Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • § 45

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs.

 • Jessica Isaksson föredrar processen framåt mot ett nytt samverkansavtal med stöd i en PPT
  (skickas ut separat).


  Omvärldsbevakning från Dalarna, Västmanland och Gävleborg presenteras. Vidare dryftas
  tankar kring nästa steg i processen i Jämtland Härjedalen: Inför framtagande av
  upphandlingsdokument har Fredagsgruppen den 18 november beslutat att ett möte med referensgruppen ska äga rum för att precisera uppdraget. Preliminärt innehåll i uppdraget presenteras.

 • Lisbet Gibson informerar om hanteringen av ärendet om nedläggningen av TNE i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region JH med stöd i det protokollsutdrag som har skickats ut med handlingarna.

   

  Ledamot ställer fråga om hur frågan ska tas vidare och vad som händer härnäst. Elin Ring och Lisbet Gibson svarar att beredningen av Samsjuklighetsutredningens betänkande med förslag behöver avvaktas till våren 2023 före att vidare ställning i frågan kan tas i vårt län. 

  Bilagor

 • Anna-Karin Sahlin från Tilia presenterar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickad rapport och en PPT (skickas ut separat).

  Det handlar bl.a. om problembild, metoden att fånga upp ungas röster, syfte och arbetssätt, liksom resultat inom följande temaområden:

  ·       Skolan,

  ·       Fritidsaktiviteter,

  ·       Hjälp och stöd.

   

  Avslutningsvis poängteras att vuxenvärlden behöver agera på de synpunkter som de unga har framfört, före att de blir inaktuella.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamöter frågor om ungdomsmottagningarna, respektive stöd från föräldrar.

  Bilagor

 • Jan Persson föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickad rapport.

  Handlingsplanen innehåller en mängd aktiviteter, av både mindre och mer omfattande karaktär. Den nuvarande handlingsplanen är mer komprimerad jämfört med föregående år.

   

  En ny nationell strategi för psykisk hälsa kommer att läggas fram i augusti 2023. Ett större arbete väntar därmed under hösten 2023 för att anpassa den regionala handlingsplanen utifrån den nya nationella strategin.

  Jan informerar om att statsbidragen för psykisk hälsa fortsatt kommer att ligga på samma nivå även 2023.

   

  Ledamot ställer fråga om möjligheterna att få fram statistik om hälsoundersökningar inför placering i familjehem eller HVB-hem. Strömsund har det i sin internkontrollplan, i syfte att kunna att följa det mer noga genom att få statistik presenterad. Svar ges att det inte finns något gemensamt system i regionen, utan det måste ske manuella beräkningar. Det påtalas att samma problematik gäller statistik kring SIP. När det gäller SIP vore det dock möjligt att få fram statistik om alla berörda parter skulle registrera i LINK. En uppmaning om mer noggrann registrering i LINK lämnas.

  Bilagor

 • Elin Ring presenterar en summering av SVOM:s verksamhet under mandatperioden med stöd i med kallelsen utskickat underlag.

   

  Aktiviteter inom de tre beslutande fokusområdena - psykisk hälsa, God och nära vård och välfärdsteknologi - gås igenom, både när det gäller gemensamt arbete och vad det länsgemensamma arbetet och stimulansmedlen har möjliggjort.

   

  Lisbet Gibson och Elsy Bäckström kompletterar informationen avseende framtida behov inom IT/välfärdsteknologi.

  Bilagor

 • Lena Danielsson presenterar punkten med utgångspunkt i de frågor som uppkom vid SVOM den 7 oktober 2022 och svaren på frågorna som har skickats ut med kallelsen, liksom med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Svaren presenteras inom följande temaområden:

  ·         Forskningsläget,

  ·         Utvärderingar,

  ·         Skillnader mellan Mini-Maria och ordinarie öppenvård,

  ·         Rollfördelning Mini-Maria resp. kommunerna,

  ·         Samverkan och personkännedom,

  ·         Organisationen inom BUP förblir oförändrad,

  ·         Flödet från Mini-Maria till BUP,

  ·         Vad resurserna räcker till,

  ·         Ev. tillkommande kostnader (främst för lokaler),

  ·         Likvärdig vård i länet.

   

  Lise Hjemgaard Svensson (M) informerar om de diskussioner som fördes vid SocSam tidigare i dag och att SocSam enades om att lägga ett förslag till beslut på SVOM.

   

  Karin Näsmark (S) informerar om diskussionen i Strömsunds kommun och hur ärendet förs framåt i kommunen. Frågan kommer att tas upp på nytt i socialnämnden i december för vidare diskussion och hantering.

   

  Ledamot ställer fråga om varför BUP i Region Jämtland Härjedalen är första linjen när det gäller barns psykiska ohälsa. Tf. HS-direktör, Anna Granevärn, föredrar skälen till att organisationen ser ut som den gör. Lisbet Gibson kompletterar informationen. Det var planerat att det skulle ske en dragning av organisationen för både Vuxenpsykiatrin och BUP vid dagens sammanträde. Berörda verksamhetschefer hade dock inte möjlighet att medverka i dag. Punkten kommer därför att komma upp vid ett framtida möte.

  Bilagor

 • Maria Höög och Helena Ivansson föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat underlag.

  Bakgrunden till nuvarande förslag till målbild presenteras. Vidare presenteras syftet med förslaget till målbild, liksom skillnaden mellan målbilden och färdplanen. Själva målbilden (”Tillsammans för god hälsa hela livet”) presenteras med tillhörande fem strategier. Förslag lämnas till rekommendationsbeslut för SVOM och skälen till beslutsformuleringen.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter funderingar kring hur målbilden ska kommuniceras ut till alla parter respektive medborgarna, liksom hur förslaget till beslut är formulerat.

   

  Vidare ställer ledamot en fråga om vad stimulansmedlen för god och nära vård har använts till. Lisbet Gibson presenterar vad 2022 års stimulansmedel använts till inom Hälsovalet, så här långt. Exempel är utökade hembesök av allmänläkare och andra yrkeskategorier, samordningssjuksköterska på HC, Nära vård-team på HC, kombinerad tjänst för sjuksköterska HC-kommun, bedömningsbilar med ambulanssjuksköterska, fler filialer till HC, inköp mobil utrustning.

  En diskussion förs om hur användningen av stimulansmedlen ska redovisas i SVOM inför framtiden, liksom hur många år tillbaka åtgärder ska redovisas. Det finns samsyn bland ledamöterna om att det nya presidiet för SVOM får besluta om var gränsen ska dras och vad som ska presenteras inom området.

  Bilagor

 • Ordföranden tackar deltagarna för mötet, liksom för hela den här mandatperioden.

  Sammanträdet avslutas ca kl. 14:40 (med efterföljande fika i stället för paus under mötet).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.