Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Nytt Samverkansavtal HSL och resursfördelningsmodell

 • Det föreligger behov av att revidera avtalet i de delar som avser styrning/ledning, budget samt hantering av eventuellt överskott/underskott. Beslut om att revideringsprocess inleds fattas av Barnahus styrgrupp, där även övriga parter i verksamheten ingår, dvs. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SVOM är politisk ledningsgrupp för Regionen och kommunernas del av verksamheten och informeras om revideringsprocessen samt rekommenderar eventuellt slutligen kommunerna och Regionen att besluta om ett nytt avtal.

 • Regionens samverkansråd (RSR) beslutade 2023-12-11 (§ 77) om en översyn av länets samverkansarenor inom område socialtjänst, skola/elevhälsa och hälso- och sjukvård. Beslutet avser en översyn av hur länets samverkansstruktur möter länets framtida utmaningar och behov i allmänhet samt utifrån bildandet av Kommunförbund. Målet med översynen är att identifiera behov av förändringar samt föreslå ny struktur för samverkan utifrån grupperingar, mandat, roller, rapporteringsvägar och behov av administrativt stöd. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen samordnar översynen.


  Aktuell information om pågående översyn samt påminnelse om att besvara enkät om samverkansstrukturen.

 •   8

  Gemensamt SVOM med Region Västernorrland 16-17 april 2024

 • 2023 har pilotprojektet BarnSäkert genomförts med finansiering från länsgemensamma medel psykisk hälsa. Pilotprojektet har inkluderat BVC och förebyggande socialtjänst i två kommuner (Krokom och Östersund). Erfarenheterna från pilotprojektet är mycket goda och det finns ett stort intresse i Regionen och i länets kommuner för att införa metoden.

   

  Fredagsgruppen och SamReKo HSI beslutade den 9 februari 2024 om ett länsövergripande breddinförande av BarnSäkert för år 2024 och 2025. Vidare beslutades att finansiering av breddinförandet ska prioriteras in vid förslag till SVOM om fördelning av länsgemensamma stimulansmedel psykisk hälsa 2024-2025.

  Bilagor

 • I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner och andra berörda aktörer, och i avvaktan på en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention har staten och SKR enats om att inriktningen på överenskommelsen 2024 i stort kvarstår oförändrad från föregående överenskommelse inom området. I relation till 2023 har den länsgemensamma potten ökat och det framhålls särskilt att länsövergripande analyser samt länsgemensamt beslutade åtgärder bör stimuleras i syfte att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan liksom en ändamålsenlig användning av utvecklingsmedlen.


  Totalt fördelas 13 302 905 kronor till länsnivå inom följande utvecklingsområden:

  • En mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet eller omfattande behov,
  • En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen,
  • Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete,
  • Ett utvecklat arbete för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.

  Bilagor

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.