Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 42

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll. Korta nedslag görs vid de beslut som togs vid föregående möte.

   

  Inga synpunkter framförs.
   

 • Moa Lindunger, projektledare från PwC, genomför en workshop med stöd i, inför mötet, utskickade underlag samt en PPT (skickas ut separat). Vidare presenteras ett antal centrala frågor under workshopens gång, som deltagarna får besvara och som diskuteras.

   

  Framtidsutmaningar gås igenom, däribland ekonomiska, demografiska och sociala utmaningar. Kompetensförsörjning - hur vi ska få personer att flytta till Jämtland och eller stanna kvar här - tas upp som en särskild utmaning. 

   

  När det gäller ekonomin förs en särskild diskussion om hur vi kan följa (mäta) förändringar i arbetssätt som ger en bättre ekonomi totalt (kommuner och Region) och som bibehåller - men helst även förbättrar - kvaliteten för våra medborgare.

   

  Vidare berörs strukturen för det kommande samverkansavtalet för hemsjukvård, liksom arbetet med en resursfördelningsmodell. I anslutning till det förevisas Region Örebro Läns resursfördelningsmodell, som delvis fungerar som en förebild för arbetet i Jämtland Härjedalen.

   

   

 • Elin Ring och Caroline Johansson föredrar information om hur dialogen har framskridit med stöd i en PPT (skickas ut separat).


  Områden med åtgärder har identifierats, vilka presenteras inklusive åtgärdsförslag. Vidare presenteras nästa steg i processen.


  En diskussion följer om det som har presenterats. Ordföranden sammanfattar diskussionen.

  Frågan ska följas upp på nytt vid SVOM under 2024.

 • Jan Persson, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat)

  Presentationen omfattar bl.a. nuläge och utmaningar, förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention och exempel på insatser inom psykisk hälsa i Jämtlands län 2023. 

   

  Jan lyfter att det inte har gjorts någon riktig uppföljning av handlingsplanen 2023 och orsakerna till det. En omarbetning behöver genomföras av Handlingsplan psykisk hälsa och Suicidpreventiv handlingsplan, bl.a. utifrån en ny nationell strategi för psykisk hälsa. Jan (och Anna Frisk) avser att återkomma i den frågan i februari 2024.

   

 • Förslag till tema: Kompetensförsörjning.

   

  En diskussion förs om om tema och hur gemensamt SVOM ska organiseras. Förslag framförs om att de nio strategierna inom området, som SKR har tagit fram, ska användas som en grund för att belysa olika delar. Vidare har Arbetsförmedlingen tagit fram intressant material inom kompetensförsörjning. Även Nationella vårdkompetensrådet har tagit fram intressanta underlag, som bör beaktas.

   

  En fråga gäller datum. Beslut togs i SVOM den 26 maj om datumen 18-19 april 2024, lunch till lunch. Det har uppdagats att Hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträde samma datum. Många ledamöter har vidare uppfattat att det är 16-17 april 2024 som gäller.

   

  Christian Åhrén, sekreterare, tar på sig att samla in intressanta uppslag till konferensen och försöka ändra datum med Region Västernorrland till 16-17 april 2024.

 • "Länsöverenskommelse Riskbruk/Missbruk/Beroende - För kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen” samt ”Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar” är giltiga 2021-2023. Överenskommelserna har följts upp under åren, men ingen översyn/revidering har gjorts. Då överenskommelsernas giltighetstid sträcker sig till årsskiftet föreslås överenskommelserna förlängas under ett år och att planering för översyn/revidering påbörjas snarast möjligt.


  I översynen ska ingå att se över om det två överenskommelserna kan omformas till en sammansatt överenskommelse. I översynen ska även ingå att säkerställa att innehållet motsvarar förslagen i Samsjuklighetsutredningen.


  Länkar till överenskommelserna:

  Överenskommelse Riskbruk Missbruk Beroende 2021-2023.pdf (regionjh.se)

  2021-06-04 ÖK psykisk funktionsnedsättning RJH Kommun 2021.pdf (regionjh.se)

 • Sammanfattning

  Med anledning av att Social välfärd avvecklas inom enhet Samhällsutveckling, Region Jämtland Härjedalen, 230930 finns gemensamma projektmedel inom område psykisk hälsa som ska utbetalas från enheten. Förankring gällande användningen av medlen har genom åren skett i SVOM.

   

  Kommunernas del, 50 procent av kvarvarande medel, föreslås utbetalas från Region Jämtland Härjedalen till Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. Regionens del, 50 procent av kvarvarande medel, föreslås utbetalas till Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen. Medlen ska efter utbetalning användas i enlighet med SVOM:s inriktning för medlen, dvs. insatser som stärker den psykiska hälsan i befolkningen.

   

   

  Bilagor

 • Sammanfattning

  Med anledning av att Social välfärd avvecklas inom enhet Samhällsutveckling, Region Jämtland Härjedalen, 230930 finns balanser kvar inom Vård- och omsorgscollege vilka ska utbetalas från enheten. Kostnaderna för samordningen har fördelats 70 procent kommunerna och 30 procent Regionen och fördelning vid utbetalning bör således följa den procentsatsen.

   

  Kommunernas del av kvarvarande medel föreslås utbetalas från Region Jämtland Härjedalen till Kommunförbundet Jämtland Härjedalen.

   

  Bilagor

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:45.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.