade beslut 2023, daterad 2023-09-28 finns en sammanställning av de beslut som nämnden har fattat som resulterat i en åtgärd och där regiondirektör, presidium eller ordförande getts särskilda uppdrag. Ansökningar om stöd, svar på remisser, informationsärenden och dylikt redovisas inte.

 • Kollektivtrafiknämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut samt även genom kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

  Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker per september med - 7,3 mkr. Helårsprognosen för 2023 är oförändrad mot tidigare prognos och beräknas uppgå till -12,8 mkr. Utveckling inom resande och biljettintäkter har inte nått upp till den nivå som rådde före pandemin, kombinerat med en omvärldsdriven kostnadsutveckling.

  Antal anställda har ökat under perioden då verksamheten hämtar hem tidigare köpta tjänster samt tjänster som tidigare organiserats inom regionservice.

 • Region Jämtland Härjedalen har fått en förfrågan från Östersunds kommun om att delta som part i Vinnova-projektet Move 2 OSD (Mobility and Vehicles 2 an Ongoing Sustainable Development). Projektet bygger bland annat på Östersunds förstudieprojekt MoVe OSD - Mobility and Vehicles in an Ongoing Sustainable Development (KTN/79/2023) som bedrivits under tidigare delen av 2023, även det med finansiering från Vinnova. Projektet kommer även att kunna nyttja de kontaktnät som skapats via Region Jämtland Härjedalens projekt Testresenär (RUN/310/2019).

  Projektet, med planerad projekttid november 2023 – oktober 2026, har en total budgetomslutning på ca 25 miljoner kronor, varav halva finansieringen söks från Vinnova. Resterande del finansieras av projektets parter, som utöver Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen består av Jämtkraft AB, Länsförsäkringar Jämtland, Move About AB, Bilbolaget Nord AB, Mittuniversitetet, RISE Research Institutes of Sweden AB och Taxi Östersund 199 000 AB.

  Projektets huvudfokus är bildelning och bilpool, och målet med projektet är en kraftigt ökad efterfrågan och vilja till bildelning, där samverkan mellan samhälle och företag ökar utbudet och kunskap om delad mobilitet. Hushåll som börjar använda bilpool i stället för egen bil ökar ofta sitt resande med kollektivtrafik. I en rapport från Trafikanalys konstateras att delningstjänster, inom vilka bilpooler ingår, kompletterar och främjar kollektivtrafiken. Delningstjänster kan bidra till att utöka upptagningsområdet för kollektivtrafiken, täcka luckor och främja resandet med flera transportsätt (s.k. intermodalitet). Hur delningstjänsterna utformas, hur de hanteras av det offentliga och hur samarbetet ser ut mellan kollektivtrafik- och delningstjänstaktörer avgör hur resultatet blir.

  Projektet är uppdelat i åtta olika arbetspaket, och Region Jämtland Härjedalens deltagande i projektet är fokuserat till arbetspaket 2 Hållbar Mobilitet & Beteendeförändringsaktiviteter. Arbetspaketet innehåller bland annat strategisk kommunikation kopplat till beteendeförändringsaktiviteter och syftar till att öka användningen av bildelningstjänster, styra mot en hållbar mobilitet och att förflytta människor till att göra förändring i sina transportvanor.

  Region Jämtland Härjedalens medfinansiering till projektet uppgår till 1 000 000 kronor och är kopplade till lanseringen av det nya linjenätet och trafikutbudet i Östersund. Kostnaderna ryms inom ordinarie budget och verksamhet under tidsperioden och består av både personalkostnader och andra direkta kostnader. Om projektet beviljas finansiering från Vinnova kommer regionens insats att utökas med ytterligare 1 000 000 kronor, vilket innebär utökade möjligheter till informations- och marknadsinsatser för att nå positiva resultat kopplat till lanseringen av det nya linjenätet och trafikutbudet i Östersunds stadstrafik. Projektet innebär alltså ingen ekonomisk risk eller belastning, utan en möjlighet till utökade åtgärder.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har under de senaste åren arbetat med att ta fram ett förslag till gemensam tågstrategi för de fyra norra länen. Arbetet har resulterat i dokumentet Norrtåg 2040 – En tågstrategi, som nu skickats ut på remiss till berörda regioner. Remissen ska besvaras senast 31 oktober 2023. De färdiga förslaget till strategi kommer därefter skickas ut till berörda organisationer i de fyra länen för fastställelse senast i februari 2024.

