Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föregående protokoll

 •   6

  God och nära vård - statusuppdatering

 • Avsikten med punkten är att följa upp huruvida regionen respektive varje kommun har haft uppe och beslutat i enlighet med beslut och rekommendation vid SVOM den 26 februari 2021, § 9:

   

  Beslut
  SVOM beslutar att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och kommunerna att:
  1. Anta mål för god och nära vård:
  - Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för
  vårdnivån primärvård i länet,
  - Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska utvecklas med
  god vård och nära vård för länets medborgare i fokus - personcentrering,
  - Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett gemensamt
  ansvar mellan huvudmännen.

 • L-IFO planerar att arbeta fram en förtydligad uppdragsbeskrivning för nätverket, med mål, syfte, uppdrag, mandat, deltagare etc. (inkl. namnbyte för nätverket).  

 • Ändringsförteckning Reviderad överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar.

   

  Ursprunglig version 2014/2016; nuvarande 2017-2020; den aktuella ska gälla 2021-2023. 

   

  Process, arbetsgrupp:  

  JLB/RSMH: Lena Larsson 

  Östersund Kommun: Monica Andersson 

  Regional utveckling: Elin Ring, Jan Persson, Catrin Skoglund 

  Folkhälsoenheten, HOSPA: Anna Frisk (med regionintern arbetsgrupp från berörda verksamheter) 

   

  Revideringen innebär inga förändringar, men ett försök till förtydligande och städning av dokumentet.  

   

  I inledningen listas större förändringar från nationell och regional nivå som är på gång och revideringen är gjord med en medvetenhet om att överenskommelsen p.g.a. dessa kommer att kräva en ny revidering inom något år. Förtydligat syfte som berör huvudmännens samverkan där målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha samma rätt till god vård och socialtjänst. Skrivningar som tidigare fanns och berörde insatser på individnivå är borttagna och lyft till nivå för en övergripande överenskommelse. 

   

  Sammanställt vad man i överenskommelsen har att förhålla sig till: Fastslagna målgrupper, gemensamma handlingsplaner, mål och överenskommelser som gäller även för denna målgrupp. Mer fokus på det gemensamma ansvaret att lyfta och göra känd redan fastslagna inriktningar för denna målgrupps specifika behov och mindre fokus på att lista ansvar hos respektive huvudman. Inga omskrivningar av vad som gäller i befintliga avtal och överenskommelser utan istället hänvisningar. 

   

  I tidigare överenskommelse hänvisades tvist direkt från respektive ansvarig överordnad chef att därefter gå till allmän domstol. I reviderad version hänvisas till dialog mellan chefer på motsvarande nivå i kommunen och region. Vid ev. fortsatt oenighet eller behov av tolkning av innehållet i överenskommelsen lyfts detta i nuvarande samverkansarenor. 

   

  Nytt är stycke om särskilda utvecklingsområden från socialstyrelsens meddelandeblad 1/ 2010, där det fortsatt finns arbete att göra och som huvudmännen bör beakta i kommande arbete. 

  Bilagor

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Mötet avslutas

 • Tom Silverklo (C), ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Karin Näsmark (S) föreslås till justerare.

 • Ordföranden tar upp föregående protokoll. Inga synpunkter framförs.

 • Carina Vaksdal och Tove Naalisvaara föredrar verksamhetsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021 och aktuell situation i barnahusverksamheten utifrån en PPT (skickas ut separat) och i kallelsen utskickat underlag.

   

  Sammanfattningsvis är slutsatsen att de syften och verksamhetsmål som angetts för barnahusverksamheten och målgruppen 2020 inte uppfylldes. För att detta skulle ha varit möjligt skulle alla delar i verksamhetsprocessen behövt vara på plats. Samråd, barnförhör, läkarundersökningar och möjlighet till planering efter barnförhöret med råd och stödinsatser ska fungera. Barnahus lokaler är väl anpassade för att möta de utsatta barnen. De detaljer som återstår att åtgärda i lokalerna behöver åtgärdas snarast.

   

  Carina går igenom utvecklingsområden för 2021:

  · att komma igång med både samråd och barnförhör på barnahus,

  · att skapa verksamhetsrutiner som underlättar samarbete och samverkan mellan parterna,

  · att utveckla och bygga upp filialverksamhet i länet för barnahus,

  · att implementera barnkonventionen i barnahus,

  · att nå ut till barn, allmänhet och polis med information om barnahus,

  · att möta behovet av stöd vid konsultation till enskilda och andra verksamheter.

