Hoppa över navigering
 • Tid för justering: 17 maj 

 • Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär ärendelista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • Pågående processer och aktuella ärenden
  • Informationer från kurser/konferenser/nätverk 
  • Läget i organisationen 
  • Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2023 (KTN/38/2024)

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, 109 §, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026 (RS/129/2023). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget fastställde kollektivtrafiknämnden en plan med budget för 2024 i november 2023, § 82.

  Nämndens plan innehåller åtta uppdrag inom tre målområden som nu följs upp i en tertialrapport per sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Marknad, Trafik och Särskild Kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

  Totala antalet resor har ökat med 67 500 per april 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

  Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgår till -94,7 mkr jämfört med -93,9 mkr för samma period föregående år. Nettokostnaden var 2,1 mkr bättre än budget för samma period.

  Helårsprognosen i förhållande till budget är oförändrad jämfört med prognosen i mars och bedöms hamna på -13 mkr.

  Området har 19 anställda per april 2024, vilket är samma antal som per april 2023.

   

 • Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Kollektivtrafiknämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma i samband med tertialrapport i maj och delårsrapport i september.

  I den internkontrollplan för 2024, som kollektivtrafiknämnden fastställde den 14 december § 91, har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

  Respektive risk är bedömd utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risker ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd). I nämndens plan finns två risker identifierade med riskpoäng 3 (orange). Riskerna i kollektivtrafiknämndens internkontrollplan är följande;

  • Kostnadsökningar på grund av samhällsutvecklingen och som inte är påverkbara, ex. drivmedel. Kommentar: Åtgärder görs i form av löpande dialog mellan majoritet och verksamhet för att vara uppdaterade och kunna vidta relevanta åtgärder.
    
  • Att hög arbetsbelastning kan leda till brister i måluppfyllnad eftersom verksamheten behöver göra prioriteringar. Kommentar: Åtgärder görs genom löpande avstämningar i arbetsgruppen, ytterligare åtgärd som vidtagits är avstämningar med regional utvecklingsdirektör.
    

  Samtliga risker och riskbedömningar har nu setts över och följts upp. Uppföljningen har inte identifierat något behov av justeringar i befintlig plan eller åtgärder.

  Bilagor

 • Enligt punkt 4.1 i kollektivtrafiknämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdestider för 2025 för kollektivtrafiknämnden har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess.

  Utöver nämndens egna sammanträden har regionstyrelsen även planerat in en gemensam planeringsdag och budgetdag för regionstyrelse och nämnder. Dessa kommer preliminärt att genomföras under april respektive november. Slutliga datum fastställs av regionstyrelsen den 29 maj 2024.

  Skulle sammanträdesplaneringen behöva revideras på ett sådant sätt att det påverkar föreslagna datum för kollektivtrafiknämndens sammanträden kommer detta att hanteras vid nämndens sammanträde i september.

 • Kollektivtrafiknämnden fastställde den 23 november 2023, § 82, en verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2024. Enligt fastställd plan ska nämnden vid sitt sammanträde i maj följa upp länets trafikförsörjningsprogram (Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021-2026, RUN/287/2019). Årets uppföljning består av en lägesavstämning av arbetet inom de strategier som programmet omfattar liksom de insatser som fastställts i Handlingsplan för Trafikförsörjningsprogam 2021-2026 (RUN/520/2021).

  Ärendet omfattar även rapport om den allmänna kollektivtrafiken, där Transportstyrelsen har tillsynsmandat av artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning. Enligt förordningen ska varje behörig myndighet årligen publicera en samlad rapport om den allmänna kollektivtrafiken. Denna rapport avser den allmänna kollektivtrafiken år 2023 för Region Jämtland Härjedalen. I rapporten redovisas beslut om allmän trafikplikt, aktuella trafikavtal, finansiering, resor och trafikutbud, effektivitet och kvalitet.

  Bilagor

 • Norrlandsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrlandslänen – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Principerna för Norrlandsresans taxa beslutades av regionfullmäktige 2015-06-17, § 70 (RUN/606/2015). Norrlandsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer index-utvecklingen i trafikavtalen. Under de två senaste åren har beslut om avsteg från taxan fattats (RS/534/2022) (RS/658/2023).

