Hoppa över navigering
 •   1

  Program

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Fastställande av dagordning

 •   6

  Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor

 •   7

  Statistik från hjälpmedel och MA-enheten

 •   8

  Sortimentsfrågor

 •   9

  Förteckning över brukarråd

 •   10

  Återrapportering om mollidräkter

 •   11

  Miljöfrågor och sociala hänsyn i samband med upphandling

 •   12

  Pågående och avslutade upphandlingar

 •   13

  Logglista

 • De vanligaste trycksåren i samband med långa perioder i sängläge förekommer runt hälen. Hälavlastare är ett hjälpmedel avsett för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden. Materialet tryckavlastar regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området, i syfte att förebygga sår eller som en del av behandling av befintliga sår. Alternativ till att förskriva en hälavlastare kan vara att förskriva en komplett tryckavlastande madrass, något som är betydligt dyrare.  Hälavlastare finns upphandlat inom befintligt avtal för trycksårsförebyggande dynor. En hälavlastare kostar från ca 500 kronor till ca 1900 kronor beroende på modell.  Beredningsgruppen för hjälpmedel har utifrån det föreslagit att hälavlastare ska ingå i hjälpmedelscentralens sortiment.

 •   15

  Övriga frågor

 • Ordförande Bengt Bergqvist öppnar dagens möte.

 • § 12

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordförande Bengt Bergqvist går igenom föregående protokoll och ger följande kommentarer:

   

  • Brukarrådet för hjälpmedel har låg närvaro bland rådets medlemmar. Bengt har i samband med Föreningspunktens årsmöte uppmanat aktuella föreningar att se över sina förteckningar på ombud så att kontaktuppgifterna är riktiga och att aktuella personer har informerats om att de förväntas närvara vid rådets möten. Han välkomnade också övriga deltagare på mötet att ta kontakt med föreningarna om intresse att vara med i rådet finns.

   

  • En lista på de nya hjälpmedelsartiklar som nämnden beslutat att ta in i sortiment bör ligga med som bilaga till protokollet.

   

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade sänts ut till ledamöter och ersättare. Bengt Bergqvist anmäler följande tillägg till föredragningslistan:

   

  • Påminnelse om att fastställa hjälpmedelspolicyn.
 • Sara Häggström, enhetschef Hjälpmedel och MA-enheten, meddelar att arbetet för beredningsgruppen fortsätter med de områden som redovisades vid nämndens senaste möte den 9 februari 2017. Med anledning av att det är nytillkomna ledamöter på dagens möte informerar hon sedan om beredningsgruppens uppdrag.

 • Flemming Patz och Sara Häggström, enhetschefer vid Hjälpmedel och MA-enheten, redovisar aktuell statistik över kommunernas kostnader för hjälpmedel. Statistiken täcker i princip 75 % av kostnaderna för hjälpmedel. I framtagen statistik finns också en jämförelse med tidigare år. 
   

  Statistiken visar att förflyttningshjälpmedel är den största kategorin hjälpmedel där Östersund står för över hälften av kostnaderna. I jämförelse med tidigare år visar statistiken att kostnaden för hemsjukvårdssängar har minskat. Möjlig förklaring är att många kommuner har bytt ut sina sängar för några år sedan.
   

  Kommunerna rekommenderas att ta vara på möjligheten att använda statistiken som analysverktyg. Det finns goda exempel på kommuner som jobbat mycket med statistiken och fått en positiv effekt på resultatet. Statistiken visar också att det finns tydliga skillnader mellan kommunerna. 
   

  Om kommunerna har behov av fördjupad statistik kan de ta kontakt med Hjälpmedelsenheten. Önskemål framförs om mer detaljerad statistik över skillnader mellan verksamheter och även den statistiken kan hjälpmedelsenheten hjälpa kommunerna med. Statistik över de vanligaste hjälpmedelsgrupperna har också önskats.
   

  Lena Larsson, upphandlingschef, informerar att en av de stora leverantörerna besöker kommunerna för att hjälpa till med att kvalitetssäkra vården på så sätt att brukaren får rätt produkt utifrån sitt speciella behov. Leverantören implementerar ett förskrivningsstöd som hjälper förskrivaren i samband med förskrivning av inkontinensprodukter. Detta kan leda till besparingar genom att förbrukningen av produkter minskar och en kvalitetshöjning för den enskilde brukaren.
   

  Sara påminner om att ärenden om hjälpmedel ska komma in till beredningsruppen via behörig chef.

   

  Nämndens ledamöter är nöjda med hur statistiken redovisats och önskar att det återkommer en redovisning varje år.

