Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • § 29

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • 1. Statusrapport,

  Veronica Molander (kommunerna) och Maria Höög (regionen), projektledarna för God och nära vård, presenterar sig. Projektledarna presenterar vad som är på gång inom området med stöd av en PPT.

   

  Ledarskapsutbildningen - 49 tjänstepersoner, 8 förtroendevalda från Jämtland Härjedalen går utbildningen. Totalt 2000 personer i hela landet.

   

  Dialogfrågor – ska vara besvarade senast den sista oktober.

  Medborgardialog – nästa steg i processen därefter.

   

  Länets målbild inom God och nära vård gås igenom. Målbilden är problematisk, eftersom den är så organisatorisk. Medborgardialogen kan ge inspel till att målen ska bli mer personcentrerade. Som jämförelse visas målbilden från Västernorrland, som är helt personcentrerad. Vidare förevisas hur en reviderad målbild enligt Västernorrlands modell skulle kunna se ut för Jämtland Härjedalen.

   

  I den efterföljande diskussionen ger ledamöter positiv respons på förslaget till reviderade mål. Vidare lyfts att mycket av det som togs upp i förslaget är på gång att förverkligas. Det påtalas att ordet ”patient” nämns på många ställen, men i fler delar är arbetet bredare än så.

   

  2. Handlingsplan - Fast vårdkontakt, Fast läkarkontakt och Patientkontrakt,

  Elsy Bäckström hänvisar till i kallelsen utskickad handling och går igenom hur arbetet har bedrivits för att ta fram handlingsplanen. En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat planen. Elsy delar skärm och kommenterar vissa delar av handlingsplanen.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att det är ett komplext område, som är svårt för politiken att ta del av. Politiken och medborgarna behöver komma in mer tydligt. En diskussion förs om hur det kan ske, bl.a. genom medborgadialog.

   

  3. Mål för God och nära vård - diskussion kring rekommendationsbeslut i SVOM 26 februari 2021

  Flera kommuner har inte beslutat i enlighet med SVOM:s rekommendationsbeslut i februari (se protokollsutdrag i kallelsen). I projektplan ”Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet” (liksom i Handlingsplan - Fast vårdkontakt, Fast läkarkontakt och Patientkontrakt, som refererar till SVOM:s inriktningsbeslut), står en skrivning som inte är helt i enlighet hur vissa kommuner har beslutet. En diskussion förs om den situation som har uppstått.

   

  Som redan har diskuterats under p. 1 kan såväl målen som projektplanen revideras. Positiv respons ges från ledamöter om att det ska göras i det kommande arbetet.

  Bilagor

 • Elsy Bäckström och Jessica Isaksson föredrar punkten.

   

  Elsy går igenom beslut inom området de senaste fyra åren, för att påminna om vad som har gjorts inom området. Planen är att använda GNU för den här frågan, för att få till samma patientavgifter.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts bl.a. vilka kostnader som är förenade med ev. förändringar inom området. Svar ges att det är svårt att veta, eftersom kostnaderna mellan huvudmännen inte tidigare har varit tydliga. Det är endast den totala kostnaden som är känd.

 • Lisbet Gibson och Anna Fremner föredrar punkten.

   

  Lisbet och Anna går igenom bakgrunden och problematiken med tjänsteköp mellan regionen och kommunerna. Regionen behöver arbeta mer internt med frågan och reda ut hur detta ska hanteras framöver, innan regionen återkommer till kommunerna med förslag till lösningar. Ambitionen är att tjänsteköpen ska minska framöver, inte ersättas med upphandling.

 • Elin Ring och Jessica Isaksson föredrar punkten med stöd av en PPT.

   

  Elin presenterar arbetsgruppens medlemmar och uppdrag.

  Jessica Isaksson tar vid och presenterar en GAP-analys, från nuläge till önskat läge. Vidare presenteras konsekvenser av de brister som finns i dagsläget. Det fortsatta arbetet handlar bl.a. om ett förtydligat uppdrag och ansvar, utbildningsinsatser och förbättrad samverkan. Ett förslag till vision presenteras, som dock kommer att behöva revideras. Planen är att återkomma till SVOM i december och dra frågan utförligare, då även med förslag till beslut.

 • Lisbet Gibson föredrar punkten.

   

  Lisbet går igenom hur avtalet för Storsjögläntan ser ut, liksom en plan för hur arbetet ska bedrivas framöver. En mindre arbetsgrupp tillsätts, som ska diskutera den framtida hanteringen. Preliminära medlemmar i arbetsgruppen presenteras.

 • Elsy Bäckström föredrar punkten med stöd av en PPT.

   

  Elsy presenterar bakgrunden och problematiken. Region Jämtland Härjedalen har öppnat upp Cosmic LINK för brett för kommunerna, vilket gör att avtalet i nuläget inte följs. Elsy går igenom konsekvenserna om avtalet ska följas strikt, liksom möjliga förslag till alternativa lösningar.

   

  I den efterföljande diskussion lyfts att situationen är besvärlig, eftersom det här är en viktig fråga för kommunerna. Frågor lyfts också om kommunerna ska satsa på Nationell Patient Översikt (NPÖ), eller tänka på något annat sätt. Svar ges att det satsas på NPÖ nationellt och att kommuner inte kan välja att avstå.

   

  Vidare ställs frågor om omförhandling av avtalet med Cambio är möjlig under avtalsperioden och om alla sådana möjligheter har uttömts. Svar ges att Cambio vill prata med kommunerna; inte med regionen. Elin Ring för en diskussion med kommunerna om hur de ställer sig till ett avtal med Cambio. I nuläget har fem kommuner svarat.

   

   

 • Elin Ring föredrar punkten utifrån med kallelsen utskickade handlingar.

   

  Barnarenan tog beslut i frågan den 4 oktober.

  Bilagor

 • Elsy Bäckström föredrar punkten.

   

  Elsy gör en genomgång av förutsättningarna och skälen till att avtalet behöver förlängas.

 • Tom Silverklo (C) föredrar punkten.

   

  Förutom förslag till mötestider förs en diskussion om framtida möten ska vara fysiska eller digitala. Många ledamöter förespråkar att de allra flesta framtida möten bör vara digitala.

 • Vid SVOM:s sammanträde i juni lades ett förslag om att en politisk referensgrupp, likt den som finns för SocSam, ska tillsättas för SVOM.

   

 • Tom Silverklo (C) och Lisbet Gibson föredrar bakgrunden.

   

  En diskussion förs om behovet av ett extra SVOM i anslutning till digitala föredrag med Västernorrland den 15 oktober.

 • 1. Forskningsansökan från Göteborgs universitet (om samverkan inom äldrevård).

  Lisbet Gibson föredrar ärendet med bakgrund. Ett förslag läggs om att de aktuella forskarna ska bjudas in till nästkommande SVOM för att presentera arbetet.

   

  2. Barnahus

  Elin Ring föredrar ärendet (ett dokument från Bergs kommun har skickats ut inför mötet).

   

  Det finns problem med polisens barnförhör, som ofta tar lång tid innan de genomförs. Detta har Bergs kommun uppmärksammat. Även Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen ger stöd till att det här problemet måste lösas. Frågan ska lyftas med polisen från både kommunalt och regionalt håll, från regionen bl.a. av Regiondirektören.

   

  SOCSAM har föreslagit att en särskild skrivelse ska skickas till polisen i frågan. Förslag läggs om att SVOM ska ställa sig bakom skrivelsen. Ett utkast till skrivelse ska tas fram.

   


   

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.