  Mot bakgrund av att avsteg från taxan gjorts vid upprepade tillfällen gav kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde den 26 oktober 2023, § 72, regiondirektören i uppdrag att tillsammans med övriga norrlandslän se över beslutad hantering av Norrlandsresans taxa samt hur eventuella framtida avsteg ska hanteras. Uppdraget beslutades återrapporteras till kollektivtrafiknämnden under våren 2024.

  Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med övriga norrlandslän påbörjat en översyn av hur resor över länsgräns kan prissättas och tillgängliggöras för kunderna. Tillsammans driver norrlandslänen ett projekt för att anpassa biljettsystemet till den nationella BoB-standarden (Biljett och Betalsystem). Ett av huvudsyftena med BoB-standarden är att skapa förutsättningar för ett sömlöst resande över länsgränser. Region Jämtland Härjedalen är sammankallande för att tillsammans med övriga län synkronisera länens olika biljettpriser genom BoB-standarden.

 • Region Jämtland Härjedalen har som regional kollektivtrafikmyndighet det politiska och ekonomiska ansvarat för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Dessutom ansvarar Region Jämtland Härjedalen för upphandling och avtal med trafikföretag avseende särskild kollektivtrafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, närtrafik, skolskjuts och anropsstyrd kollektivtrafik.

  Särskild kollektivtrafik för sex av länets åtta kommunområden har nyligen upphandlats. De två kvarvarande kommunområdena, Krokom och Strömsund, har annan avtalstid. Nuvarande avtal för den särskilda kollektivtrafiken i Krokom och Strömsund går ut i juni 2027. För dessa två kommuner behöver en ny upphandlingsprocess påbörjas.

  Att handla upp trafik är en lång process, där höjd behöver tas för eventuella överprövningar och leveranstider av fordon samt eventuell infrastruktur för drivmedel.

  Utifrån den preliminära tidplanen som tagits fram för upphandlingsprocessen gällande särskild kollektivtrafik i Krokom och Strömsund beräknas tilldelningsbeslut och avtalstecknande vara färdigt 12–18 månader innan trafikstart i juni 2027.

 • Regionfullmäktige fastställde den 18 oktober 2023 § 109 Regionplan och budget 2024–2026 (RS/129/2023). Planen omfattar bland annat investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2025 uppgår investeringsramen till 228 miljoner kronor (206 miljoner 2024). I den ramen ingår budget för hjälpmedel om 15 miljoner kronor.

  Enligt gällande regler ska regionfullmäktige varje år fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar och ansvarar för hela regionens investeringar. Reglerna säger också att investeringarna ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen.

  Ett förslag till investeringsbudget 2025 för kollektivtrafiknämnden har beretts av investeringsrådet inför beslut. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje område per objekt. I sammanställningarna har varje område rangordnat och motiverat sina förslag, gjort kostnadsberäkningar och beskrivit konsekvenserna för en utebliven investering, till exempel utifrån ett patientperspektiv. Förslagen har sedan diskuterats, prioriterats och rangordnats av respektive förvaltningsområdes ledningsgrupp och av MTA gällande medicinteknisk utrustning. Investeringsrådet har sedan sett över det totala investeringsbehovet på en övergripande regiongemensam nivå för en sammanhängande hantering och prioritering inom beslutad investeringsram.

  Rådet har beslutat att föreslå att en särskild pott reserveras i syfte att effektivisera, möjliggöra och öka handlingsutrymmet vid eventuella oförutsedda investeringshändelser. Detta kommer dessutom att underlätta för att regionen ska kunna hantera investeringsärenden löpande under året så att processen för till exempel lokalinvesteringar inte blir för lång. Fördelning av potten, som föreslås benämnas ”För oförutsedda investeringshändelser”, på objektsnivå föreslås beslutas av regiondirektören efter att rådet löpande och vid behov tar ställning från fall till fall.

  Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet att 1 500 000 kr fördelas enligt nedan:

  Sammanställning efter investeringsrådets prioritering 2025 

  • Reinvestering, EMV terminaler för bussar 1 500 000 kr 
   SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025 1 500 000 kr 

   

 • Region Jämtland Härjedalen står inför en utmanande situation kopplat till tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Digitaliseringen inom organisationen är idag decentraliserad, oprioriterad. Dessutom är IT-organisationen kraftigt underfinansierad. Behovet av stödresurser är påtagligt inom hela organisationen och tempot i omställningen behöver växlas upp.

  Utifrån läget i vår region och med inspel från utredningen ”Verksamhetsutveckling med digitala verktyg” (RS/489/2022) har utveckling och digitalisering identifierats som ett prioriterat område för organisationen. För att lösa uppdraget och föra verksamheten framåt har regiondirektören en ambition att skapa utvecklingskraft genom att samla resurser kring utveckling och digitalisering (exempelvis forskning, innovation, utveckling, teknik, digitalisering, utbildning, IT, eHälsa, analys, statistik m.m.) organisatoriskt under en och samma chef. Som ett första steg i detta beslutade regiondirektören i november 2023 att inrätta en ny tjänst som utvecklings- och digitaliseringsdirektör direkt underställd regiondirektören, samt att snarast påbörja en rekrytering. I samma beslut angavs att framtida organisation under den nya direktören samt eventuella andra organisatoriska förändringar av förvaltningsområdena skulle utredas vidare för beslut under 2024. Vad gäller IT-kostnader inom Kollektivtrafiknämnden kommer detta behöva utredas under längre tid än till budget 2025 och behandlas i särskild ordning.

  Utvecklingskraften inom organisationen behöver samlas, centraliseras och accelereras, främst kopplat till ny teknik. Den digitala mognaden behöver höjas inom hela organisationen och nyttan av tidigare och kommande investeringar bör säkras. Det är även centralt att stödverksamheterna bidrar till kärnverksamheten vilket är avgörande för att lyckas med nödvändig omställning. Lösningen som presenterats är en central placering av regionens funktioner kring: utveckling, digitalisering, IT och medicinteknik. De största processerna och dess ägare bör vara representerade i Regionledningen och är organiserade direkt under Regiondirektören.

  Rekryteringsprocessen har nu avslutats och utvecklings- och digitaliseringsdirektören tillträder sin nya tjänst den 1 juni 2024. Det är ännu inte klart hur verksamheten under den nya direktören ska organiseras. Detta arbete kommer att fortsätta under ledning av den nya direktören, och slutligt beslutas av regiondirektören under hösten. Det är dock klarlagt att ett antal befintliga verksamheter (Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen, IT- och eHälsoavdelningen, enheten Medicinsk teknik (MTA) och teamet Beslutsstöd) kommer att organiseras under den nya direktören, och därför föreslås nu omdisponering av budgetram inför 2025. Gällande Kollektivtrafiknämnden är det endast kostnader för Office 365 som berörs i nuläget.

  För att genomföra ovanstående lösning föreslås nedanstående omfördelningar av budgetramar inför budget år 2025:

  Omdisponering av budgetram 2025 kopplat till kostnader för Office 365 motsvarande 68 tusen kronor.  

 • De övergripande målen och inriktningen för kollektivtrafikens utveckling återfinns i gällande trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026 (RUN/278/2019). Programmet är övergripande till sin karaktär och beskriver bland annat Närtrafiken, som tar sig till uttryck i följande stycke: Närtrafik och anropsstyrd trafik: Närtrafik är en typ av servicetrafik i glesare områden som syftar till att ge en grundläggande tillgänglighet till affärer och annan service, med resmöjligheter 1–3 dagar/vecka. Anropsstyrd trafik är anpassad efter stomlinjernas avgångstider. Denna typ av trafik måste förbeställas av resenären.

  Stomstråken och stomlinjerna utgör basen i kollektivtrafiksystemet. Övriga linjenätet byggs upp för att komplettera stomnätet och för att mata till bytespunkter. I glesare områden finns Närtrafik och anropsstyrd trafik för att öka tillgängligheten. För de glesare delarna i länet är det en utmaning att skapa en användbar kollektivtrafik då resandeunderlaget är mycket begränsat.