   

  Carina går även igenom nuläget i verksamheten. Olika former av sexuella övergrepp mot barn är tyvärr vanliga brott.

   

  Maj månad sticker ut, då det har varit förhållandevis många ärenden för Barnahus.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts en fråga om barn som är förövare, hur Barnahus jobbar med den gruppen. Carina informerar om att arbete pågår med att ta fram ett arbetssätt för den gruppen.

  Bilagor

 • Elin Ring och Lisbet Gibson informerar om status i förhandlingar om Storsjögläntan. Det har varit långa och svåra diskussioner. Elsy Bäckström (regionen) och Veronica Molander (kommunerna) har fått i uppdrag att ta fram en schablon för 2021.

  Under hösten ska förhandlingar fortsätta. Även nationell nivå ska involveras, eftersom många regioner sitter med samma problematik. SKR tittar på den här frågan.

   

   

 • Jessica Isaksson ger en statusrapport över hur projektet fortskrider med kort information inom några specifika områden utifrån en PPT (skickas ut separat).

   

  Rekrytering av projektledare i regionen – Den personen ska börja efter sommaren. Veronica Molander, för kommunerna, är redan tillsatt och har börjat jobba.

   

  Arbetsgruppen har satt ihop en bildbank med talmanus, ett informationsmaterial. Det arbetas även med dialogfrågor att använda inom lokala samverkansarenor. Det handlar om 8-10 områden, som kopplas till utbildningen – uppdrag, medborgardialog, samverkan mot barn osv. Det är övergripande områden med några diskussionspunkter under varje område. Material har skickas ut till Fredagsgruppen.

   

  En workshop ska hållas den 7 juni med Regionala samverkansrådet och SVOM. Förhoppning finns om ett gemensamt uttalande i form av en film.

   

  Ledarskapsutbildningen har nyligen avslutats. Länkarna ligger ute på SKR:s hemsida, den återkommer i höst. Jessica rekommenderas att så många tjänstepersoner/förtroendevalda som möjligt ska gå utbildningen för att få en gemensam grund.

   

  Ledamot lyfter att politikerna behöver involveras mer i det här arbetet, eftersom politiken kommer att behöva ta beslut inom området framöver.

   

  Jessica går även igenom utmaningar som finns framöver, bl.a. ekonomin och övervältringskostnader, liksom slutenvårdens delaktighet m.m.

   

  God och nära vård i glesbygd – information ges om status i det särskilda projektet.

   

  Elsy Bäckström informerar om arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan. En tidplan är framtagen. Den gemensamma handlingsplanen ska skickas in senast den 1 september. Det är flera bokade möten före semestrarna. Senast Fredagsgrupp den 23 augusti måste arbetet vara klart.

   

  Elsy informerar även om aktuella frågor inom nutritionsområdet.

   

  Vidare informerar Elsy om patientsäkerhet. LSG Patientsäkerhet ersätter Torsdagsgruppen. Det handlar främst om att jobba systematiskt för att förebygga kvalitetsbrister. Elsy går igenom vilka funktioner som väntas delta i arbetet och hur arbetet planeras att genomföras. Ett konstituerande möte hölls den 3 juni.

   

  Ledamöter lyfter elevhälsans roll i arbetet med God och nära vård, som är oklar. Svar ges att Elevhälsan är kopplad till L-IFO och finns även med i projektplanen, så Elevhälsan kommer att vara involverad inom ramen för projektet.

   

  Fråga ställs om tidplanen för projektet, bl.a. i förhållande till förhandlingarna om Storsjögläntan. Vidare lyfter kommunföreträdare att uppdraget numera är större än det var när projektet startades, liksom att kommunernas projektledare har börjat arbeta, men att regionens projektledare inte kommer att påbörja sin tjänst förrän efter sommaren. Tidigare gemensamma arbeten av den här omfattningen har dessutom tagit betydligt längre tid än den tid som nu finns avsatt. Kommunerna är överens om att tidsplanen av nämnda orsaker är orealistisk och att Hemsjukvårdsavtalet därför bör förlängas till och med den 31 december 2022. En diskussion förs om hur SVOM bör agera, om ett rekommenderande beslut ska tas vid dagens möte eller inte. 

