Hoppa över navigering
 • Lise Hjemgaard-Svensson (M), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

   

  Ordföranden yrkar att två ärenden, corona-möten på onsdag och munskydd, ska läggas till under övriga frågor.

 • § 54

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll.

 • Ärendet föredras av Elin Ring och Jan Persson.


  Enkäter har skickats ut till kommunerna genom länsnätverket.


  Det är inga stora förändringar i revideringsarbetet. Men, suicid bland barn har tagits bort.
  Detta eftersom det var ”noll” i den kategorin 2019. Målet har uppnåtts. Nollvisionen finns
  dock kvar.


  Andelen behöriga till gymnasiet har tagits bort – det går inte att följa längre.

  Personer med samsjuklighet – där har ändringar gjorts.

  Barnahus – nu finns det och invigs inom kort. Aktiviteten är dock ändrad i HP.

   

  Negativt: Tillgänglighet till BUP och ungdomsmottagningar (journalförda besök) går åt fel
  håll. Det handlar till stor del om konsekvens av Corona-pandemin.

  Positivt: Zuicid Zero är nu etablerat i Jämtlands län. 4,5 miljoner kr har nyligen fördelats till sju projekt (13 ansökningar kom in, men ett misstag skede kring en ansökan från Krokom). 

  Det är nu klart att statsbidragets storlek inom området blir samma summa även för 2021.

   

  Ingela Jönsson informerar i stora drag om Anti-stigma-projektet. Region JH har nyligen blivit beviljad medel från Folkhälsomyndigheten inom ramen för Antistigmasatsningen. Anna Frisk är utsett till samordnare. Mer information kommer vid en särskild punkt på ett kommande SVOM 2021.

   

  Bilagor

 • Ingela Jönsson föredrar ärendet utifrån utskickat underlag.

  Ingela går igenom listan och gör särskilda nedslag.

   

  Diskussion uppkommer kring God och nära vård. Det betonas att allt inte kan läggas ihop inom området, utan att ansvarsfördelningen mellan kommun och region i vissa delar måste hållas isär.

  Bilagor

 • Ingela Jönsson föredrar ärendet.

  Avtalet går ut den 31 december 2020. Region JH har misslyckats i fråga om utdata ur vårdplaneringssystemet LINK. Utan utdata kan inte utvärdering av LOSUS-avtalet göras. Det ser i nuläget ut som att det ska gå att komma igång med utdata vid årsskiftet 2020/21. SVOM kommer att få mer information under våren 2021.

 • Thomas Andersson, Folkhälsoenheten, informerar om bakgrunden till och arbetet med ett projekt som ska motverka missbruk bland äldre, främst bland kvinnor utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Jämtland Härjedalen är en av pionjärerna bland regionerna i Sverige.

   

  I den efterföljande diskussion framförs att även Munskänkarna bör tas med i det här arbetet.

 • Ingela Jönsson föredrar ärendet utifrån de båda dokument som har skickats ut särskilt inför sammanträdet.

  Elin Ring kompletterar med att enkät från SKR kommer att skickas ut före jul. Datainsamlingen ska sedan vara klar tidigt 2021, troligen i mars.

   

  Ledamöter lyfter att SKR:s utvärdering bör inväntas innan definitivt beslut fattas i det här ärendet.

 • Anna Kråik Åström föredrar ärendet. Anna förtydligar bakgrunden till den e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal, som lanserades den 18 november.

   

  Det finns en stor kunskapslucka om samisk kultur i det svenska samhället och även inom vården, en lucka som behöver fyllas. En "trailer" förevisas för ledamöterna, liksom upplägget i utbildningen. Utbildningen har tagits fram tillsammans med samer. Den är gratis och tillgänglig för alla. Den är totalt 100 minuter lång, indelad i 6 kapitel. Det krävs endast att ett konto skapas för att det ska gå att ta del av utbildningen. Utbildningen är särskilt anpassad efter vården, men kan även användas mer generellt.

   

  Det behöver spridas att den här utbildningen finns. Anna riktar en uppmaning till förvaltningscheferna att ta del av utbildningen och sprida den i sina organisationer.

 • Urban Tirén föredrar ärendet utifrån en PPT (skickas ut separat).

  IVO-rapport/granskning om Covid-19 på SÄBO. Det är kraftig kritik som framförs. Kritiken är likartad för de flesta regionerna.

  Urban föredrar även den särskilda granskning som har gjorts inom Region JH.