  Tågstrategi 2040 är en samlad beskrivning av förutsättningarna för persontåg i norra Sverige fram till 2040. Mycket stora investeringar i Norrbotniabanan, Ådalsbanan men också andra investeringar förändrar förutsättningarna stort. Flera trafik- och omvärldsanalyser har gjorts som en grund för strategin. I remissmissivet anges att Norrtåg AB önskar svar på följande frågeställningar:

  1. Visionen i Tågstrategi 2040 är att Norrtåg är ett gemensamt trafiksystem där helheten är viktig och där de befintliga stråken i basutbudet ska utvecklas mot frekvent timmestrafik när förutsättningarna finns? Delar ni bilden av att utveckling av det befintliga basutbudet är den prioriterade frågan?
  2. Norra Sverige står inför enorma förändringar de kommande 10–15 åren, både när det gäller samhällsutveckling, näringslivets utveckling och järnvägens utveckling. Norrtåg har identifierat fyra trender som kommer att få en stor påverkan på norra Sverige de kommande åren. Delar regionen/RKM bedömningen av utvecklingen i regionerna avseende utvecklingen av ortsstruktur, arbetsmarknad och områden för större arbetspendling?
  3.Persontåg utgör tillsammans med framför allt buss och flyg ett samlat kollektivtrafiksystem. De olika trafikslagen har olika fördelar och funktioner och kompletterar varandra men konkurrerar samtidigt. Vilken betydelse har tåget för er regions framtida utveckling?
  4. Överensstämmer Tågstrategi 2040 med övriga mål- och styrdokument i er region och hänger tågstrategin ihop med de trafikförsörjningsprogram som finns?
  5. I Tågstrategi 2040 är synen på pendlingstrafik att denna kan etableras i framtiden om förutsättningarna är rätt, där trafiken måste vara tät (1–2 dubbelturer per timme) och att ett tydligt val mellan buss och tåg på en sträcka görs. Vilka sträckor ser ni skulle kunna vara intressanta i er region i framtiden?
  6. Övriga synpunkter.

  Ärendet har beretts av Regionala utvecklingsnämnden innan beslut i Kollektivtrafiknämnden. Då flera av frågorna ovan tangerar regionala utvecklingsnämndens ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i regionen har ett förslag till yttrande arbetats fram gemensamt av de båda nämndernas verksamheter.

  Bilagor

 • Enligt regionstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för att ta fram övergripande styrdokument och att hålla dem aktuella. En översyn av Region Jämtland Härjedalens styrdokument brukar därför göras varje mandatperiod. De dokument som nu ses över är bland annat Region Jämtland Härjedalens policydokument.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för politiska styrdokument (Dnr RS/1060/2018) är en policy en typ av dokument som ska ange Region Jämtland Härjedalens förhållningssätt till något, samt regionens värderingar. En policy ska inte ge några fasta regler utan enbart principer.

  En av Region Jämtland Härjedalens policyer är den personalpolitiska policyn som syftar till att underlätta ställningstaganden och utgöra vägledning för chefer och medarbetare i utveckling och tillämpning inom hela det personalpolitiska området, för att därigenom uppnå regionens uppdrag och åtaganden. Region Jämtland Härjedalens policyer ligger till grund för andra styrdokument, såsom Regionplan med budget samt verksamhetsplaner.

  En arbetsgrupp från den politiska majoriteten har under ledning av HR-strateg under våren 2023 arbetat fram ett förslag till revidering av personalpolitisk policy. Revideringen av policyn har sett till innehållet beaktat dels skiftet av politiskt styre inom Region Jämtland Härjedalen, dels utmaningar gällande kompetensförsörjning och bemanning via externa alternativ, liksom förhållningssätt utifrån tillitsbaserad ledning och styrning. Därtill har stycket avseende jämställdhet, jämlikhet och mångfald utvecklats.

  Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden och revisorerna har personalansvar och arbetsmiljöansvar för den personal som arbetar inom respektive nämnds verksamhet beslutade regionstyrelsen den 29 augusti 2023, § 134, att skicka policyn till nämnderna för synpunkter innan det slutliga förslaget överlämnas till fullmäktige för beslut. Eventuella synpunkter ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 29 oktober.

  Bilagor

 • Norrlandsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrlandslänen – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Principerna för Norrlandsresans taxa beslutades av regionfullmäktige 2015-06-17, § 70 (RUN/606/2015).

  Norrlandsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer index-utvecklingen i trafikavtalen. Historiskt har taxehöjningarna baserat sig på KPI, men KPI speglar inte kostnadsutvecklingen i kollektivtrafiken på ett bra sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län beslutade därför inför 2021 att Norrlandsresans taxa räkans upp årligen med en indexkorg som bättre motsvarar kostnadsutvecklingen i trafiken och att prisjusteringarna görs samtidigt som den inomlänsliga taxan justeras, vid årsskiftet (RS/747/2020). Den nuvarande indexkorgen baseras på Arbetskraftsindex (AKI), Konsumentprisindex (KPI), Bränsleindex (PPI) och Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI).

  Under 2022 var indexutvecklingen mycket kraftig för kollektivtrafiken. Index för senare delen av 2022 låg omkring 13 %, varför ett beslut fattades under 2022 om att begränsa prishöjningen för 2023 till 5 % (RUN/394/2022). Det dåvarande indexet var högre än normalt och skulle resulterat i en relativt stor prisökning för kunder som reser över länsgräns i Norrlandsresesamarbetet om taxan hade följt indexutvecklingen.

  Under 2023 har indexutvecklingen enligt beslutad indexkorgs utveckling varit ovanligt låg. Region Västerbotten har mot den bakgrunden föreslagit en höjning med
  3,5 % av Norrlandsresans taxa inför 2024.

  Med hänvisning till de beslut som har fattats de senaste åren gällande avsteg från beslutad hantering föreslås en översyn initieras tillsammans med de övriga norrlandslänen för att se över Norrlandsresans taxa samt hur eventuella framtida avsteg ska hanteras.

 • Under våren 2022 påbörjades en utredning av biljettutbud och priser inom kollektivtrafiken i Jämtlands län med målsättning att hitta lösningar som bidrar till att göra kollektivt resande mer attraktivt och öka kollektivtrafikens marknadsandel. Utredningsarbetet delades upp i två delar då beslut om stadstrafikens taxa behövde tas innan utredningen planerades att vara klar. En delrapport färdigställdes i augusti 2022 och utgjorde en del av underlaget för beslut om stadstrafikens biljetter. Beslut om taxa för vuxen, rabattsatser för ålderskategorier och avvecklande av reskassan i stadstrafiken fattades av regionfullmäktige den 12 oktober 2022, § 117 (RS/535/2022).

  Beslutet innebar inga större ändringar i stadstrafikens taxa utan enbart mindre justeringar med avsikt att göra biljettutbudet mindre komplext och mer lättförståeligt. De beslutade ändringarna har endast delvis implementerats då både lanseringen av det nya biljettsystemet och det nya produktionsavtalet i stadstrafiken blivit något försenade.

  Nyckeln till en högre kostnadsteckningsgrad är att öka resandet med kollektivtrafiken och för att uppnå det behöver biljettutbudet vara lättförståeligt, attraktivt och prisvärt. Fler likheter bör finnas mellan biljettutbudet i regiontrafiken och stadstrafiken, till exempel när det gäller rabatter. Behovet av att harmonisera biljettstrukturer, villkor och affärsregler samt hur dessa beskrivs mot resenärer hänger även ihop nya biljett- och betalsystemet (BoB).

