Hoppa över navigering
 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • § 3

  Val av justerare

 • Ordföranden redogör kort för föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Jessica Isaksson föredrar punkten utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Information ges om aktuella frågor i Cosmic när det gäller delning av information mellan Regionen och kommunerna. Vidare nämns att det är positivt att det har möjliggjorts förenklingar som nu sker digitalt i stället för på papper. Det är dock problematiskt att inte något enskilt forum äger hela bilden kring digitalisering. En diskussion förs om vilket forum som skulle kunna vara lämpligt, liksom om IT-chefer ev. skulle kunna vara med i SVOM.

   

  Ledamot stället fråga om information som ev. hamnar i NPÖ eller inte. Svar ges att det som registreras i Cosmic via Regionen förs direkt till NPÖ. Företrädare för en kommun informerar om att det för kommuner har varit dyrt att ansluta till NPÖ, varför många kommuner har avstått.

   

  Fråga ställs om vilket forum som ska besluta i dessa frågor. Önskemål framförs från ledamot om att de ska få presenterat ett beslutsunderlag i frågan, sa att det finns något att ta ställning till. Frågan får diskuteras vidare inför nästa SVOM.

 • Lisbet Gibson föredrar punkten utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Vilka som ingår i arbetsgruppen och syftet med arbetet presenteras. Nuläget tas upp och diskuteras, liksom processen framåt.

   

 • Mats Brännström, projektledare för projektet God och nära vård i glesbygd informerar om projektet. Det är ett projekt som finansieras från nationell nivå/Regeringskansliet. Det finns modellområden i alla fyra norr-län, bl.a. Bräcke/Ragunda i Jämtland. 

   

  Mats går igenom vilka resultat som har uppnåtts hittills. Det tar tid att driva igenom förändringar. Många kommuner är små i förhållande till regionerna. Det finns många lokala exempel på modellområden där arbetet fungerar bra och som tänkt (”gröna öar”). Tyvärr är det ofta personberoende. Vidare kommer det att krävas att få fram resultat som går att mäta.

   

  Mats tar upp tre områden, som överlappar, som skulle vara värdefulla att ta vidare: 

  1. Medborgarna och deras synpunkter – en kontinuerlig ”medborgardialog”, där alla aktörer deltar samtidigt och där det är tydligt vilka alternativ som finns . 

  2. Integrering mellan region-kommun – hitta nya organisatoriska lösningar? 

  3. Mer utvecklade vårdkedjor mellan sjukhus och primärvårdsnivån.

   

  Mats bjuder in till att ge inspel till en fas II-ansökan för 2023 – det kan vara saker som redan görs eller som behöver utvecklas.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts reflektioner kring presentationen. Det handlar bl.a. om att undvika onödiga förflyttningar av patienten. Vi behöver lämna kulturella och funktionella stuprör.

 • Maria Höög och Veronica Molander föredrar punkten.

   

  • Vårens ledarskapsutbildning.

  31 personer från länet i den här omgången, såväl förtroendevalda som tjänstemän.

  En presentation görs av vilka målgrupper som berörs. Det finns ännu tid att anmäla sig. Det kommer även att anordnas en ledarskapsutbildning till hösten 2022.

   

  • Revidering av projektplan nära vård

  Maria Höög går igenom vad som har ändrats i projektplanen och varför dessa revideringar har gjorts. Förslaget har skickats ut med kallelsen.

  Vidare gås webb-enkäten igenom och status i arbetet. Information ges även om lokala workshops inom god och nära vård. Lokal samverkansplan för geografiskt kommunområde diskuteras.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamot att medborgarfokus är svagt i den reviderade planen. Detta bör förtydligas. Vidare påtalas att resurser för att politiken ska kunna göra sin del saknas - det måste ges tid och resurser till politikerna för att sätta sig in i och diskutera dessa frågor.

  Bilagor

 • Elsy Bäckström informerar om det utvecklingsarbete som genomförs mellan regionen-ÖSD kommun för att förbättra processen att få hem utskrivningsklara från sjukhuset med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Flera områden har identifierats där vidare utveckling kan genomföras. Befintlig rutin har brister och den ska revideras. Vidare presenterar Elsy statistik över utskrivningsklara, både korta och långa vårdtillfällen.

   

  En diskussion förs om lämpligt datum för förlängning av LOSUS-avtalet.

 • Jan Persson och Åsa Eldebro föredrar punkten med utgångspunkt i, med kallelsen, utskickat underlag och en PPT (skickas ut separat).

   

  Jan Persson går igenom hur medlen föreslås fördelas och argumenten för den fördelningen. Det handlar om totalt drygt 24 miljoner kr för 2022. Som det ser ut i dagsläget kommer ugefär lika mycket medel att fördelas för 2023 respektive 2024.

  Bilagor

 • Jessica Isaksson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Information ges om vilka personer som ingår i arbetsgruppen, liksom vilken arbetsmetodik som används. Resultat från medborgardialog redovisas. Visionen gås igenom, liksom vissa utvalda patientfall. Avslutningsvis ges insikter från arbetet och förslag till beslut presenteras.

   

  I den efterföljande diskussionen framför ledamöter önskemål om att få presenterat exempel på kostnader.

  Bilagor

 • Elin Ring föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickat underlag och en PPT (skickas ut separat).

  Elin går igenom bakgrunden och förslag till fortsatt process (mål, organisation och budget).

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts att även SocSam bör vara referensgrupp i den här typen av beslut. Elin Ring förtydligar hur Barnarenan och SocSam samverkar och den uppdragsbeskrivning som antagits i Barnarenan. En diskussion förs om hur frågorna bäst ska förberedas.

   

  Magnus Rönnerfjäll informerar om att en samordnare inom Polisen nu har tillsatts i Barnahus.

  Bilagor

 • Elin Ring föredrar punkten med utgångspunkt i, med kallelsen, utskickat underlag.

  Bilagor

 • Ordföranden informerar om satsningar i den reviderade regionplanen, som antogs vid regionfullmäktige 15-16 februari. Det handlar bl.a. om ekonomiska satsningar på Barnfetmateamet, BUP och Ungdomsmottagningen. 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.