Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen

 • § 17

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll. 

  Inga synpunkter framförs.

 • Veronica Molander och Maria Höög föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat). Inledningsvis föredras status i projektet.

   

  Presentation av enkätresultatet

  Veronica och Maria föredrar kort information om viktiga delar i enkätresultatet och den fortsatta processen utifrån enkätresultatet.

   

  Målbild God och nära vård

  Inför workshopen går Veronica och Maria igenom bakgrunden till målbildsarbetet, omvärldsbevakning/andra utvalda regioners målbilder, liksom status i arbetet i Jämtland Härjedalen.

 • Veronica Molander, Maria Höög, Elin Ring och Jessica Isaksson ansvarar för workshopen.

   

  Jessica Isaksson går igenom förutsättningarna för workshopen och hur den ska genomföras. Gruppdiskussioner i fem grupper tar vid.

   

  Efter gruppdiskussionerna redovisar respektive grupp sina tankar kring och förslag till hur målbilden för God och nära vård bör formuleras i Jämtland Härjedalen. De skriftliga förslagen lämnas in till de ansvariga.

 • Jessica Isaksson sammanfattar resultaten från gruppdiskussionerna.

  Materialet kommer att tas till arbetsgruppen, för bearbetning i juni. Sedan ska det anpassas för kommunikation utåt. Därefter ska remiss skickas till Pensionärsråd, brukarråd och patientföreningar. Om möjligt även till ungdomsråd i de kommuner som har det.

   

  Ordföranden kommenterar tidsperspektivet.

 • Carina Vaksdal och Marianne Holmgren föredrar punkten utifrån en PPT (skickas ut separat) och i kallelsen utskickad verksamhetsberättelse för 2021.

   

  Inledningsvis presenteras en utredning för nationell strategi mot våld mot barn och utredningens uppdrag.

  Vidare presenteras utvalda, viktiga delar i verksamhetsberättelsen för barnahus 2021. Det omfattar bl.a. statistik över antalet polisanmälningar, målsägande barn, de misstänkta personerna i utredningarna och deras relation till de målsägande barnen m.m.

  Avslutningsvis presenteras arbetet framåt, bl.a. dialog med samverkanspartners, filialer i länet (främst Strömsund och Sveg) samt information till barn och unga.

  Bilagor

 • Lena Danielsson, Östersunds kommun, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Lena presenterar inledningsvis innehållet i det kompletterande uppdraget till den förstudie som tidigare genomfördes.

  Vidare görs nedslag i vissa viktiga delar, bl.a. tillgänglighet, lokalisering, organisatorisk tillhörighet, ansvarsfördelning Region JH/Kommunerna, ledningsansvar, personal och bemanning, styrning, sekretess och dokumentation, kostnadskalkyl och fördelning av kostnader, liksom ekonomisk nytta för kommunerna respektive Region JH.

   

  I den efterföljande diskussion lämnar ledamot kommentar om uppföljning av nationell statistik inom området/liknande verksamheter.

  Ledamot ställer fråga om det delade ledarskapet och hur arbetsgruppen har resonerat sig fram till det. Svar ges att arbetsgruppen har sett det här alternativet som det bästa, delvis utifrån omvärldsbevakning av liknande län som har liknande förutsättning för verksamhet, som redan är etablerad. En längre diskussion förs om vilka alternativ som finns och fördelar respektive nackdelar/risker med respektive alternativ.

  En längre diskussion förs om huruvida SVOM är redo att gå till beslut eller inte.

  Bilagor

 • Elin Ring och Jessica Isaksson föredrar punkten.

   

  Det förlängda Samverkansavtalet om hemsjukvård löper ut den 31 december 2022. Information ges om planerad process framåt för att revidera avtalet.

   

  Lise Hjemgaard Svensson (M) föredrar information från SOCSAM om att skatteväxlingsfrågan har diskuterats där och att ett inriktningsbeslut tagits om att Samverkansavtalet om hemsjukvård ska förlängas ett år vid nästa tillfälle, inte automatiskt två år som framgår av nuvarande avtal.

   

  Mötet ajourneras 5 minuter för samtal mellan Ordföranden och 1 vice ordföranden.

   

  Mötet återupptas. Ordföranden informerar om att Region JH i nuläget utreder skatteväxlingsfrågan och därför behöver avvakta beslut frågan.

   

  Ledamöter från kommunerna kompletterar med information om att det i dag främst är Samverkansavtalet som ska diskuteras och att avtalet behöver beslutas, eftersom det annars automatiskt förlängs i två år om inte annat beslutas senast sex månader innan avtalet löper ut.

 • Elsy Bäckström informerar om arbetsprocess och reviderad tillfällig riktlinje.

 • Elin Ring föredrar innehållet i den reviderade uppdragsbeskrivningen för Fredagsgruppen.

  Bilagor

 • Ordföranden föredrar punkten.

   

  Såväl SamReKo och Fredagsgruppen som Barnarenan har uppdragsbeskrivningar som är aktuella. Det finns i nuläget ingen aktuell uppdragsbeskrivning för SVOM, varför en sådan bör tas fram och fastställas av SVOM.

 • Ordföranden föredrar punkten.

   

  Presidiet för SVOM i Region Västernorrland förslår att skjuta upp gemensamt SVOM hösten 2022 och i stället bjuda in Jämtland Härjedalen till SVOM i Västernorrland våren 2023, 20-21 april. Därefter kan ordningen återupptas med att Jämtland Härjedalen är arrangör för gemensamt SVOM hösten 2023.

   

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:10.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.