Hoppa över navigering
 • Tid för justering: fredag den 20 januari kl. 12:00 (digital justering). 

 • Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 

  • Förtroendemannautbildning

  • Allmän kollektivtrafik: Allmän trafikplikt och trafikupphandling

  • Läget i organisationen

 • Enligt punkt 4.1 i kollektivtrafiknämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

  Ett förslag på kollektivtrafiknämndens sammanträdestider för 2023 har upprättats inom sekretariatet som fastställdes av regionstyrelsen den 30 augusti 2022, § 163. I framtagandet av föreslagna datum har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess.

  Mot bakgrund av att kollektivtrafiknämnden kommer ta över många av de ärenden och informationer som tidigare hanterats i regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor och ärenden från regionala utvecklingsnämnden föreslås att kollektivtrafiknämnden sammanträder åtta halvdagar under 2023. Det tidigare utskottet har sammanträdde sex halvdagar under 2022.

  Två dagar för gemensamfördjupning för styrelsen och nämnderna har planerats in under 2023. En dag för planering inför planeringsförutsättningarna den 28 februari och en budgetdag den 9 juni.

 • Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 25 § ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige medgett att nämndens sammanträden får vara offentliga kan nämnden besluta så, vilket regionfullmäktige gjort i Reglemente för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026, punkt 4.3 Offentliga sammanträden (RS/452/2022).

  Att nämndens sammanträden är offentliga är väldigt uppskattat av förvaltningsorganisationen, då det möjliggör för anställda att närvara vid såväl föredragningar och informationer som vid beslut i ärenden som direkt eller indirekt påverkar den egna verksamheten.

  Valet att ha offentliga sammanträden kan till viss del påverka valet av sammanträdeslokal. De sammanträdesrum inom regionens egna lokaler som lämpar sig bäst för offentliga sammanträden är beläget inom sjukhusbyggnaden. Entrén till byggnaden är öppen, vilket gör att åhörare kan komma och gå som de vill i samband med sammanträden. Lokalerna är även utformade så att det finns plats för åhörare i närhet av dörren, vilket minimerar risken för störningar i pågående sammanträde. Detta till skillnad mot Regionens hus där andra annars väl lämpade sammanträdesrum finns placerade (styrelserummet och Indalsälven, tidigare stora konferensrummet). Där finns en reception som tar emot och registrerar inpasserande besökare innan de släpps in i byggnaden. Sammanträdeslokalerna är dock inte helt anpassade för ett större antal åhörare. Regionen har också sammanträdeslokaler på Köpmangatan, men där är entrédörrarna låsta. Där finns heller ingen reception som kan släppa in besökare. De flesta av regionens sammanträdesrum, framför allt de som är belägna i Regionens hus, är utrustade med hörslinga. Tillgängligheten i och till lokalerna är god, bland annat genom dörröppnare och låga trösklar, samt att det finns ramp eller hiss för att ta sig mellan våningsplan.

  Lokalerna är olika utrustade, vilket påverkar möjligheten till distansdeltagande. Samtliga lokaler har tillgång till videokonferensutrustning som möjliggör för ledamöter att delta vid informationer, men det är endast i styrelserummet i Regionens hus som utrustningen möjliggör distansdeltagande för beslutande ledamöter. Enligt av regionfullmäktige fastställda Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ (RS/2350/2016) gäller följande:

  ”Deltagare som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska vara anslutna till sammanträdeslokalen på så sätt att deltagaren och de som är personligen närvarande på sammanträdet både kan se och höra varandra tydligt för att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på ett betryggande sätt. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt är viktigt för att den som deltar på distans ska kunna delta på samma villkor som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen och vara fullt delaktig överläggningarna.”. Utifrån nämndens storlek är detta inte möjligt i någon annan lokal än styrelserummet.

  För att skapa insyn och ge fullmäktige och övriga nämnders ledamöter, organisationens personal och allmänheten möjlighet att närvara föreslås att nämndens sammanträden ska vara offentligt under den del av sammanträdet då informationsärenden behandlas. Kollektivtrafiknämndens ordförande föreslås få i uppdrag att avgöra om även den del av sammanträdet då beslutsärenden behandlas ska vara offentligt.

 • Regionstyrelsen fastställde den 25 april 2018, § 105, Region Jämtland Härjedalens organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (DSF).

  Varje nämnd är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden, och i det ansvaret ingår att utse ett dataskyddsombud samt att anmäla ombudets kontaktuppgifter till Integritetsmyndigheten. Reglerna om dataskyddsombud (DSO) finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen. Rollen som dataskyddsombud innebär i sin helhet att vara en kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen. Samtidigt ska organisationen självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet. Personen som utses som dataskyddsombud ska ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Enligt Region Jämtland Härjedalens fastställda organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen ska dataskyddsombudets organisatoriska tillhörighet vara inom Regionstaben, Samordningskansliet. Ett förslag till utnämning av dataskyddsombud har tagits fram av Samordningskansliet.

 • Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2022, § 75, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2023–2026. Den nya organisationen innebär bland annat att en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden, inrättas.

  Uppgifter och ansvar för de politiska organen regleras i av regionfullmäktige fastställda reglementen eller för regionfullmäktige en arbetsordning. I reglementena anges även hur förvaltningsorganisationen är organiserad på en övergripande nivå. Förvaltningsorganisationen är liksom tidigare organisatoriskt samlad i en förvaltning. Därmed går också uppdrag från nämndsorganisationen fortsatt direkt till regiondirektör som förvaltningschef. Förvaltningen är uppdelad i fyra förvaltningsområden, där den nya kollektivtrafiknämndens personal och verksamhet är samlade i ett verksamhetsområde under förvaltningsområde Regional utveckling.

  Samordningskansliet har med anledning av beslutade organisationsförändringar arbetat med en uppdatering av regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens delegationsbestämmelser samt framtagande av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden.

  Kollektivtrafiknämnden har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§ samt 7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos Region Jämtland Härjedalen. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan jämställas med ett beslut som nämnden själv har fattat. Regiondirektören har under de förutsättningar som anges i 7 kap 6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt en anställd inom Region Jämtland Härjedalen, om inte annat anges i bestämmelserna. Beslutsrätten får inte vidaredelegeras av delegaten.

  Bilagor

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2022, § §44, fastställdes Regionplan och budget 2023-2025 (RS/513/2022). Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga planerings- och budgetarbete. Den visar den övergripande politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren genom prioriterade mål och ekonomiska ramar. I budget anvisar regionfullmäktige resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. De prioriterade målen tar sin utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för en god ekonomi. För att tydliggöra regionstyrelsens och nämndernas ansvar finns under varje prioriterat mål ett antal uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Genom den årliga verksamhetsplanen ska kollektivtrafiknämnden säkerställa att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten för att verkställa fullmäktiges prioriteringar, att givna ekonomiska ramar hålls och att verksamhetens resultat följs upp.

  Ett förslag till verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2023 har upprättats. Denna verksamhetsplan utgör sedan utgångspunkt för aktiviteter i verksamheten. I förslaget till kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 finns totalt 13 mål, en budgetram för förtroendevalda och verksamhetsområde kollektivtrafik inom förvaltningsområde regional utveckling utifrån förutsättningarna i Regionplan och budget 2023-2025. Verksamhetsplanen innehåller även beslutade investeringar samt en uppföljningsplan för det som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året.

  Kollektivtrafiknämndens uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat strategier och planer som ryms inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningarna ligger till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategier.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska kollektivtrafiknämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

  Kollektivtrafiknämnden utvecklingsnämnden antar därmed en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Intern kontroll och styrning och implementering pågår.

  Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet. Sju risker har därvid prioriterats för uppföljning.

  Bilagor

 • Jämtlands och Västernorrlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste trafikupphandlingarna har genomförts av Din Tur, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, med stöd från Länstrafiken i Jämtland. Trafiken fyller en viktig funktion för främst de mindre inlandskommunerna längs linjen. Därför medfinansierar Trafikverket nuvarande trafik, enligt samverkansavtalet Samverkande inland. Beslutet om medfinansiering sträcker sig till och med 2023-12-09. Om Trafikverket kommer att fortsätta medfinansieringen är i nuläget okänt.

  Nuvarande trafikavtal sträcker sig till december 2024, liksom trafikavtalet i Ragunda. Din Tur har haft som ambition att samordna upphandlingen av linje 40 med övriga trafikavtal i Västernorrlands län, men då dessa förlängts till 2027 är det inte längre möjligt. Därför föreslås att Region Jämtland Härjedalen tar ansvaret för denna upphandling, med de eventuella samordningsvinster som upphandlingen i Ragunda kan innebära.

  Mot denna bakgrund beslutade förbundsdirektionen Din Tur i september 2022 att lämna över ansvaret att fatta beslut om allmän trafikplikt och att handla upp trafiken för sträckan Östersund – Örnsköldsvik till Region Jämtland Härjedalen.

