Hoppa över navigering

Möte 2020-10-09

Sociala vård och omsorgsgruppen
 • Tom Silverklo, ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen. Ett upprop genomförs.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

  Ordföranden yrkar att två ärenden ska läggas till under övriga frågor. 

 • § 30

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

 • Monica Eriksson och Marianne Nilsson föredrar utifrån en PPT (bilaga skickas ut separat).

  Diskussion uppkommer om vad som är ”olämpliga läkemedel” för äldre och vad det innebär. Det är inte alltid läkemedel som går att undvika att skriva ut, men det ska finnas en medvetenhet kring vilka risker det medför.

 • Carina Vaksdal (samordnare) och Hanna Hermansson (polisen) föredrar ärendet utifrån en PPT (bilaga skickas ut separat).

  Polisens verksamhetsskydd har kommit in sent i processen, vilket har lett till att lokalerna i nuläget inte är ändamålsenliga. Vissa saker måste anpassas i lokalerna. Samrådsmötena hålls på barnahuset, men barnförhör hålls ännu inte där av den orsaken. 

   

  Fråga uppkommer om lokalernas skicka kommer att innebära merkostnader? I nuläget går det inte att svara på det.  Ledamöter framför att det är viktigt att få veta vilken påverkan detta kommer att få. Frågan kommer att tas upp i styrgruppen och diskuteras vidare där.

   

  Fråga uppkommer om hur många ärenden det handlar om per år i Jämtlands län. Samordnarna kan inte svara på rak arm, men återkommer.

  En fråga det jobbas med är hur delaktigheten ute i glesbygdskommunerna ska bli bra.

  En diskussion förs om hur det går med barnanpassning i övrigt i länet inom polisens filialer.

 • Ingela Jönsson föredrar frågan.

   

  Beredningsgruppen konstaterar att personal har svårt att hitta information i gemensamma frågor som t.ex. gemensamma dokument. Idag finns de utspridda på flera ställen med olika sökvägar. Exempel på det är Cosmic och Link dokument som finns i ledningssystemet, läkemedelsfrågor på Läkemedelskommitténs hemsida, hjälpmedelsfrågor på HMC:s hemsida, Coronarutiner, vårdhygien och smittskydd i ledningssystemet osv. Det saknas dessutom regelverk för hur dokument ska godkännas för att publiceras på Samverkanssidan.

  Beredningsgruppen föreslår att samverkanssidan revideras och får ett delvis nytt utseende. Ett förslag för huvudrubriker / ny struktur har tagits fram för att skapa en stomme som kan fyllas på, www.regionjh.se/nysamverkan.

   

 • Ingela Jönsson föredrar frågan.

   

  Vid SVOM:s sammanträde den 29 maj (§ 23) informerades om att Fredagsgruppen utsett en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till vad som behöver göras. Arbetsgruppen har berett ärendet.

   

  En diskussion tar vid. Krokoms kommun är glad att den här frågan nu kommer upp. Många medborgare har kommit i kläm pga. att det här inte har varit på plats. Däremot är tidplanen något lång, men å andra sidan är det ett stort jobb som behöver göras.

  • Uppföljning av samverkansmedel 2019,

  • Information om fördelning av samverkansmedel, brukarmiljon och suicidpreventiva medel 2020.

   

  Till följd av en fråga ges fördjupande information om samverkan för att stärka äldres psykiska hälsa i Bergs kommun.

   

  Fråga uppkommer om hur kunskap som byggs upp via ett projekt i en kommun kan delges till andra aktörer och medborgare. Svar ges att en bedömning görs av projekterfarenheter. Sedan sprids det genom Länsnätverket för psykisk hälsa och kan även spridas vid särskilda tillfällen. Vidare har PV fortbildningsdagar, där sådan information sprids. Ledamöter betonar att det är viktigt att projekterfarenheter, särskilt i regionens regi, sprids även till andra berörda aktörer.

   

  Regiondirektören har tagit beslut om en regionintern tjänst för att samordna arbetet med psykisk ohälsa post-pandemi. Samtidigt har regionen nyligen fått beviljat ca 3,5 Mkr via FHM, antistigma-satsning. Elin Ring redogör för vilka aktiviteter satsningen innehåller.

   

  Fråga uppkommer om särskilda riskgrupper i det här sammanhanget. I handlingsplanen finns några utpekade grupper, bl.a. samer, HBTQ-personer och nyanlända.

   

  Fråga uppkommer om var medborgaren är i det här? Vi måste se till att vi får med medborgarna. Svar ges om att 40 frivilligorganisationer är på väg att skicka in en ansökan, som är väldigt bred.

   

  Fråga uppkommer om vårt arbete inom psykisk hälsa ger effekt? Svar ges att siffror släpar efter. Trenden är stabil, men vi behöver se arbetet över längre tid. Förra året var det ingen ungdom 15-24 år som begick suicid, det är positivt.

   

  Suicid Zero vill etablera sig i Jämtland, det är också positivt.

   

  Vidare är regionen övertygad om att det kommer att bli lika mycket pengar som satsas inom psykisk hälsa de närmsta två åren.

 • Ingela Jönsson föredrar ärendet.

  Fredagsgruppen ska ha en planeringsdag om dessa frågor den 16 oktober. Programmet för dagen visas för ledamöterna.

  Det som kommer ut av planeringsdagen kommer i sin tur att medföra behov av ett extra sammanträde i SVOM i november 2020. 

 • Handlingar har skickats ut inför mötet. Bengt Bergkvist bjuds in att presentera ärendet.

   

  Fråga uppkommer om statistik från 2017, om hur mycket kommunerna använde sig av TNE? Svar ges om att det bör finnas sådan statistik i ärendet.

   

  Fråga uppkommer om det är kommunernas eller regionens ansvar? Svar ges om att det är delat ansvar, en samverkan (kommunerna ansvarig för tillnyktring; regionen för behandling). Men, kommunerna ville inte lägga pengar på TNE, vilket föranledde att det sedermera lades ner.

   

  En synpunkt framförs om att det bör vara en extern aktör som genomför aktuell utvärdering.

  Bilagor

 • 1)      Ingela Jönsson tar upp en fråga om vaccinationer av hushållsnära personal till personer i riskgrupper.

  Smittskydd i regionen rekommenderar att det ska göras.

  Ska det vara avgiftsfritt? Det är en fråga.

   

  Vad gör kommunerna i den här frågan för personalen? Ingela kommer att skicka frågan till förvaltningscheferna, med begäran om svar senast på måndag den 12 oktober.

   

  Ragunda kommun meddelar att beslut har tagits att all personal ska erbjudas vaccination.

   

  Östersunds kommun anför att ersättning bör kunna sökas för att bekämpa pandemin indirekt? Det handlar ju bl.a. om att hålla personalen frisk i förhållande till pandemin osv. FHM har uppdaterat sina riktlinjer. Kommunen har ett bra samarbete med PV. Det är en viktig fråga, vi löser kostnaden.

   

  Strömsunds kommun har inget program för personalen. Men, om berörd personal ska vaccineras bör det vara avgiftsfritt.

   

  2)      Fråga från Krokoms kommun om när sjukhuset ska ta emot praktikanter igen? Kommunen har några som läst till USKA och saknar sin sista praktik och därmed kan de inte få intyget, om det inte praktiken är godkänd. Det här måste lösas.

   

  FoU inom regionen är ansvarig. Frågan ska besvaras senast vid extra SVOM den 6 november.

 • Ordföranden avslutar mötet kl. 15.25 och tackar deltagarna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.