Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • § 4

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

 • Den Blå-gröna ledningen i Region Jämtland Härjedalen har hörselvården som ett förbättringsområde och för, i samband med det, en dialog med distriktsledningen i Hörselskadades Riksförbund (HRF). Distriktsledningen i HRF har bjudits in till dagens möte, främst för att få ge sin bild av hur organisationen med hörselombud fungerar och vilka åtgärder som HRF anser behövs för att förbättra situationen för de hörselskadade. 

   

  Karl-Erik Eklund, HRF, tar sammanfattningsvis upp följande. Hörselombud i kommunerna fungerar olika bra i olika kommuner: Bra i vissa, mindre bra i andra och i vissa kommuner finns inte hörselombud. Detsamma gäller för hörselslingor i kommunala lokaler, där det är varierande kvalitet. Låg kvalitet i den här delen kan vara en diskrimineringsfråga. Vidare ska hörselombuden hjälpa till med att installera nya teknik/hörselhjälpmedel hemma hos patienter, men flera av hörselombuden har inte tillräckligt bra kompetens för det. Utbildning inom området behövs. Det är även problem med hörselhjälpmedel för personer med hemtjänst. När det gäller äldre personer utan hemtjänst läggs även avgifter på, vilket gör hörselhjälpmedel dyrt för många äldre.

   

  Flera förvaltningschefer ifrågasätter den bild som ges av HRF. Bl.a. påpekas att hörselhjälpmedel är att betrakta som en hälso- och sjukvårdsinsats, som inte är kopplad till kommunal hemtjänst. Mer konkret, skriftlig dokumentation efterfrågas från HRF för att det ska vara möjligt för kommunerna att förstå var problem finns och hur de som ev. ligger inom kommunernas ansvarsområde ska kunna åtgärdas. HRF ombeds att skicka sådan information till sekreteraren Christian Olsson.

   

   

 • SVOM beslutade den 6 november 2020 att den utvärdering av konsekvenserna av TNE:s nedläggning som SVOM tidigare har beslutat (9 oktober 2020) avvaktas tills SKR:s fördjupade fallstudie i samsjuklighetsutredningen har presenterats. SVOM ska då ta förnyad ställning till om utvärderingen behövs.

   

  Elin Ring och Lisbet Gibson informerar om status i Samsjuklighetsutredningen. Utredningen har inte kommit så långt, varför SVOM fortsatt måste avvakta beslut i frågan.

   

  Enkäter till regionerna från utredningen skulle besvaras senast den 19 februari. Det var 100 procent svarsfrekvens från regionerna.

   

  Det kommer att hållas ett tre timmar långt möte med Samsjuklighetsutredningen den 24 mars. Datumet passar dåligt för många politiker, men flera politiker anmäler sig intresserade till mötet. Elin ska undersöka om det går att ändra datum.

   

 • Lisbet Gibson och Elin Ring redovisar utifrån PPT (Skickas ut separat).

   

  Fredagsgruppen

  §God och Nära vård – aktuellt läge nationellt/lokalt inkl patientkontrakt,

  §Inspiration SKR resp Norrbotten samverkan region – kommun vid utskrivning från sjukhus,

  §Projektplan ”Gemensam plan för primärvård i länet”,

  §Lokal samverkansgrupp patientsäkerhet – del av kunskapsstyrningen,

  §Tjänsteköpsprocessen – förenkling via användande av Cosmic,

  §Säkra videomöten.

   

  L-IFO

  §Överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende,

  §Kunskapsstyrning – information om kommande VIP missbruk och beroende,

  §Hur ser hälsan och levnadsvanor ut hos unga mellan 13-29 år i Jämtland Härjedalen?

  §Information om projektplan ”Gemensam plan för primärvård i länet”,

  §Nationell lägesbild pandemin,

  §Hur mår barnen under pandemin?,

  §Vilka strategiska vill LIFO prioritera 2021? (Diskussion i mindre grupper)

  – Förebyggande insatser i samverkan avseende barn och ungdomar med psykisk ohälsa

  – Samarbetsplattform för tidiga insatser i syfte att motverka placeringar för barn/unga

  - Samarbete kring vuxna med samsjuklighet.

 • Tom Silverklo och Karin Näsmark drar bakgrunden, dvs. att SVOM vid sammanträdet den 6 november i beslutet borde ha beslutat att "rekommendera Region Jämtland Härjedalen och kommunerna...". Ett fel begicks, som behöver korrigeras genom att ett nytt beslut med korrekt formulering tas vid dagens sammanträde.

   

  En diskussion tar vid om hur beslutspunkterna bör formuleras. Ledamöterna är överens om att anta den rent redaktionella ändringen att ”SVOM beslutar att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och kommunerna...".

