Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen. Ett upprop genomförs.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.
  Ordföranden yrkar att två ärenden ska läggas till under övriga frågor.

 • § 44

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

 • · SOU 2020:19 Nära vård – utredningen och remissvar från RJH, ÖSD, Åre.

  Remissvaren föredras av Lise Hjemgaard Svensson (ÖSD), Lena Weinstock-Sved och Elsy Bäckström (RJH). (PPT skickas ut separat). Åres remissvar föredras inte p.g.a. sjukfrånvaro.

  Remissvaren finns bifogade i kallelsen till mötet.

   

  · Samarbete via SKR

  Punkten föredras av Lena W-S för regionen och Lena Hallquist för kommunerna.

  Lena W-S presenterar utifrån en PPT (PPT skickas ut separat).

   

  · Glesbygdsmedicinska projektet – piloter i Bräcke och Ragunda kommuner

  Jessica Isaksson redogör utifrån PPT (PPT skickas ut separat).

   

  · Fredagsgruppens diskussion och förslag till beslut

  Ingela Jönsson föredrar enligt PPT (PPT skickas ut separat).

  Frågor uppkommer om gränsdragningar och utkrävande av ansvar.

   

  Exemplet Borgholm tas upp, där de "körde på" och sedan skrev avtal utifrån hur resurserna används bäst.

   

  En utvärdering inom området har genomförts. Jämtland Härjedalen har redan kommit långt. Vi har en bra hemsjukvård i länet och ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna.

  Till sist blir det alltid en fråga om pengar, det är där vi alltid ”snubblar”. Ambitionen är att alla parter ska bli vinnare i det här.

  Ledamöter tar upp att patientperspektivet behöver finnas med tydligare. Vad blir bättre för patienten i det här? Det är också en central aspekt.

  Bilagor

 • Ingela Jönsson och Lena Hallquist föredrar ett utkast till SVOM:s balanslista (bilaga skickas ut separat). Den kommer att komma upp vid sammanträdet den 4 december för beslut krig vad forumet ska jobba med framöver.

   

  Fredagsgruppen och L-IFO inordnas under det här, eftersom SVOM är beslutande organ.

   

  Prioriterade områden för SVOM:

  ·         Kompetensförsörjning,

  ·         Välfärdsteknologi,

  ·         God och nära vård.

   

  Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik/strategi för hälsa:

  ·         Förbättrad psykisk hälsa,

  ·         Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvårdspolitik,

  ·         Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor.

   

  Flera områden:

  ·         Kunskapsstyrning,

  ·         Samverkanssidan,

  ·         GNU:s upphandlingsansvar – forum för att ställa vissa frågor.

   

  Finns det frågor som vi har arbetat med länge, men som vi bör stryka för att kunna ta in andra frågor? Det bör finnas med i tankarna inför det fortsatta arbetet.

 • 1.       Ingela Jönsson presenterar förslaget till utvärdering (bilaga skickas ut separat).

   

  2.       Elin Ring går igenom Samsjuklighetsutredningen (Dir 2020:68).

   

  SKR:s fördjupade fallstudie i samsjuklighetsutredningen kommer troligen att vara klar under våren 2021. Detta med tanke på att slutredovisningen ska ske under hösten 2021.

  1. Sammanträdestider SVOM 2021

   Christian Olsson föredrar förslag till sammanträdestider för 2021 utifrån PPT (Skickas ut separat). Förslaget är 26 februari, 4 juni, 8 oktober och 3 december.

  2. Uppstart av coronamöten med förvaltningschefer och Region JH

   Ingela föreslår å regionens vägnar att dessa möten återupptas från och med den 11 november mot bakgrund av den ökande smittspridningen. 

 • Ordföranden avslutar mötet kl. 15.15 och tackar deltagarna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.