Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 2

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Sekreteraren, Christian Åhrén, föredrar föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • En presentationsrunda genomförs.

 • § 6

  1:e och 2:e vice ordförande från kommunerna

 • Elin Ring och Lisbet Gibson presenterar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Inledningsvis presenteras SVOM som forum (syfte, deltagare och mandat), liksom andra fora nära knutna till SVOM (Fredagsgruppen, SamReKo HSI, Barnarenan, Länsnätverk psykisk hälsa, Lokala samverkansgrupper och Jämtbus).

   

  Vidare presenteras målen för Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025, liksom pågående samverkansområden/SVOM:s prioriterade områden 2019-2022.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot fråga om varför vi inte lyckas inom området välfärdsteknologi. En diskussion följer om utmaningar och möjligheter. Härjedalens IT-råd på tjänstemannanivå lyfts som ett gott exempel. Detta eftersom omsorgsförvaltningen får upp sina viktiga IT-frågor i kommunledningen, vilket generellt kan vara svårt.

 • Jessica Isaksson, Maria Höög och Helena Ivansson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Jessica inleder med att presentera en bakgrund till området, bl.a. viktiga nationella utredningar som har genomförts i närtid och riksdagsbeslutet från 2020 om inriktningen för en nära och tillgänglig vård. 

   

  Maria och Helena kompletterar informationen med det regionala och lokala arbetet inom området. Det omfattar bl.a. vad som händer i Nära vård, liksom målbild Nära vård, Gemensam plan på primärvårdsnivå och lokala planer (lokala samverkansarenor).

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot en fråga om ett jämställdhetsperspektiv har beaktats i arbetet med gemensam plan. Detta utifrån en farhåga om att vården kommer att "tryckas ut i hemmet", vilket medför att kvinnor i så fall kommer att tvingas ta ett större ansvar än män utifrån demografiska faktorer som livslängd osv. Svar ges att detta inte har varit ett framträdande perspektiv i arbetet.

  Vidare lyfts en farhåga om att LSS åter ska komma att utvecklas till vård på institutioner. Det framhålls att båda dessa perspektiv saknas, men är mycket viktiga att beakta.

   

  I diskussionen lyfts (utifrån en PPT-bild) även att det är viktigt att se att mycket kan göras genom samverkan som ger positiva effekter utan någon egentlig kostnad.

 • Caroline Johansson och Mikael Lec Alsén föredrar punkten med stöd i två PPT (skickas ut separat).

   

  Caroline inleder med information om uppdraget för område Vuxenpsykiatri och dess ledningsstruktur.

   

  Mikael föredrar information om område Barn och unga vuxna. Det handlar bl.a. om antal medarbetare, organisation och typ av verksamheter. Vidare presenteras nationell statistisk över bl.a. patientantal, typ av patienter, olika typer av diagnoser och tillgängligheten till BUP m.m. Utmaningen inom området ligger främst i de patienter som behöver mycket stöd och komplexa behandlingar.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om vad det är som gör att autism och ADHD numera tar så stor del av resurserna jämfört med tidigare. Svar ges att det kan handla om en viss överdiagnosticering. I övrigt beror det främst på miljöfaktorer. Med bra stöd i övrigt, bl.a. från familjen, fungerar det oftast bra för patienterna. Men, om det inte finns ett bra stöd i övrigt innebär det att ett större stöd krävs från kommuner och hälso- och sjukvården.

   

  Mikael lyfter en rapport från Folkhälsomyndigheten från 2018, om orsakerna till varför psykisk ohälsa bland barn och unga har ökat så mycket (skickas ut separat). Tre-fyra enskilda faktorer nämns i rapporten, men det handlar även om att åstadkomma bättre samverkan. Alla aktörer har var för sig gjort stora insatser, men vi får inte till det tillsammans.

   

  Ledamot ställer en fråga om unga killar i förhållande till unga tjejer. Ungdomsbarometern visar en hög andel psykisk ohälsa bland unga killar, men killar kommer inte till BUP i samma höga utsträckning som tjejer. Killar tycks alltså vara underrepresenterade inom BUP:s verksamhet. Svar ges att tjejer och kvinnor är överrepresenterade både på BUP och VUP. Undantag är killar i drogberoende. 

 • Elin Ring och Catharina Gützkow Lundström föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat underlag.


  Elin föredrar bakgrunden och skälen till att det finns behov av att ta fram ett avtal för kommunernas årliga finansiering av UM. Catharina kompletterar med detaljerad information om kostnaderna för respektive part. 