   

  Ledamöter tar upp den kritik som i media lyfts om att IVO-granskningen redan på förhand var bestämd vad som skulle komma fram. Urban kommenterar kritiken.

 • Östersund: Det finns smitta på några boenden, men inget allvarligare utbrott ännu. Inga särskilda besöksrestriktioner på SÄBO planeras.

   

  Bräcke: Hårt drabbat i våras, en av de 40 kommuner som drabbades värst. Det finns en trötthet i organisation.

  Inga särskilda besöksförbud nu. Dock finns smitta på vissa ställen, men inget större utbrott. Ingen kluster-smitta, utan mer spritt på olika ställen. Nu har det varit ökad smittspridning den senaste veckan, sådet återstår att det hur det blir de närmsta veckorna.

   

  Strömsund: Ökad smitta sedan några veckor på SÄBO. Lite här och där, men ökad sjukfrånvaro bland personalen vilket gör att verksamheten är under ökad press. Besöksförbud på SÄBO har införts sedan i går.

   

  Ragunda: Vi har varit förskonad från större utbrott. Vi har varit restriktiva med besök sedan tidigare och besöksförbud infördes i går. Stor oro bland personalen för att det ska bli jobbigt runt jul och nyår, då det råder brist på vikarier. Men, just nu ser det ok ut.

   

  Härjedalen: Vi har varit förskonade från större utbrott, men den senaste veckan har det kommit smitta på vissa ställen. Vi försöker vara noga och restriktiva. Det är ansträngt och bland personalen finns även hos oss oro inför julen. Munskydd används på enheter där det finns bekräftad smitta.

   

  Regionen (Anna F): Vi har bytt Lab för tre veckor sedan. Det här är den första veckan då inte alla tillgängliga prover har gått åt. Från måndag finns det kapacitet att testa på alla enheter.

  Vi ska öka till 1100 prover/dag och inom kort därefter skala upp till 1400 prover/dag vid jul. Så kapaciteten kommer att öka för PCR-testning.

  Det finns även numera antigentester. Dock måste dock symptom finnas för att det ska kunna bli en träff.

   

  Krokom: Vi har haft tre tuffa veckor. Ännu inte smitta på SÄBO, men bland personal på många ställen. Inget besöksförbud har införts, men vi är restriktiva. Munskydd används på vissa enheter. Det är ett ansträngt läge bland personalen.

   

  Åre: Det är en del frågor om testkapacitet för besökare vid jul/nyår. Just nu ser planen bra ut, förutsatt att det inte blir sjukfrånvaro i provbussarna. Vi känner som Krokom att det är många som är hemma, främst inom skolan, i väntan på testsvar. Det vore önskvärt att provsvaren inte drar ut på tiden. Inget smitta på SÄBO nu, det har varit något enstaka på eget boende. 

   

  Maria S: Det är ett ansträngt läge på sjukhuset. En särskild covid-enhet har öppnats igen. Olika typer av förstärkningar, bl.a. av ambulansen. Vissa planerade operationer har dragits ner. Det har varit tufft bemanningsläge under hösten och det kommer troligen att hålla i sig åtminstone några veckor till.

  Lite hoppfullt är ändå att vi har lärt oss mycket sedan i våras, så behandlingsläget är betydligt bättre. Inte lika många hamnar på IVA jämfört med under våren.

 • Lise Hjemgaard Svensson föredrar ärendet, som diskuterats i Socsam.

  På Socsam 4 dec beslutades att rekommendera kommunerna att avslå ansökan eftersom det årliga bidraget nyligen höjts. Brottsofferjouren har redan tidigare fått 600 000 kr. Den aktuella ansökan handlade om ytterligare 300 000 kr. Brottsofferjouren har inte preciserat varför de ska få lika mycket pengar till.

   

  Regionen informerade om att inkommen handling från Brottsofferjouren till Regionen inte innehåller någon begäran om  ökat anslag från regionen, varför regionen bara kommer hantera det som information.

 • Lise Hjemgaard Svensson föredrar informationen, som kompletteras av övriga deltagare.

   

  ·         TNE-ärendet var upp även på SOCSAM.

