Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 30

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.

  Punkten om Skrivelse från SocSam ang. samverkan mellan kommunerna och Regionens psykiatri tas upp särskilt.

  Elin Ring informerar om att två dialogmöten har hållits hittills i den här frågan och ytterligare ett ska äga rum i oktober. Uppföljning kommer att ske vid nästa SVOM i december 2023.

     
  Inga övriga synpunkter framförs.

 • Lisbet Gibson och Elin Ring inleder.

   

  Moa Lindunger, projektledare från PwC, tar vid och föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat underlag/en PPT.

   

  Presentationen omfattar bl.a. uppdrag och genomförande, strukturella utmaningar för regioner och kommuner, omställningen till nära vård, samverkansavtalet (inkl. historik, syfte, lagstiftningskrav, politiska mål, framgångsfaktorer, liksom omvärldsspaning från Örebro och Uppsala) samt arbetet med en resursfördelningsmodell.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamot att faktorn "extrem landsbygd" behöver finnas med under strukturella utmaningar som påverkar nuläget i region och kommun. Det är något som påverkar oss mycket i Jämtland Härjedalen och som vi dagligen behöver förhålla oss till.

 • Maria Höög och Helena Ivansson föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat beslutsunderlag och en PPT (skickas ut separat). Det omfattar en sammanfattning av hela den gemensamma planen på primärvårdsnivå.


  I den efterföljande diskussionen lyfter Margareta Winberg (S) den diskussion som förevarit i Östersunds kommun om anhörigperspektivet och att det behöver förtydligas i dokumentet. Robert Brandt, Östersunds kommun, redogör för bakgrunden och motiven till behovet av tillägg.

  Bilagor

 • Bakgrund

  Med start under 2005 etablerades Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM). Dessförinnan hade samverkan mellan kommunerna och dåvarande landstinget skett inom ramen för det politiska samverkansorganet LAKO. En ny arena bedömdes behövas för att uppnå en bredare och djupare politisk förankring av, stor kunskap om och en gemensam syn på hälso- och sjuk­vården, omsorgen och socialtjänsten i länet. I SVOM deltar ordförande i länets kommuners socialnämnder/motsvarande samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från samtliga parter deltar sammanträden.

   

  I september 2009 initierade dåvarande ”Rådet för regional utveckling” ett ärende om att bilda en Barnarena. Behovet av en barn- och ungdomsarena hade funnits länge och hade aktualiserats i olika sammanhang. Barnarenan startade upp sitt arbete i juni 2009. I Barnarenan deltar SocSam:s presidium kompletterade av ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersund (SocSam består av ordf. i kommunernas socialnämnder/motsv), BUZ:s presidium (BUZ består av ordf. kommunernas barn- och utbildningsnämnder/motsv) samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från parterna deltar vid sammanträden.

  Allt sedan Barnarenans uppstart har SVOM och Barnarenan haft samma mandat och uppdrag, men olika målgrupper: Barnarenan har fokus på barn och unga och SVOM har fokus på vuxna personer. Syftet med grupperingarna är att stärka regional samverkan och utveckling mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Kopplat till sig har SVOM och Barnarenan tjänstemannaberedningar (SVOM: Fredaggruppen och SamReKo HSI, Barnarenan: SamReKo HSI).

  Ärendet

  Länets samverkansstruktur inom området har funnits under många år och det finns skäl att utvärdera och att se över om den möter länets framtida utmaningar och behov. Det finns även skäl att se över samverkansstrukturen med anledning av att kommunerna har bildat Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen, vilket torde bli en ny sammanhållande aktör inom samverkansstrukturen.

  Målet med översynen ska vara att identifiera behov av förändringar i den befintliga samverkansstrukturen samt att ta fram förslag till ny struktur för samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

  Av förslaget ska framgå vilka politiska- respektive tjänstemannagrupper som bör finnas i den föreslagna samverkansstrukturen, deras uppdrag och beslutsmandat samt inbördes relation.
  Förslaget ska klarlägga:

  ·         mandat,

  ·         roller (Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen),

  ·         rapporteringsvägar,

  ·         behov av administrativt stöd.

   

  Uppdraget behöver förhålla sig till de lokala förutsättningarna i länet och genomföras i dialog mellan Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Kommunförbundet. Om alternativa förslag lämnas ska för- och nackdelar redovisas. Ett av förslagen ska förordas och skälen för detta ska redovisas. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella ytterligare utredningar och åtgärder. En tydlig samverkansstruktur ska leda till:

  ·         aktivt bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre,

  ·         kontinuitet i samverkan,

  ·         effektiv samverkansorganisation,

  ·         effektiv mötesstruktur,

  ·         god samverkanskultur och starka relationer.

   

  Uppdraget bör inte omfatta:

  ·         samverkan med andra aktörer än Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner,

  ·         samverkan i andra frågor än hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola,

  ·         implementering av en ny samverkansstruktur,

  ·         kommunikation eller information till medarbetare och befolkning,

  ·         den interna organisationen hos samverkande parter.
   

  Angränsande uppdrag för samverkan inom andra områden och med andra organisationer/myndigheter bör kunna komma att initieras under uppdragstiden och en helhet bör då eftersträvas i de delar som tangerar varandra.
   