   

  En diskussion förs om huruvida kommunerna ska vara med och finansiera en kuratorstjänst, om det verkligen är ett kommunalt uppdrag. Företrädare för kommunerna anser att ett helhetsgrepp bör tas i frågan, liksom att se över varför det blev som det blev efter den utredning som genomfördes inom området 2003. Företrädarna för kommunerna är ense om att uppdraget bör breddas, bl.a. genom att inkludera Elevhälsan.

  Bilagor

 • Anna Frisk och Jenny Olsson föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat
  beslutsunderlag och en PPT (skickas ut separat).


  Inledningsvis lyfter Anna den nationella konferensen för suicidprevention, som ska hållas i Östersund 25-26 oktober 2023.

   

  Vidare föredras bakgrunden till och syftet med inventeringen av anhörig och efterlevandestöd kring psykisk ohälsa och suicid. Statistik inom området på nationell och regional nivå presenteras, liksom en redovisning av svaren på den enkät som har genomförts i Jämtland Härjedalen. Utvecklingsområden framåt diskuteras. Resultat och förslag framåt presenteras. Region Kalmar lyfts som en föregångare inom området, ett bra exempel att hämta inspiration från. 

   

  Efter presentationen följer en diskussion kring varför SVOM ska ta beslut i den här frågan. Anna redogör för skälen till det. Vidare diskuteras vilken huvudman som har det huvudsakliga ansvaret. Ledamöterna är ense om att det finns delar som kommunerna, respektive Regionen har olika ansvar för. Dock är det även ett gemensamt ansvar, där Regionen bör vara den drivande parten i arbetet.   

  Bilagor

 • Jan Persson och Anna Frisk föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat
  beslutsunderlag.


  Jan redogör kort för viktiga delar av medlen och skälen för den fördelning som föreslås. Medel tillfaller länet inom följande områden: samverkan/samsjuklighet, suicidprevention, brukarmedverkan och Ungdomsmottagningen. Medlen rekvireras från Kammarkollegiet 2023
  och återredovisas till Kammarkollegiet och Socialstyrelsen i mars 2024. Regionen och
  kommunerna ska gemensamt bestämma vilken huvudman som rekvirerar de
  länsgemensamma medlen. I länet beslutar SVOM om former för rekvirering, fördelning och
  återredovisning.

   

  Tidigare år har de kommunala resurserna inom enhet Samhällsutveckling,
  Region Jämtland Härjedalen, rekvirerat, fördelat och återredovisat medlen utifrån SVOM:s
  beslut. Med anledning av att samverkansavtalet mellan kommunerna och regionen upphör den sista september 2023 föreslås medlen i år rekvireras och fördelas av enhet Samhällsutveckling och återredovisas av Folkhälsoenheten inom Regionen. Del av medlen föreslås samlas för regionala aktiviteter och del föreslås betalas ut till kommunerna/regionen för lokala aktiviteter. Varje kommun/Regionen ska till länssamordnarna psykisk hälsa meddela en kontaktperson för de medel som ska nyttjas till lokala aktiviteter. Kontaktpersonen ansvarar
  för att rekvirera medlen från enhet Samhällsutveckling och att återredovisa medlen till
  Folkhälsoenheten.

  Bilagor

 • Lena Danielsson föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat beslutsunderlag.


  Lena betonar att det är viktigt att hitta en bra digital lösning för Mini-Maria Jämtland Härjedalen, eftersom det är ett stort län geografiskt. Göteborg har t.ex. valt bort 1177, eftersom den digitala plattformen inte var bra ur flera aspekter. 

  Anna Fremner kompletterar informationen med att Regionen internt har lyft den frågan med IT-avdelningen. Det skedde senast tidigare i dag och är alltså en fråga som är uppe för diskussion.

   

  I den efterföljande diskussion lyfter ledamot att texten i förslaget till avtal avseende huvudsyftet med verksamheten är vagt. Förtydliganden efterfrågas i avtalstexten i den delen.

  Bilagor

 • Gemensamt SVOM med Region Västernorrland 20-21 april 2023

  Elin Ring ger kort information om gemensamt SVOM med Region Västernorrland, som ska äga rum på Hallstaberget i Sollefteå 20-21 april 2023. Temat är "Förebyggande arbete för barn och ungas hälsa" – ett tema som involverar både socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. Av den anledningen kommer även ledamöter från Barnarenan att bjudas in till konferensen.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:05.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.