  Däremot uppstår oenighet när det gäller den första punkten under p.1:

  1. Anta mål för god och nära vård:

  ·         Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet.

   

  Några ledamöter förespråkar att punkten i stället bör formuleras enligt följande:

  -          Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar UTIFRÅN SITT ANSVARSOMRÅDE för vårdnivån primärvård i länet.

   

  Olika syn debatteras, där meningarna skiljer sig åt om fokus i arbetet fortsatt ska ligga på olika ansvar, eller mer fokus läggas på gemensamt ansvar och individen/personcentrering.

  Från kommunhåll framförs att inom God och nära vård måste varje huvudman göra ett eget arbete. Dessutom finns pengar avsatta för samverkan kommun-region. Det måste gå att "hålla två bollar i luften" samtidigt.

   

   

   

   

 • Jessica Isaksson föredrar ärendet utifrån en PPT (skickas ut separat). I föredragningen tar Jessica upp följande huvudpunkter:

  • Bakgrund,

  • Rekommendation: mål för God och nära vård,

  • Uppdrag till arbetsgruppen,

  • Uppdrag och mål för projektet.

   

  En efterföljande diskussion tar vid om huruvida SVOM kan fatta detta beslut själv, eftersom inriktningsbeslutet är taget. Eller om beslutet måste vara ”att rekommendera regionen och kommunerna att…”

   

  Det informeras om att SocSam tidigare i dag har beslutat att kommunerna avsatt stimulansmedel till en projektledare för kommunerna samt till kommunikations- och informationsinsatser i enlighet med intentionen i detta ärende.

   

  I diskussionen framförs att förslaget till beslut i SVOM bör ändras, för att reflektera att SVOM fattar vissa delar av detta beslut i egen kapacitet, respektive att endast regionen rekommenderas att besluta om att avsätta stimulansmedel till en projektledare samt till kommunikations- och informationsinsatser. Detta eftersom kommunerna gemensamt redan har fattat motsvarande beslut.

   

  Ledamöterna är överens om att förslag till beslut, som det är formulerat i handlingarna, byts ut mot en ny formulering som formuleras vid sittande möte.

  Bilagor

 • Ingela Jönsson föredrar ärendet utifrån en PPT (skickas ut separat) och i kallelsen utskickat underlag.

   

  Regioner och kommuner är skyldiga att träffa gemensamma länsöverenskommelser om samarbete kring personer med missbruk. Skyldigheten regleras genom tillägg i socialtjänstlagen (5 kap. 9a § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 3§ HSL).

  Överenskommelsen ska stärka samverkan och bidra till ett bättre tillgodoseende av vård, stöd och behandling för målgruppen. Länsöverenskommelsen ska utgöra bas för eventuella lokala överenskommelser mellan Regionens verksamheter, respektive kommun och, i förekommande fall, polis.


  Den aktuella överenskommelsen är en revidering av tidigare överenskommelse från 2016. Revideringen är initierad utifrån behov av att tydliggöra samverkan kring
  - barn och ungdomar i åldern 13-29 år. Sveriges kommuner och regioner fastställde december 2018 en handlingsplan mot missbruk och beroende för denna åldersgrupp. Den ligger som underlag vid denna revidering.
  - Spelberoende. Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk. Reglerna införs i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Med spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar.

  Mot bakgrund av att flera större förändringar från nationell och regional nivå är på gång har denna revidering gjorts med medvetenhet om att ny revidering kommer att behöva göras inom något år.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts att det förvisso är ett bra underlag, men att det redan finns ett beslut redan från 2015 om att integrerad verksamhet skulle genomföras. Det har därefter inte tagits något annat beslut om att det inte ska genomföras. Det måste följas upp att fattade beslut verkligen genomförs. Vidare skulle integrerad verksamhet göra stor skillnad för hela länet, inte endast för Östersunds kommun. I diskussionen lyfts skälen till varför beslutet från 2015 inte har genomförts.

  Bilagor

 • ·        Barnahus - information

  Magnus Rönnerfjäll (C) informerar om att Barnahuset är invigt och att det ser mycket bra ut i lokalerna. Regionen och kommunerna har varit i Barnahuset och fullgjort sina verksamhetsdelar på plats.

  Dock har ännu inget polisförhör genomförts i Barnahusets lokaler. De fysiska problem som tidigare fanns är nu åtgärdade. Nu återstår endast att Polismyndigheten ska godkänna lokalen för att även polisen ska börja nyttja den, vilket är en stor del av syftet med barnahuset.

   

  Inga andra övriga frågor tas upp.

 • Ordföranden tackar deltagarna, önskar trevlig helg och avslutar mötet kl. 15:25.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.