  Enligt 3 kapitlet i Kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, fatta beslut om allmän trafikplikt för den trafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Din Tur har i och med sitt beslut överlämnat befogenheten att fatta beslutet till Region Jämtland Härjedalen för det gemensamma området. Avtal får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt har fattats. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordning (1370/2007) de krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. Beslut om allmän trafikplikt får bara avse regional kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik menas kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Beslutet ska vara tidsbegränsat och minst omfatta den planerade avtalsperioden. Beslutet föreslås omfatta perioden 2024 – 2034.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Från 1 januari 2023 har ansvaret för kollektivtrafiken flyttats över från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

  Jämtlands och Västernorrlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste upphandlingarna har genomförts av Din Tur, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, med stöd från Länstrafiken i Jämtland. Nuvarande avtal sträcker sig till december 2024, liksom trafikavtalet i Ragunda. Din Tur har haft som ambition att samordna upphandlingen av linje 40 med övriga trafikavtal i Västernorrlands län, men då dessa förlängts till 2027 är det inte längre möjligt. Mot denna bakgrund beslutade förbundsdirektionen Din Tur i september 2022 att lämna över ansvaret att upphandla trafiken mellan Östersund och Örnsköldsvik till Region Jämtland Härjedalen för att kunna ta vara på de eventuella samordningsvinster som upphandlingen i Ragunda kan innebära.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade i december 2022, § 227, att påbörja upphandlingsprocessen av ett nytt trafikavtal som ska ta vid när nuvarande avtal löper ut (RUN/457/2022). Nämnden beslutade även att styrgrupp för upphandlingen samt eventuell delegation gällande tilldelning och avtalstecknande ska beslutas av kollektivtrafiknämnden.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Från 1 januari 2023 har ansvaret för kollektivtrafiken flyttats över från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

  Nuvarande trafikavtal för Ragunda, inklusive ett års förlängningsoption (RUN/519/2021), löper ut i december 2024. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i november 2020, § 168, att påbörja upphandlingsprocessen av ett nytt trafikavtal som ska ta vid när nuvarande avtal löper ut (RUN/584/2020, RUN/638/2020). Ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor utsågs till styrgrupp för upphandlingen, och tilldelningsbeslut och avtalstecknande delegerades till regiondirektören.

  Inriktningsbeslut om upphandlingsunderlaget förväntas kunna fattas av nämnden i början av 2023. Det finns nu behov av att utse en ny styrgrupp för upphandlingen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Region Jämtland Härjedalen ansvarar dessutom för upphandling och avtal med trafikföretag avseende särskild kollektivtrafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, närtrafik, skolskjuts och anropsstyrd kollektivtrafik, enligt särskilt avtal (RUN/455/2018). Från 1 januari 2023 har ansvaret för kollektivtrafiken flyttats över från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade i november 2020, § 170, att påbörja upphandlingsprocessen av ett nytt trafikavtal för särskild kollektivtrafik i Krokom och Strömsund (RUN/586/2020, RUN/330/2022). Ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor utsågs till styrgrupp för upphandlingen, och tilldelningsbeslut och avtalstecknande delegerades till regiondirektören.

  Preliminär trafikstart för det nya avtalet var vid beslutstillfället planerat till juni 2021. Med anledning av att föregående upphandling, samt de avtal som tecknats därefter för att upprätthålla trafiken, varit föremål för olika rättsliga processer har tidplanen för upphandlingen förskjutits. Processen med ny upphandling har återupptagits, och tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas i början av 2023. Det finns nu behov av att utse en ny styrgrupp för upphandlingen.

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Från 1 januari 2023 har ansvaret för kollektivtrafiken flyttats över från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

  Nuvarande trafikavtal för stadstrafiken i Östersund gäller för perioden juni 2016 till juni 2023, men har i december 2022 förlängts med ytterligare sex månader (RUN/598/2021). Regionala utvecklingsnämnden beslutade i november 2020, § 169, att påbörja upphandlingsprocessen av ett nytt trafikavtal som ska ta vid när nuvarande avtal löper ut (RUN/585/2020). Ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor utsågs till styrgrupp för upphandlingen, och tilldelningsbeslut och avtalstecknande delegerades till regiondirektören.

  Upphandlingsunderlaget godkändes av regionala utvecklingsnämnden i juni 2021, § 113, och tilldelningsbeslut fattades den 27 april 2022 (RUN/639/2020). Beslutet har därefter överprövats och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten. Beroende på hur ärendet fortskrider finns det behov av att utse en ny styrgrupp för upphandlingen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Från 1 januari 2023 har ansvaret för kollektivtrafiken flyttats över från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

  Nuvarande trafikavtal för Åre inklusive ett års förlängningsoption (RUN/583/2020), löper ut i december 2023. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i november 2020, § 168, att påbörja upphandlingsprocessen av ett nytt trafikavtal som ska ta vid när nuvarande avtal löper ut (RUN/584/2020). Ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor utsågs till styrgrupp för upphandlingen, och tilldelningsbeslut och avtalstecknande delegerades till regiondirektören.

  Upphandlingsunderlaget godkändes av regionala utvecklingsnämnden i februari 2022, § 11, och tilldelningsbeslut fattades den 4 november 2022 (RUN/637/2020). Beslutet har därefter överprövats och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten. Beroende på hur ärendet fortskrider finns det behov av att utse en ny styrgrupp för upphandlingen.

  Bilagor

 • Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening: Val av 2 ledamöter och 1 ersättare samt 1 ombud och 1 ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.