Hoppa över navigering
 • Lise Hjemgaard Svensson (M), ordförande, hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 32

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs.

 • Lena Danielsson föredrar frågan med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Lena föredrar status när det gäller inriktningsbeslutet, vilka parter som har beslutat att delta eller inte. Ragunda och Region JH har inte fattat beslut ännu.

   

  Diskussioner tidigare under dagen vid SocSam lyfts.

   

  I den efterföljande diskussion tar ledamöter upp frågetecken kring lokaler i mindre kommuner, strukturen för helheten i regionens organisation av BUP och ungdomsmottagningar. Lena Danielsson svarar att samlokalisering i hälsocentralerna är den främsta inriktningen.

   

  Ledamot ställer fråga kring det stora antalet ungdomar som är inskrivna vid BUP i Jämtland Härjedalen jämfört med i andra regioner. Beror det på att BUP är första linjen, eller för att ungdomarna mår sämre i vår region? Var finns primärvården i detta? Vidare lyfts farhågor kring ekonomi och tillgänglighet till BUP och Mini-Maria. Om Strömsund i slutändan inte går med i Mini-Maria, hur blir det då med jämlik vård över länet?

  Anna Fremner svarar om hur ansvarsfördelningen mellan BUP och primärvården ser ut. Det är endast Gotland och Region JH av regionerna som har BUP som första linje. Det viktiga är dock att ungdomarna som berörs får den hjälp de har behov av för att komma ur sitt missbruk.

   

  Lena Danielsson förtydligar syftet med Mini-Maria och vikten av att komma in tidigt i en missbrukande ungdoms liv.

   

  En diskussion förs om tidsplanen fram till ev. beslut om Mini-Maria.

   

  Ordföranden sammanfattar. Det finns ett önskemål om att reda ut de frågor som är utestående. Lena Danielsson replikerar att arbetsgruppen behöver få ett förtydligat uppdrag kring vilka frågor som behöver utredas närmare.

 • Maria Höög föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Status i arbetet med reviderad målbild presenteras. Det omfattar syftet med målbilden, gemensam plan på primärvårdsnivå osv. Planen är att vara klara till nästa SVOM den 2 december och då presentera ett slutligt förslag till målbild för beslut.

   

  Ledamöter ställer frågor kring resultatet och arbetsprocessen. Ledamöter lyfter att det går för långsamt och ställer frågor kring hur arbetet skulle kunna snabbas upp. Svar ges att det har varit viktigt med ett underifrån-perspektiv, vilket har tagit lång tid. Dessutom har vi haft en pandemi och det har varit svårt att prioritera detta lokalt. Deadline är den 1 december för de lokala planerna och alla lokala samverkansarenor jobbar på för att bli klara till deadline. 

  Parallellt med planarbetet pågår och utvecklas det praktiska samarbetet mellan kommuner och regionen på ett positivt sätt.

   

  En längre diskussion förs om arbetssätt, prioriteringar och vad som behöver göras för att komma snabbare framåt. Målbilden kommer att tas upp för beslut på SVOM den 2 december.

 • Elin Ring och Lisbet Gibson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  En genomgång görs av bakgrunden till frågan, uppdrag för huvudprojekt och delprojekt, resurser, uppföljning, liksom tidplan.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamot att det behövs en särskild politisk referensgrupp inom SVOM. Detta eftersom hela SVOM inte ger tillräckligt bra möjligheter till djupgående diskussioner.

 • Utskrivningsklara

  Elsy Bäckström gör en genomgång av tillgänglig statistik (till och med augusti 2022) över utskrivningsklara från sjukhuset dag 0/1 respektive längre än 7 dagar efter utskrivningsklar. Det är positiva siffror, som visar att utvecklingsarbetet går framåt. 

   

  Nu finns uppdaterad statistik ”väntetider i vården”.

   

  Ledamot ställer frågor om hur vi möter utmaningen framåt med ett ökat antal medborgare som är äldre än 80 år. Svar ges att de patienter som klarar mycket av vården själva behöver vi inte rusta oss för, utan de som verkligen behöver sjukvården. Framöver kommer vi att behöva arbeta mycket mer proaktivt än reaktivt.

   

 • Elsy Bäckström går igenom de ändringar som har gjorts i, med kallelsen, utskickade handlingar.

   

  När det gäller ekonomin höjs kostnaderna per dygn i Socialstyrelsens riktlinje.

  Utvärderingsdelen lämnas utanför. I den delen får Fredagsgruppens beredningsgrupp återkomma med förslag.

  Lisbet Gibson och Robert Brandt kompletterar informationen. Det behöver bli ett större fokus på kvalitet framöver jämfört med i dagsläget då endast statistik presenteras över tider för utskrivningsklara som inte tas hem från sjukhuset.

  Bilagor

 • Maria Höög föredrar punkten med utgångspunkt i, med kallelsen, utskickade handlingar.

  De revideringar som har gjorts i projektplanen gäller tidplanen, som har skjutits fram.

   

  Ledamot yttrar sig om tidsplanen, att arbetet framskrider för långsamt. En diskussion förs om varför tidsplanen behöver skjutas fram och vilka moment i arbetet som tar mycket tid.

  Bilagor

 • § 41

  Sammanträdestider SVOM 2023

 • Politisk referensgrupp för SVOM

  En diskussion förs om att inför nästa mandatperiod tillsätta en politiskt referensgrupp för SVOM, i enlighet med den som finns för SocSam.

   

  Väntetider utredning psykiatrin

  Ledamöter för kommunerna tar upp att det är långa väntetider på specialistpsykiatrin när det gäller remisser för utredning. Detta medför att individers stöd enligt LSS dröjer. En diskussion förs om hur kan väntetiderna kan kortas, eller vad som kan göras för att underlätta under tiden.

   

  Nästa SVOM den 2 december fysiskt 

  Christian Åhrén, sekreterare, informerar om att presidiet för SVOM har beslutat att det sista SVOM för mandatperioden blir fysiskt på Clarion Hotel i Östersund den 2 december.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.