  Utgångspunkten med Närtrafiken är att den ska ge bättre service för de som bor i glesare delar av länet, resenären har möjlighet att både bli hämtad och lämnad nära bostaden, inte bara vid hållplatser, för att köras till en ort med någon typ av service till exempel affär, hälsocentral, bank eller annan service. För resa med Närtrafiken gäller i dagsläget endast enkelbiljett och priset beror på ressträckans längd. Närtrafiken måste liksom den anropsstyrda trafiken beställas av resenären senast dagen innan resan Resorna samordnas av Reseservice vilket innebär att flera resenärer kan behöva resa med samma fordon samtidigt.

  Egenavgiften som resenären i dagsläget betalar för resa med Närtrafiken bygger på en avståndsbaserad taxa, snittintäkten för en resa som genomförs med Närtrafiken är förhållandevis låg. För 2022 var snittintäkten 47 kr per resa och för 2023 var snittintäkten 53 kr. Av flera orsaker, bland annat teknisk implementering och enkelhet, föreslås en fast prissättning för resa med Närtrafiken på 52 kr. Det motsvarar två zoner i det nya zonprissystemet som kommer att införas senare under 2024. Framtida prisförändringar föreslås följa priset för två zoner för en vuxen.

 • Svensk Kollektivtrafik har kallat till årsstämma den 22 maj 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmoadministrativ karaktär.

  Region Jämtland Härjedalens ombud för Svensk Kollektivtrafik är Jenny Sellsve, och ombudsersättare är Leif Danielsson.

  Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Svensk Kollektivtrafik ger stöd och service till medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Organisationen bevakar utvecklingen inom området, koordinerar och fördjupar samverkan mellan medlemmar och företräder medlemmarnas intressen nationellt och internationellt.

  I årsredovisning för 2023 som erhållits med kallelsen framgår det att resultat för föreningen Svensk Kollektivtrafik, efter finansiella poster, uppgår till 82 323 kronor. Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres 1 354 988 kronor. I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  För Svensk Kollektivtrafik Service AB uppgår resultat år 2023 till 1 719 647 kronor. Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres 9 109 232 kronor. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  För 2025 föreligger förslag till årsavgifter för aktiva medlemmar (punkt 11). Inga förändringar är föreslagna gällande medlems- och serviceavgifter för 2025 gentemot tidigare år. Medlemsavgiften är 150 000 kronor, och för Gotland och Luleå 100 000 kronor. Serviceavgiften beräknas per invånare i respektive län (1,45 kronor/inv. upp till 600 000 invånare och därefter 0,95 kronor/inv.).

  Bilagor

 • AB Transitio har kallat till årsstämma den 30 maj 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmoadministrativ karaktär.

  Region Jämtland Härjedalens ombud för AB Transitio är Bengt Bergqvist och ombudsersättare är Leif Danielsson.

  AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 visar på ett resultat om 15 455 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om -1 165 230 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -1 149 775 kronor till 2024 års ingående balans.

  I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Transitio och tillstyrker även att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilagt finns även lekmannarevisionens granskningsrapport. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

  Arvoden till styrelseledamöter (punkt 10) föreslås vara oförändrade gentemot föregående år, 2,1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0,6 prisbasbelopp för ledamöter.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har kallat till årsstämma den 28 maj 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmoadministrativ karaktär.

  Region Jämtland Härjedalens ombud är Jonas Andersson, och ersättare är Jennie Klaesson.

  Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi, med tåg inom och i anslutning till Norrland jämte därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget tillhandahålla fordon och verkstad.

  I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen (exkl. driftsbidrag) har uppgått till 267 529 tkr och resultatet efter finansiella poster till 7 tkr.

  I bifogad revisionsberättelse tillstyrker revisorn, KPMG, att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Norrtåg AB. De tillstyrker även att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilagt finns även lekmannarevisionens granskningsrapport. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2023 har genomförts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget i huvudsak hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll, deras rekommendation till styrelsen är dock att utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.

  På årsstämman ska arvoden för styrelsen och revisorer fastställas. Arvodena föreslås ligga kvar på samma procentsats utifrån prisbasbelopp.

  På årsstämman ska punkt 12, tidsplan för kommande års ägarråd, hanteras.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.