  En omfattande utvärdering av olika alternativ och konsekvensanalyser har genomförts för att utreda påverkan av föreslagna åtgärder på de totala biljettintäkterna. Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen föreslås ändringar inom tre områden:

  • Zonstruktur

  • Biljetter och priser

  • Rabattkategorier


  Genomförandet är delvis beroende av införandet av det nya biljett- och betalsystemet som är planerat till 2023-2024. Därutöver krävs personella resurser för införandet, där omfattningen av arbetet idag är svår att precisera och därmed detaljplanera i tid. Därför kan en exakt tidpunkt för implementeringen inte fastställas. Föreslagna ändringar är planerade att börja gälla senast 2024-12-31.

  Zonindelning
  Dagens avståndsbaserade prissättning föreslås ersättas av ett zonsystem som innehåller få zoner. Det nya zonsystemet förutse ge resenären en ökad tydlighet och flexibilitet. Föreslagen zonstruktur är baserad på nio zoner med identiska priser och villkor. Därför föreslås också att priser och biljetter i stadstrafiken samt regiontrafiken justeras i samband med införandet av det nya zonsystemet. Den nya taxan speglar både utbud och avstånd som resulterar i en tydligare prislista. En zonbaserad taxa innebär också att resenären reser fritt i zonen under en viss tidsperiod från det att inresande gjorts.

  Biljetter och priser
  Mot bakgrund av det strategiska arbetet, som har fokus på att göra biljettutbudet mindre komplext och mer lättförståeligt, föreslås biljettyperna inom stadstrafiken och regiontrafiken göras enhetligt och justeras till följande; enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarskort, 10-resorskort, 20-resorskort och årskort senior. Prissättningen för biljetterna föreslås baseras på hur många zoner resenären passerar och varierar därför vid resande inom en zon, två zoner, tre zoner och hela länet.

  Föreslagen förändring av biljettutbudet harmoniserar med föreslagen zonindelning. Förändringen innebär att biljettutbudet minskar till färre typer av biljetter och blir samma för stadstrafiken och regiontrafiken. Justeringen ska göra det mer lättförståeligt för resenären att hitta rätt biljettyp men också minska trösklar för att locka nya resenärer.

  Smartkortet och de sträckbaserade biljetterna försvinner i och med att de nya biljettyperna börja att gälla. Inga omfattande negativa konsekvenser förutses med de justeringar som förslaget innebär.

  Rabattkategorier
  Vid införandet av nya biljettyper föreslås också att rabattsatser för olika kundkategorier samordnas och gäller för varje biljettyp. En enhetlig rabattsats på 35 % föreslås gälla för kategorierna; student (gäller vid uppvisande av giltig studentlegitimation, ingen åldersgräns), barn och ungdomar under 20 år, förmånstagare (aktivitets- och sjukersättning) samt seniorer (+ 65 år).

  Förslaget innebär att den nuvarande rabattkategorin 20–25 år försvinner och ersätts med studentrabatt. Seniorer ges rabatt på fler biljetter vid införande av de föreslagna rabattkategorierna.

  Genom att kunna erbjuda en mer prisvärd enkelbiljett kan resandet på längre sträckor öka och en bättre balans mellan fullt och rabatterat pris kan uppnås. Behovet av specialkonstruerade rabatter och biljetter skulle minska. Därmed skulle intäkterna öka från resenärer som på ogiltig grund använder sig av rabatterade biljetter.

   


  Effekter av förändringar i kollektivtrafikens zoner, priser och biljetter
  Föreslagna förändringar av kollektivtrafikens zoner, priser och biljetter förutses göra biljettutbudet mer lättförståeligt, attraktivt och prisvärt. På sikt förutses det bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken som ligger till grund för att uppnå en högre kostnadstäckningsgrad. Utförligare beskrivning av förväntade effekter finns i upprättat slutrapport Länstrafikens biljetter och priser, daterad 2023-10-06.

 • Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening: Fyllnadsval av ombudsersättare för perioden 2023-10-26 till och med 2026-12-31 istället för Oscar Furu (M) som avsagt sig uppdraget.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.