Hoppa över navigering
 • Lise Hjeemgard Svensson (M), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • § 46

  Val av justerare

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Veronica Molander och Maria Höög går igenom status i projektet.

  Kommunikationsplanen är på gång, men ännu inte klar.

  Medborgardialog – framskjutet i tid. Mest troligt kommer den att genomföras i form av intervjuer. Ytterligare detaljer följer längre fram.

   

  Fråga ställs från ledamot om RJH och kommunerna går i takt när det gäller utvecklingen inom god och nära vård? Svar ges att det ser olika ut, det är inte enkelt att ge ett entydigt svar. Det är många nya medarbetare som har börjat i RJH och rekrytering pågår ännu för vissa tjänster. Kommande åtgärder planeras, men de är inte klara ännu.

   

 • Henrik Wahlström, projektledare i Hälso- och sjukvårdsdirektörens stab, går igenom planerna för en hälso- och sjukvårdsstrategi med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Fokus ligger på ”hur-et”, den operativa nivån och vad planen syftar till. Henrik går igenom hur arbetet ska läggas upp, tidplan och hur kommunerna kan komma att involveras.

 • Elin Ring går igenom bakgrunden och SVOM:s beslut om utvärdering av TNE, liksom att avvakta den med hänvisning till Samsjuklighetsutredningen. Utredningen överlämnades till regeringen den 25 november. Elin går kort igenom utredningens förslag och när förslagen ev. kan träda i kraft. Hälso- och sjukvården ska enligt utredningens förslag få ett utökat uppdrag för den aktuella gruppen.

   

  Elin presenterar förutsättningarna för en utvärdering av konsekvenserna av nedläggningen av TNE, om den skulle genomföras i nuläget.

  Bengt Bergqvist, som har lagt initiativärendet, anser att konsekvenserna av TNE:s nedläggning ska utredas, dvs. hur det har påverkat berörda aktörer. Bengt yrkar på att en sådan utredning ska genomföras.

   

  Företrädare för kommunerna anser att detta främst är regionens ansvar och att SVOM inte ska lägga så stort fokus på den frågan.

   

  En diskussion förs om behovet av en utredning, hur den ska resurssätts och i så fall genomföras. Det finns delade åsikter i SVOM i frågan. Åsikter framförs om att det bör vara en mindre utredning, som görs internt i RJH. Det är dock viktigt att kommunernas och polisens synpunkter vägs in. Ledamöter lyfter att utredningen bör fokusera på hur respektive huvudman har tagit sitt ansvar sedan TNE lades ner.

   

 • Jessica Isaksson, Elin Ring och Mikael Lec Alsen beskriver arbetsgruppens nuläge, där en första medborgardialog har genomförts för att bidra med inspel till kommande vision, med utgångspunkt i "jag-budskap". Arbetsgruppen föreslår vidare att stimulansmedel inom "Psykisk hälsa" används för att tillsätta en processledare för att gå vidare med beräkningar och framtagande av överenskommelse.

 • Catrin Skoglund och Lena Danielsson föredrar punkten med hänvisning till utskickat underlag och med stöd av en PPT.

  Lagstiftningen gås igenom, liksom nationella riktlinjer och länets överenskommelse. Vidare målgruppen för Mini-Maria och innehållet, bemanning, tillgänglighet och möjliga lösningar, nyttoaspekter, huvudmannaskap och avtal, utmaningar och det fortsatta arbetet.

   

  I den efterföljande diskussion ger ledamöter allmänt positiv respons på utredningen och att detta bör genomföras tillsammans region och kommuner.

  Frågor ställs om hur filialer i andra kommuner än Östersund ska fungera. Vidare ställs frågor om varför det ska tillskapas en särskild enhet, när det finns skolhälsa och PV. Det är ett uppdrag som redan finns, men som berörda aktörer inte klarar av i dagsläget. Den digitala tillgängligheten lyfts som väldigt viktig.

   

  Flera ledamöter lyfter att det behövs mer tid att titta på frågor som utestående och hur konceptet ska kunna genomföras i Jämtland Härjedalen med de förutsättningar som finns här. Det finns ett önskemål om att utredningen ska skickas ut på remiss till berörda aktörer, däribland kommunerna.

  Bilagor

 • Jan Persson, Catrin Skoglund och Åsa Eldebro gör en genomgång av psykisk hälsa med utgångspunkt i med kallelsen utskickade handlingar.

   

  Ledamot lyfter funderingar kring att mycket pengar läggs på analysarbete och om det verkligen gagnar medborgarna att så stor del av medlen läggs på den typen av åtgärder.

  Bilagor

 • Stefan Szücs, Göteborgs universitet, ger med stöd av en PPT (skickas ut separat) en presentation av ett projekt kring samverkan i vård- och omsorgsintegrering, som Göteborgs universitet vill genomföra i samarbete med RJH och kommunerna.

  Syftet är att studera kontinuerligt genomförd samverkan kring äldre med sammansatta vård-och omsorgsbehov, med fokus på det som upprätthåller och förbättrar kvaliteten med hjälp av återinskrivningsnivå som kvalitetsindikator. Jämtland Härjedalen är särskilt intressant inom området. Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga 2023.

 • Lisbet Gibson redogör för aktuellt arbete inom området och de möten som har hållits. Arbetsgruppen har tittat på olika typer av fall/fall-studier.

  Fredagsgruppen förlängde den tillfälliga riktlinjen till och med den sista april, med möjlighet att övergå i en ny överenskommelse om en sådan nås före den sista april.

 • Elsy Bäckström föredrar punkten med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Siffror över korta och långa vårdtillfällen för alla kommuner redovisas, liksom antal vårdtillfällen och dagar med betalningsansvar.

   

  Fortsatt granskning kommer att genomföras med hjälp av statistik, som numera kan tas fram i systemet.

   

  Ledamöter lyfter att det generellt är väldigt bra statistik över utskrivningsklara som presenteras.

 • Elsy Bäckström föredrar punkten.

  • Kommunerna vill att nuvarande avtal behålls,

  • RJH är nöjd, men vill komma ännu längre i intentionen i lagen. Målet måste vara 100 procent, men procentsatsen som avgör om granskning av individärenden ska ske bör höjas till 90 procent under ett år och därefter följas upp. Det är i Östersunds kommun det främst finns problem.

  Om inget avtal nås blir det lagen som träder in.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter företrädare för kommunerna att det inte finns någon vinst med att ändra avtalet. En möjlig kompromiss diskuteras. Östersunds kommun redogör för det förbättringsarbete som har gjorts respektive som behöver göras. Kommunföreträdare är överens om att det inte förändrar något att ändra procentsatsen i avtalet för att komma tillrätta med de problem som finns. Det är andra faktorer i processen som kommer innebära förändring.

  Härjedalens kommun erbjuder sig att hjälpa Östersunds kommun med korttidsplatser.

 • Referensgrupp upphandlingar

  Problematik diskuteras kring referenspersoner i upphandlingar, som är ett problem som har funnits länge. En lösning där kommunerna alternerar presenteras.

   

  Fysiskt möte SVOM i juni?

  Det finns önskemål om ett fysiskt möte den 3 juni 2022.

  Med tanke på utvecklingen av pandemin skjuts frågan framåt för beslut till nästa SVOM.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.