 • Avsikten med punkten är att följa upp huruvida regionen respektive varje kommun har haft uppe och beslutat i enlighet med beslut och rekommendation vid SVOM den 26 februari 2021, § 9:

   

  Beslut
  SVOM beslutar att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och kommunerna att:
  1. Anta mål för god och nära vård:
  - Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för
  vårdnivån primärvård i länet,
  - Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska utvecklas med
  god vård och nära vård för länets medborgare i fokus - personcentrering,
  - Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett gemensamt
  ansvar mellan huvudmännen.

   

  I diskussionen ges följande svar:

  Krokom – Nej.

  Ragunda – Nej.

  Strömsund – Ja.

  Bräcke – Nej, men frågan ska tas upp i ansvarig nämnd om ca en vecka.

  Åre – Nej.

  Härjedalen – Ja.

  Östersund – Nej. Det beror på tveksamheter kring formuleringen.

  Berg – Ja.

   

  Frågan ska diskuteras vidare och tas upp vid nästkommande SVOM.

 • Elin Ring informerar om att L-IFO planerar att arbeta fram en förtydligad uppdragsbeskrivning för nätverket, med mål, syfte, uppdrag, mandat, deltagare etc. (inkl. namnbyte för nätverket).  

 • Anna Frisk föredrar ärendet med bakgrund och hur överenskommelsen har reviderats (se
  handlingar i utskickad kallelse).

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att rubriken Befintliga avtal och överenskommelse är missvisande, respektive att det saknas delar i avsnittet Förhållningssätt.

   

  Vidare påpekas att det saknas en skrivning om vad som händer om parterna inte är överens i SVOM. En diskussion förs om vad som händer om parterna inte är överens och om status för överenskommelsen, om den är juridiskt bindande eller inte.  

   

  Jan Persson förtydligar att den aktuella överenskommelsen kommer att behöva revideras igen inom kort, utifrån att det händer mycket inom God och nära vård, ny socialtjänstlag m.m.

  Bilagor

 • Catrin Skoglund och Jan Persson föredrar ärendet utifrån en PPT (skickas ut separat) och i kallelsen utskickat underlag.

   

  Catrin och Jan går igenom regerings satsning inom området och regeringens överenskommelse med SKR, liksom de stimulansmedel som har avsatts till Region Jämtland Härjedalen. Vidare redogör Catrin för förslagen till fördelning av medel inom de olika områdena. Bland annat lyfts en utredning fram som syftar till att stärka barn- och ungas psykiska hälsa genom en integrerad verksamhet, s.k. ”Mini-Maria”.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer en ledamot en fråga om det är klarlagt att vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap. Svar ges att verksamheter jobbar utifrån kunskapsstyrning, som följer SoS nationella riktlinjer. Det är så nära det går att nå i nuläget.

   

  Vidare lyfter ledamöter att hanteringen inför beslut ger för knapp tid att reflektera för politiken. Det behövs en annan process för att möjliggöra mer inflytande för politiken när det handlar om så stora summor pengar som 11 mnkr. En politisk referensgrupp skulle kunna vara en lösning. En diskussion förs om hur den här typen av ärenden bör hanteras framöver, vad politiken ska vara inblandad i - målbild eller konkreta aktiviteter. Uppföljning är en viktig del, så det blir tydligt vilka resultat som åstadkoms i förhållande till beslutad målbild. Handlingsplanen för psykisk hälsa, som kommer att komma upp i SVOM under hösten 2021, är ett bra tillfälle för politiken att påverka hur medlen ska fördelas framöver.

   

  Vidare lyfts att det är bra med sökbara medel för kommunerna, som kan anpassas efter behov.

  Bilagor

 • Andreas Karlsson (C) lyfter ett exempel från SocSam, där en politisk referensgrupp har tillsatts. En liknande politisk referensgrupp/-styrgrupp föreslås vara knuten till SVOM. Den gruppen skulle kunna träffas mellan sammanträdena för SVOM, som endast är fyra gånger per år. Det finns många frågor som kan behöva diskuteras mer informellt och med kort varsel.

   

  Flera ledamöter ger stöd till idén. Förslag diskuteras kring hur en sådan referensgrupp i så fall bör bemannas, t.ex. om den existerande gruppen kopplad till SocSam kan permanentas och utökas. Ordföranden ger stöd till idén, men redogör för att det är en komplicerad fråga och de problemen som kan uppstå. Region Jämtland Härjedalen behöver ta med sig frågan och diskutera före att ett beslut kan tas.

 • Ordföranden tackar deltagarna, önskar trevlig helg och avslutar mötet ca kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.