  ·         Storsjögläntan – här behöver något göras. Mycket har förändrats. Avtalet ska sägas upp, 6 månaders uppsägningstid. Socsam beslutade den 4 dec att rekommendera kommunerna att säga upp det muntliga avtalet från 1991 och avtalet om kostnadsfördelning från 2003 samt föreslå RJH att ett nytt avtal om samarbete och tjänsteköp arbetas fram av en arbetsgrupp bestående av socialchefer och regionen. Ett omtag behöver tas i den här frågan. Från kommunalt håll framförs även att  det är viktigt att vi skiljer på begreppen, så vi vet vad vi menar (specialiserad vård eller PV). Det handlar om vilken vårdgivare som har ansvaret, annars blir det ohållbart.

   

  I diskussionen som följer lyfter regionföreträdare att det vore bra att vi får till ett avtal även för specialiserad vård, det har varit en fråga sedan 2017. Den här frågan bör ingå i ärendet om en gemensam plan för 2021. Men, om det nu kommer upp så här är det något RJH behöver ta hem och fundera över. Regionen har försökt få till frågor om specialiserad vård generellt och på flera håll. SVOM tog ju ett beslut vid förra sammanträdet om en gemensam plan. Det finns många frågor som kan rymmas i en sådan plan. Sedan kan vi givetvis börja med Storsjögläntan, men vi bör hålla oss till det beslut som SVOM har tagit.

  Henrik Walström har ett uppdrag om att ta fram en analys, men det har kommit pandemi-frågor i vägen.

   

  En diskussion följer om patienter som flyttas från MINT till Storsjögläntan för palliativ vård. Det drar, enligt vissa ledamöter, stora resurser, varför frågan inte kan vänta under hela 2021 på en lösning. Från regionen framförs dock att detta är ovanligt. MINT är för personer som ofta åker ut och in på sjukhus, otrygga personer. Det kan vara väl så dyrt för kommunerna att ta hand om otrygga individer, skicka fram och tillbaka till sjukhus, som att ha kvar personen i hemmet med gott stöd från regionen. Regionen och kommunerna gjorde ett gemensamt studiebesök till Skaraborg för några år sedan, där kommunrepresentant och representant VGR, berättade att deras mobila närvårdsteam (MiNT) inte innebar ökade kostnader för kommunerna. MiNT i Jämtlands län fungerar lika som i Skaraborg. Många patienter är nu mer hemma än på sjukhuset, vilket kan medföra en ökad kostnad för kommunerna. Men, det finns andra patienter som i stället ger ökade kostnader för regionen och samtidigt minskade kostnader för kommunerna, exempelvis reumatologiska sjukdomar. Så frågan måste ses i ett större perspektiv. Vanligen ger nya behandlingar ökade kostnader för både region och kommun.

   

  Från kommunhåll framförs att det är helt naturligt att den frågan om Storsjögläntan tas upp. Det handlar inte bara om ekonomi, utan även om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det stämmer väl överens med IVO-kritik i andra delar. Vidare framförs att detta inte ska ses som ett avsteg från det beslut som SVOM tog vid förra sammanträdet. Vi måste klara ut Storsjögläntan, ansvar och kostnader, om vi ska kunna komma vidare inom specialiserad vård.

   

  Från regionens sida framförs att medborgarnas/patientens perspektiv bör ställas framför ett  ekonomiskt perspektiv. Det konstateras att region-kommun tyvärr ofta hamnar i ekonomiska frågor där det "skaver". Men, om vi samverkar blir det i slutändan billigare för båda parter.

   

  I diskussionen lyfts även att dessa frågor bör diskuteras mer politiskt. Det är viktigt att det inte bara blir ett tjänstemannasamtal.

 • 1. Coronamöten på onsdagar

  Ledamöterna beslutar att det blir ett corona-möte på onsdag i nästa vecka. Både munskydd och skyddshandskar är frågor som bör diskuteras på det kommande mötet. Vidare bör kommande veckors möten inte ställas in, utan hellre att det blir kortare möten.

   

  2. Krokom: I media ska ha figurerat att ett förslag på rekommendation om att införa munskydd i vårdnära situationer kommer? Det har diskuterats vid kommunschefsmöte i dag, MAS på måndag. Fråga ställs om något har beslutats i frågan? Frågan kommer upp mötet onsdag.

  Förvirring råder om vilken nivå beslutet ska tas på. Ett sådant beslut behöver förankras brett. Det betonas att vi behöver gå i takt i Jämtland Härjedalen.

  Frågor uppkommer om hur stort lager det finns om en sådan allmän rekommendation kommer. Regionen klargör att det finns ett system på plats, men att frågan får tas upp mer i detalj kommande onsdag. Vidare klargör regionen att munskydd endast är en liten del av skyddet mot Covid-19.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.