Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   7

  Göteborgs universitet – Återrapportering av forskning om samverkan kring äldre

 •   8

  Bildandet av kommunförbund och framtida samverkan länets kommuner-Region JH

 • Bakgrund
  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) fastslår att kommuner och regioner har ett Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) fastslår att kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för samverkan på primärvårdsnivå. Utredningen "SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" lade stort fokus på samverkan, och föreslog bland annat att regionen och kommunen skulle upprätta en gemensam plan för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Syftet var ökad tydlighet och underlättad samverkan mellan huvudmännen, samt att säkerställa en gemensam långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet: primärvård. Utifrån detta beslutade SVOM 2021 om en projektplan för att skapa en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i länet. Arbetet med planen skulle syfta till att skapa samsyn kring vård på primärvårdsnivå där alla aktörer har en gemensam bild av samarbete och ansvarsfördelning, med personcentrering i fokus. Arbetet med att ta fram planen har bedrivits i samverkan och letts av två projektledare; en från regionen och en från länets kommuner. Planen kopplas till den personcentrerade målbild som under 2022 tagits fram för länets omställning till nära vård.

   

  Ärendet

  I den Nära Vården är primärvården navet som samverkar med övriga aktörer i välfärdssamhället. Gemensam plan för primärvårdsnivå för Jämtland Härjedalen är en strategisk plan för kommunernas- och regionens första linje, vårdnivån primärvård.

  Planen har ett personcentrerat perspektiv och innefattar alla personer i alla åldrar. Den korrelerar väl med de visioner som beskrivs i övriga gemensamma dokument. Det ses nationellt som avgörande att kommunerna och regionen krokar arm i omställningen till Nära Vård för att förändra och utveckla för en effektivare hälso- och sjukvård som utgår från invånarnas behov

   

  Den gemensamma planen utgår från följande fem strategier:
  1. Ökad delaktighet, 
  2. Ökad kontinuitet, 
  3. Ökad tillgänglighet, 
  4. Hälsofrämjande och förebyggande fokus, 
  5. Ökad samordning och samverkan.


  Strategierna mynnar ut i aktiviteter, som beskriver vad som behöver prioriteras i samverkan i Jämtland Härjedalen.


  Gemensam plan för primärvårdsnivå i Jämtland Härjedalen visar en tydlig riktning för framtidens hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Den berör även socialtjänst, elevhälsa och skolverksamhet samt verksamheter med ansvar för t.ex. kompetensförsörjning, IT, e-hälsa och välfärdsteknik.

  Bilagor

 •   11

  Revidering av samverkansavtal hälso- och sjukvård i hemmet

  • Kort återkoppling från gemensamma mötet i Sollefteå 20-21 april 2023,

  • Nästa Gemensamma SVOM med Region VN i Region JH (höst 2023 eller vår 2024). 

 •   13

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 17

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Margareta Winberg föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickade handlingar.

   

  Elin Ring och Caroline Johansson kompletterar informationen. Med anledning av det som tas upp i skrivelsen hölls ett första dialogmöte den 28 april 2023. Ett andra dialogmöte planeras till den 19 juni 2023, där även enhetschefer från Psykiatrin kommer att delta. Ambitionen framåt är att de problem som har uppmärksammats ska åtgärdas och samverkan inom området stärkas.

  Bilagor

 • Carina Vaksdal, Barnahus Jämtlands län, föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickad verksamhetsberättelse och en PPT (skickas ut separat).

   

  Bilagor

 • Stefan Szücs, Docent från Göteborgs universitet, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Stefan presenterar bl.a. bakgrunden till forskningsprojektet om samverkan kring äldre, återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre, resultaten på den första enkäten (i form av betydelsen av samverkanskapacitet), vad som har genomförts i projektet under 2022-2023, respektive planeringen för 2023-2025. Även framgångsfaktorer avseende oplanerade inskrivningar vid sjukhuset i Östersund lyfts och diskuteras.

   

  Stefan kommer att återkomma till SVOM längre fram i projektet för att redovisa resultaten. 

   

   

 • Margareta Winberg (S) föredrar punkten.