   

  Bilagor

 • Sara Häggström redovisar hur hjälpmedelsartiklarna som togs i sortiment under 2016 har börjat användas genom att redovisa statistik över verksamheternas fakturerade försäljningskostnader och hyreskostnader.
   

  För tyngdtäcken finns skillnader mellan kommunerna. Det kan vara värt att titta närmare på. Det är viktigt att täckena används i ej frihetsberövande syfte. 
   

  Fallskyddsbyxor är ett relativt nytt hjälpmedel så flera av kommunerna har inte hunnit förskriva några ännu. Bengt Bergqvist påminner om att nämnden beslutat att vidga förskrivningsmöjligheten även till boende i ordinärt boende med insatser från hemtjänsten. Det är i särskilda boenden inom äldreomsorgen som hjälpmedlet har mest nytta då det finns bättre uppföljningsmöjligheter.
   

   

 • Bengt Bergqvist har via samordningskansliet fått en lista över befintliga brukarråd inom Region Jämtland Härjedalen och ansvariga tjänstemän. Enligt den finns det idag åtta brukarråd; Taltidning, Tillgänglighet, Psykiatri, Syn, Barn- och ungdomshabilitering, Reumatiker, Hjälpmedel och Hörsel. Brukarrådet för Hörsel är för närvarande vilande. Det bör göras en översyn av ansvariga tjänsteman då flera på listan har gått vidare till andra uppdrag.
   

   

 • Vid gemensamma nämndens sammanträde den 9 februari 2017 fick ordförande i uppdrag att på dagens möte återredovisa vad nämnden beslutat om vad gäller införande av mollidräkter till sortimentet. I protokollet från nämndens möte den 19 december 2014 § 32 finns ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda frågan om att införa mollidräkter som hjälpmedel. Än så länge finner arbetsgruppen att det saknas evidens för att införa mollidräkter i sortimentet. Landstinget i Västernorrland är hittills det enda landsting som infört mollidräkter i sortimentet.

 • Lena Larsson, upphandlingschef, informerar om pågående arbete vad gäller miljöfrågor och social hänsyn i upphandlingsförfarandet.
   

  Tillsammans med övriga regioner finns en utsedd grupp som jobbar med kravställningar i förfrågningsunderlag och uppföljning kopplat till riskområdena handskar, läkemedel, textilier och kirurgiska instrument. Syftet är att ta hjälp av varandra i uppföljningsprocessen och utforma likartade kravställningar i förfrågningsunderlag. Lena förväntar sig att arbetet går framåt och att det ska kunna vara användbart i regionens egna uppföljningsarbete.
   

  Gruppen arbetar just nu med gemensamma riktlinjer för vilka miljökrav och sociala frågor som ska beaktas.

   

   

 • Lena Larsson, upphandlingdchef, redovisade vid gemensamma nämndens möte den 9 februari om planerade upphandlingar under 2017. Arbetet fortgår enligt plan. Arbete pågår med uppdrag gällande kompressionsstrumpor.

 • Vid gemensamma nämndens sammanträde den 9 februari 2017 framfördes önskemål om en logglista över aktuella ärenden för nämnden. Listan skulle bland annat utgå från de inspel och önskemål som framförs under sammanträdena. En lista har nu upprättats och kommer att uppdateras löpande. Listan innehåller också de aktiviteter som återfinns i nämndens verksamhetsplan.

 • De vanligaste trycksåren i samband med långa perioder i sängläge förekommer runt hälen. Hälavlastare är ett hjälpmedel avsett för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden. Materialet tryckavlastar regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området, i syfte att förebygga sår eller som en del av behandling av befintliga sår. Alternativ till att förskriva en hälavlastare kan vara att förskriva en komplett tryckavlastande madrass, något som är betydligt dyrare.

  Hälavlastare finns upphandlat inom befintligt avtal för trycksårsförebyggande dynor. En hälavlastare kostar från ca 500 kronor till ca 1900 kronor beroende på modell.

  Beredningsgruppen för hjälpmedel har utifrån det föreslagit att hälavlastare ska ingå i hjälpmedelscentralens sortiment.

 • Bengt Bergqvist påminner återigen om att hjälpmedelspolicyn måste behandlas i samtliga kommuner. Formuleringar i policyn har processats under lång tid och det som återstår är nu formella beslut. Förhoppningen är att alla kommuners fullmäktige i september har fattat beslut. Den nya policyn kommer bland annat att påverka nämndens uppdrag och i september behöver nämnden ta upp frågan vilka konsekvenser det blir för nämndens arbete.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.