   

  Bilagor

 • § 36

  Sammanträdestider SVOM 2024

 • § 37

  SVOM den 8 december 2023

 • Bakgrund
  Ungdomsmottagningen i Östersund – startade i projektform 1981. 1985 permanentades projektet. Landstinget var och är fortfarande huvudman. Sedan 2004 bekostar länets kommuner (efter beslut i dåvarande LAKO) kurator för psykosocialt stöd inom ungdomsmottagningen. Det finns inget avtal som reglerar det samarbete som sker mellan regionen och kommunerna och kommunernas socialchefer/motsvarande påkallade våren 2023 behov av att se över och framarbeta ett avtal. Detta för att tydliggöra finansiering och psykosocialt uppdrag för den kuratorsfunktion kommunerna bekostar. Härjedalen påkallade samtidigt intresse av att ingå i ett länslänsgemensamt avtal och ej stå för egen kurator vid mottagningen i Sveg. Företrädare för ungdomsmottagningen instämde i att det förelåg behov av avtal.

  SVOM beslutade vid sitt sammanträde 24/2 2023 att:
  • Uppdrag ges till Fredagsgruppen och SamReKo HSI att utse en arbetsgrupp som ska arbeta
  fram förslag på avtal, finansiering och samverkan kring Ungdomsmottagningen i samverkan
  med Elevhälsan,
  • Återrapportering av uppdraget ska ske till Fredagsgruppen och SamReKo HSI 29 september
  2023 och till SVOM 13 oktober 2023.

   

  Ärendet
  SamReKo HSI fastställde den 12/5 2023 ett uppdrag för processen. Samtidigt beslutades att en arbetsgrupp med representanter från kommunernas individ- och familjeomsorg (IFO), skola/elevhälsa samt ungdomsmottagningen skulle sammankallas. Vid arbetsgruppens träffar har IFO-chefer deltagit, representation från elevhälsan har saknats men synpunkter har inhämtats på särskilt möte. En rapport har sammanställts, innehållande en utblick där ungdomsmottagningen beskrivs ur ett nationellt perspektiv och hur samverkan inom ramen för ungdomsmottagningen ser ut i andra län, grunderna för kommunernas nuvarande finansiering av kurator på ungdomsmottagningen, ungdomsmottagningens nuvarande organisering och uppdrag samt en beskrivning av vad som kan vara viktigt i en framtida samverkan. Rapporten avslutas med en kortare analys och förslag på fortsatt samverkan.

   

  Utifrån den omvärldsbevakning och analys som genomförts i rapporten är den sammantagna
  bedömningen att det även fortsatt bör ske en samverkan inom ramen för Ungdomsmottagningen. Den gemensamma verksamheten bidrar till stärkta hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser till målgruppen, vilket är i linje med intentionerna i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Omvärldsbevakningen visar att finansieringen av tjänster på landets ungdomsmottagningar skiljer sig åt mellan länen, men oavsett om det är kommun eller region som är huvudman så är det vanligt att båda bidrar till en mottagning.
  Förslag till samverkansavtal innehåller bland annat övergripande mål, gemensamma utgångspunkter, verksamhetsinnehåll, organisationsmodell och tillgänglighet (inkl. lokala avtal för Närmottagningar), kompetens och bemanning, samverkan och samarbete, ekonomi och kostnadsfördelning samt dokumentation och uppföljning. Avtalet utgår från att verksamheten vid ungdomsmottagningen även framledes samfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län gemensamt:
  • Kommunerna i Jämtlands län bekostar gemensamt 1,0 kuratorstjänst vid
  ungdomsmottagningen.
  • Region Jämtland Härjedalen bekostar övrig personal vid mottagningen.
  • Lokalkostnader och övriga kostnader vid huvudmottagningen i Östersund schablonfördelas
  mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna utifrån antalet tjänster.
  • Närmottagningar kan etableras i kommunerna i syfte att öka tillgängligheten till
  Ungdomsmottagningen. För att reglera samverkan och ansvarsfördelning samt att förankra
  varje Närmottagning lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive
  kommun/avtalspart och Region Jämtland Härjedalen. Kommunen står då för lokalkostnader,
  någon ytterligare finansiering från kommunerna ska ej förekomma utöver den kuratorstjänst
  som regleras i det länsövergripande huvudavtalet.

   

  Verksamheten ska bedriva hälsofrämjande, förebyggande utåtriktat arbete och mottagningsarbete. Ungdomsmottagningen ska ha en grundbemanning om: kurator 400% (varav kommunerna bekostar 100%), barnmorska 520%, allmänläkare 40% och undersköterska 100%. Den psykosociala resurs (kurator) kommunerna finansierar ska primärt ha följande uppdrag:
  • Samtalsstöd på individnivå inom ramen för Ungdomsmottagningens uppdrag,
  • Samverkan på individnivå, exempelvis genom samarbeten med andra aktörer via
  konsultation samt vid behov hjälpa ungdomen vidare till andra hjälpinsatser på olika nivåer,
  • Bidra med det psykosociala perspektivet i ett tvärprofessionellt arbete, ex. i olika former av
  utåtriktat arbete och gruppverksamheter Styrning och ledning av den samverkan som sker inom ramen för Ungdomsmottagningen Jämtland Härjedalen på länsnivå sker i etablerade samverkansforum (Fredagsgruppen/SamReKo HSI och SVOM). Årlig verksamhetsberättelse ska presenteras i dessa forum och gemensam utveckling av verksamheten ska identifieras.
  Den totala grundbudgeten för verksamheten uppgår till ca 8 800 000 kronor varav kommunerna gemensamt bekostar 780 000 kronor. Fördelning mellan kommunerna föreslås ske utifrån befolkningsandel i respektive kommun. Fördelningsmodellen, baserat på befolkningssiffror för 2022, innebär att Östersunds kommun står för 48,8% av kostnaderna och övriga kommuner för 51,2% av kostnaderna.

  Bilagor

 • Lennart Raswill (C) är vald till 2:e vice ordförande i SVOM.

  Då Lennart Raswill har avsagt sig sin plats som ledamot i SVOM behöver en ny 2 vice ordförande utses.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 14:55.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.