   

  Margareta föredrar kort bakgrunden till kommunförbundets bildande och den kritik som har funnits från kommunerna mot Regionen när det gäller främst regional utveckling. Vidare presenteras den information som finns i nuläget om status i processen för bildandet av kommunförbundet. Det är få personer som i nuläget är involverade i processen. Den 2 juni ska dock ett större möte äga rum i kommunförbundet och då ska enligt uppgift det mesta vara klart avseende vad som ska ingå i kommunförbundet m.m.

   

  Elin Ring respektive ordföranden kompletterar informationen.

 • Ordföranden och Margareta Winberg (S) föredrar punkten och förslagen till prioriterade områden.

   

  Ledamöterna konstaterar att kompetensförsörjningen är en viktig fråga både i dagsläget och för framtiden. Anna Granevärn, Robert Brandt och Daniel Danielsson kompletterar informationen i den delen.

  Bilagor

 • Maria Höög och Helena Ivansson föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen bifogad tjänsteskrivelse och en PPT (skickas ut separat).

   

  Bakgrund
  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) fastslår att kommuner och regioner har ett Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) fastslår att kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för samverkan på primärvårdsnivå. Utredningen "SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" lade stort fokus på samverkan, och föreslog bland annat att regionen och kommunen skulle upprätta en gemensam plan för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Syftet var ökad tydlighet och underlättad samverkan mellan huvudmännen, samt att säkerställa en gemensam långsiktig strategisk planering för det gemensamma åtagandet: primärvård. Utifrån detta beslutade SVOM 2021 om en projektplan för att skapa en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i länet. Arbetet med planen skulle syfta till att skapa samsyn kring vård på primärvårdsnivå där alla aktörer har en gemensam bild av samarbete och ansvarsfördelning, med personcentrering i fokus. Arbetet med att ta fram planen har bedrivits i samverkan och letts av två projektledare; en från regionen och en från länets kommuner. Planen kopplas till den personcentrerade målbild som under 2022 tagits fram för länets omställning till nära vård.

   

  Ärendet

  I den Nära Vården är primärvården navet som samverkar med övriga aktörer i välfärdssamhället. Gemensam plan för primärvårdsnivå för Jämtland Härjedalen är en strategisk plan för kommunernas- och regionens första linje, vårdnivån primärvård.

  Planen har ett personcentrerat perspektiv och innefattar alla personer i alla åldrar. Den korrelerar väl med de visioner som beskrivs i övriga gemensamma dokument. Det ses nationellt som avgörande att kommunerna och regionen krokar arm i omställningen till Nära Vård för att förändra och utveckla för en effektivare hälso- och sjukvård som utgår från invånarnas behov

   

  Den gemensamma planen utgår från följande fem strategier:
  1. Ökad delaktighet, 
  2. Ökad kontinuitet, 
  3. Ökad tillgänglighet, 
  4. Hälsofrämjande och förebyggande fokus, 
  5. Ökad samordning och samverkan.


  Strategierna mynnar ut i aktiviteter, som beskriver vad som behöver prioriteras i samverkan i Jämtland Härjedalen.


  Gemensam plan för primärvårdsnivå i Jämtland Härjedalen visar en tydlig riktning för framtidens hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Den berör även socialtjänst, elevhälsa och skolverksamhet samt verksamheter med ansvar för t.ex. kompetensförsörjning, IT, e-hälsa och välfärdsteknik.

  Bilagor

 • Jessica Isaksson, Erik Alendal (PwC) och Moa Lindunger (projektledare PwC) föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Jessica inleder och föredrar kort bakgrunden till ärendet.

   

  Moa tar vid och presenterar projektet (syfte och bakgrund, projektorganisation, genomförandeplan och förslag till struktur för det reviderade avtalet).

   

 • En kort återkoppling ges från det gemensamma mötet med Region VN i Sollefteå 20-21 april 2023.

   

  En diskussion förs om när det är lämpligt att nästa gemensamma SVOM med Region VN - denna gång i Region JH - ska hållas (höst 2023 eller vår 2024). 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 14:40.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.